ČSN 50110-1ed.2 a vyhl.50/78 Sb.

Kurzy jsou zaběhnuté  47 roků a každý z doslechu ví, jak to u nás chodí. Zkoušeli jsme elektrikáře už v roce 1963, tj. před 47 roky a máme zkušenosti jako nikdo v ČR. Tehdy to bylo  podle slavné „pětadevadesátky“ z roku 1961. Za 45 let jsme získali tolik zkušeností a citu k lidem, že k nám prostě elektrikáři chodí rádi. Krom toho máme vysoké vzdělání v oboru bezpečnosti práce. A toto  j e  bezpečnost práce v elektrotechnice !

Záznam o zkoušce, podepsaný tříčlenou komisí, který vyhláška 50 vyžaduje, je na zadní straně osvědčení.

Výhody:

 • účastnit se jakéhokoliv dalšího školení,/ třeba nahlédnout do kurzu RT / dle výběru zdarma
 • zavolat v nesnázích při řešení náročných instalací
 • půjčit si nebo dostat ČSN
 • účastníci kurzů dostanou na svůj email zdarma neustále rozšiřované a aktualizované podklady pro samostudium (nyní cca 40stran textu A4) a dále pak aktuální soubor testových otázek (z nich pak bude 30 v testu u přezkoušení).

Prostudovat si test, který je uveden níže se zakřížkovanými správnými odpověďmi

Jednotná cena pro všechny paragrafy od §4 do §11 je 1500,- s DPH, školení a další péče o elektrikáře dle ČSN 50 110ed.2 a zákoníku práce 262/2006Sb. (§101-103) je pak účtovaná ve smluvní hodinové sazbě.

Termíny : dle domluvy na saho@seznam.cz a nebo na tel. 607 821 842

podklady pro vydání osvědčení: na Váš imail bude odeslán následující dotazník:

Dotazník pro vydání osvědčení o odb.způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl.50/78Sb.

Jméno a příjmení (popř.titul):

Datum a místo narození:

Bydliště:

Zaměstnán ve firmě:

(v případě, že jde o podnikající osobu, pak uveďte „OSVČ“)

Vzdělání v oboru:

Praxe:

(v případě, že žádáte osv.pro práce v prostorách „B“ nebo na zař.nad 1000V, pak uveďte praxi pro každý samostatně)

Převážně pracuji se zaměřením na:

(např.průmysl, zemědělství, opravy el.strojů, domovní rozvody, výp.technika …..podle toho bude koncipován zkuš.test)

 

Jaký § dle vyhl.50/78Sb. jste měl doposud ?:

Jaký § požadujete nyní ?:

 

 

 

 

Vyplnění těchto údajů usnadní nám i Vám přípravu na samotnou zkoušku. Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a těšíme se na viděnou.    S pozdravem za sdružení  SAHO  :   Ing.Petr Hyhlík    imail: saho@seznam.cz

Na jeho základě bude upraven zkušební test a bude podkladem pro vydání osvědčení.

test , který dostanete ke zkoušce  :

Poznámka: testy jsou dva, v druhém nejsou zaškrtnuty správné odpovědi, abyste se mohli sami přezkoušet. V závěru jsou ještě otázky pro vn a B-výbuch, které se týkají jen specielních povolání. Pokud ovšem chcete vn, musíte těch několik otázek samozřejmě zospovědět.

Zkušební test k ověření znalostí  odborné způsobilosti v elektrotechnice

Jméno:                                                                                                    datum:

ČSN 33 2000-4-41 a 5-54  , Zákon 22/97 Sb.

1. Nejvyšší dovolené dotykové napětí na neživých částech smí být v prostoru  normálním a nebezpečném

a) 50V AC

b) 25V AC X

c) dotykové napětí již není

2.Mez bezpečného malého napětí v normálním prostoru je

a) 50V AC

b) 25V AC X

c) žádný „normální prostor“ není

3. V „hlavním domovním  mostě“, též „hlavní domovní přípojnici“ připojujeme  vodič PEN nebo PE?

a) PE   X

b) PEN

c) lze obojí

4.Musí být úplně všechny zásuvky v novém objektu chráněny  chráničem?)

b)  ano

b)  musí být jen zásuvky pro obecné použití   X

c) stačí zásuvky v koupelnách

5.Jaká je maximální doba odpojení od zdroje v sítích TN při

napětí 230V – tabulka 41A ČSN 33 2000-4-41

a) 0,4 sec.  X

b) 5 sec.

c) 0,2 sec.

 1. Od kterého průřezu se síť TN-C dělí na TN-S?

a) 16mm2

b) 10mm2  X

c) 6mm2 včetně

8.Jaký je rozdíl mezi SELV a PELV?

a) žádný

b) SELV nesmí mít sekunderní obvody uzemněné, na sekunderní strane se žádný připojený prístroj nesmí potkat se zemí, ani s  PE, PEN, konstrukcí atd. Vedení musí být dobře kryto. X

c) PELV nesmí mít žádný obvod uzemněný

ČSN EN 50 110 – 1 ed.2 – TNI 34 3100

10.Práce pod dozorem je taková,kde dozírající

a)se občas podívá na práci podřízených.Odpovědnost nesou oni.

b)se občas podívá na práci podřízených a odpovědnost nese on

c) nese odpovědnost a musí být trvale přítomen  X

11.Kdo je to vedoucí práce? /nominated person in control of a work activity/

a) osoba odpovědná za elektrické zařízení

b) odborný ředitel firmy

c) poveřená osoba  s konečnou odpovědností za pracovní činnost  x

12.Co je to elektrické riziko /electrical hazard/

a)   riziko práce pod napětím

b)   riziko práce na vn

c)   zdroj možného zranění nebo poškození zdraví pusobením elektrické energie           z el.zařízení  X

13 Kdo je to osoba odpovědná za elektrické zařízení?

a)   poveřená osoba  s konečnou odpovědností za pracovní činnost

d)   osoba odpovědná za stav a provoz el.zařízení  X

c)   osoba znalá

14.Co je účelem revize?

a)j oveřit, zda el.zařízení je v souladu s bezp.předpisy a stanovenými požadavky

technických norem  X

b) je přezkoušení kvality el.zařízení

c) meření hodnot izolačního odporu

15. Proč je zaveden specielní výukový program pro osoby s elektrotechnickou kvalifikací?

a)  pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob znalých a poučených  X

b) pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob znalých

c)  pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob poučených)

16.Za snížené viditelnosti jsou PPN (práce pod napětím)

a)dovoleny

b)dovoleny výjimečně

c)zakázány  X

Vyhláška  50/78 Sb.

—————————————

17.Co znamená § 6 ve vyhl. 50/78 Sb. o elektrotechnické kvalifikaci?

a)  samostatná činnost  X

a)  řízení činnosti

c)  učitel nebo vědecký pracovník, osoba znalá s vyšší kvalifikací

b) 18.Co je to § 5?

a) kvalifikace lidí vyšlých z ucilišt a škol bez praxe, jinak též osoba znalá  X

b) lidé bez elektrotechnického vzdělání

c) učitelé elektrotechniky

První pomoc

19.čemu dáme přednost pri zástavě dechu a současném krvácení z tepny?

a)zástavě krvácení  X

b)obnově dýchání

c)musíme zajistit obojí současně

20.Popáleniny nejlépe ošetříme

a)sterilním obvazem popr.nejčistším přikrytím a převozem k lékaři

b)pomažeme mastí na spáleniny a odvezeme k lékaři

c)proudem studené vody a delším prochlazováním spáleného místa  X

21.Na co musíme dbát při obnove srdeční činnosti po úrazu el.

proudem?

a)zajistíme do 30 minut převoz k lékari

b)podáváme účinnou nepřímou masáž srdce se současným dýcháním

z plic do plic.Dbáme na důkladný záklon hlavy.  X

c)postačí dýchání z plic do plic

22.Jak ošetříme spolupracovníka, který upadl do šoku (mluví

“ z cesty“, je popelavý, zpocený, má zrychlený srdeční tep)

a)mimo   místo   nehody   postiženého zklidníme, položíme   hlavou  dolů, dobře přikryjeme a dbáme o rychlou lék.pomoc, hlídáme, neopouštíme  X

b)šokovanému  zaměstnanci dáme  napít co  požaduje,, např. rumu, posadíme ho, aby měl hlavu výše, ale dbáme, aby mu nespadl jazyk do krku

c)necháme ho, protože šok odchází po půlhodině sám

ČSN 33 2000-5-523, 4-43, 5-52 a jiné z řady 2000

23. Jak se liší „jmenovitý“ proud od „dovoleného“ proudu

a)jsou to stejné výrazy,užíváme podle potřeby

b)jmenovitý je  dán prurezem již od výrobce, dovolený je pak vyšší, chladí-li se kabel po ceste nebo nižší, ohrívá-li se. Ve svazku, horku, v trubce , korýtku. a j.)  X

c)liší se vždy o 5A

24.Jak se měří unikající proud?

a)  nejlépe specielním měřícím přístrojem, na př. MEDITESTem 50″Zákaz vstupu“  X

b)  voltmetrem

c)  ampermetrem s citlivosti 10 mA

25.Jaký může být maximální unikajcí prroud u tepelného spotřebiče o Pi= 6 kW:

a) 3,5mA

b) 6mA        X     í

c) 0,5mA

26.Kde je zapojený přívod k zvláštnímu jističi v ER. který slouží jen pro přijímac HDO?

a)  z primerní strany hl.jistice, aby byl se nedal vypnout  X

b)  ze secunderní strany hl.jistice, aby se mohl vypínat

c)  klemou z libovolné fázové svorky elektromeru

27.Jakým nejvyšším jističem/ s nejvyšší hodnotou/ pojistíme kabel s dovoleným proudem Id=20A? viz ČSN 33 2000-4-43

a) 16A

b) 19A

c) 20A    X

28.Je lhostejné, použijeme-li k instalaci šňůru nebo kabel?

a) ano

b) ne  X

c) jsou to stejné výrazy

ČSN  další :  33 1600, 33 1345, 33 0165, 33 2000 6-61, 33 0165-IEC 446, 33 0330-EN 60 529, 33 2000-3, 7-704-708.

29.Zkušební prostor dle ČSN 33 1345 je:

a) laboratoř výzkumných elektrotechnických ústavů  X

b) fyzikální a elektrotechnická laboratoř vysokých ško  Xl

c) místo, kde se za použití elektřiny ověřují nebo zkouší předměty     X

30. Kolik vypínačů celého el.rozvodu musí  být v elektrotechnické laboratoři či dílně, která je el.zkušebním prostorem?

a)  jeden

b) jeden uvnitř, druhý venku

c) tolik, aby byla zajištěna bezpečnost  X

31.Stupeň krytí X5 znací ochranu proti

a) stríkající vode

b) tryskající vode  X

c) intenzivne tryskající vodě

32.V místnosti  s vanou /koupelně/  se smí zásuvka 230/16  umístit do

a)zony 1

b)zony 2

c)mimo zony ,0, 1,2  X

33.vnější vlivy“ je výraz pro

a)druh nábytku,světla,tepla a příjemnosti pracovište

b)zdraví neškodné pracovište

c) stav v prostoru,daný technologií, použitým materiálem, vlhkostí, otřesy, teplotou

a dalšímí cca 25 vlivy  X

34.Krytí je ochrana a vlastně velikost šterbiny v krytu spotřebiče

a)ano  X

b)ne

c)není to elektrotechnický definovaný pojem

35.V které normě si najdeme,jak  provést kontrolu a revizi  počítace, kopírky, tiskárny, varné konve apod.

a)33 2000-5-51

b)33 2320

c)33 1610, ed.2  X

36. Kontrola a revize dle zmíněné CSN 33 1610 je totéž?

a)   ano

b)   ne  X

c)   jak kdy

37.Mohou kontrolu provádět zaměstnanci-laici?

a)ano  X

b)ne

c)v odůvodněném případu

38. Kdy se má měřit unikající proud?

a) od platnosti nové ČSN 33 1610 ed.2. 2005 vždy u spotřebičů I.třídy ochrany  X

b) vždy u tepelných spotřebičů

c)   u spotřebičů s pohyblivým přívodem se měřit nemusí

39. jak na první pohled rozeznáme přístroj II.třídy ochrany?

a) má dvoužillovou přívodní šňůru a plochou vidlici nebo vidlici kulatou ale s výřezy  X

b) má třížilovou přívodní šňůru

c) má neplochou /kulatou/ vidlici se zdířkou

40.Jaký je největší odpor ochranného vodiče při meření přístroju s poh.přívodem

a)15 ohmu

b)max 10 ohmu

c) 0,3 ?  X

41.Jak nejdelší ,může být prodlužovací přívod?

a) 50 m   X

b)  30m

c)  20m

42.Říká se správně::

a) prodlužovací kabel

b) prodlužovací šnůra  X

c) prodlužovací prívod  X

43)   Jest ještě v koupelnách od 9/2007 zona 3 ?

a) není  X

b) je dál jak byla

c) musí se vygenerovat odle velikosti koupelny

44. Elektrická zařízení s ochranou základní izolací jsou zařízení

a) I.třídy ochrany

b) 0. třídy ochrany  X

c) II.třídy ochrany

46. Srovnáme-li ochranu nulováním a samočinným odpojením od zdroje, je podle mého názoru

a/ rozdíl patrný, protože musím vypočítávat  alespoň jednu podmínku, t.j.zda vypne do 0,4 sec.X

b/ rozdíl malý

c/ není rozdíl žádný

47. Elektrikář zapojil kabel CYKY 5x6mm2 pro motor 5,5kW z jističe D32. Impedance smyčky je  zjištěna měřením a činí 0,5Ω

Odpovězte, zda při poruše vypne jistič do 0,4 sec.

a) náhodně

b) ano

c) ne      X

49.Velikost štěrbiny u krytí IP4x je:

a) 2,5mm

b) 1mm  X

c)      0,5mm

50. Označím-li výstrahou u hl.vypínače /jističe/ štítkem, že………některé obvody zůstávajíí pod napětím i při vypnutém vypínači/jističi/……....pak

a/ je to dostačující pro bezpečnost  rozvaděče a rozvodů

b/ musím k takovému obvodu umístit  j i n ý  výstražný štítek s nápisem…….POZOR! obvod zůstává pod napětím i při vypnutém hl.vypínači /jističi/……….X

c/ musím zajistit signalizaci vypnutého stavu

51.Mluvíme-li o  vodicích PEN a PE, pak víme, že

a/ jsou zcela shodné a je jedno, řekneme-li ten či onen výraz

b/ nejsou shodné a nelze je nikdy zaměnit X

c/ mají rozdílné barevné značení

52. Máme-li v rozvadeči můstek PE a N, můžeme k můstku PE připojit

a) i vodič PEN

b) jen vodič PE  X

c)      i vodič N

ci)

53. Smí se v síti TN-S vyskytnout vodič PEN?

a) ne     X

b) ano bez výjimky

c) ano, ale až od průřezu 10mm2

54. Co je a k čemu slouží MPBŘ

a)   dopravní řád firmy

b)   požární předpisy

c)   souhrn všech bezpečnostních řádů, pokynů, rozhodnutí, vč. termínů revizí, kalibrací, lhůt školení, poskytování OOPP atd.  X

část c – vn

60) Druhy zkratů známe

a) třífázový, mezifázový, jednofázový zemní zkrat,  dvoufízový zemní zkrat,dvojité zemní spojení  x

b) hlavní zkrat, vedlejší zkrat

c)  nízkonapěťový zkrat, vysokonapěťový zkrat

61)  Únik SF6 – v místnostech se zařízením SF6 je  postačující přirozené větrání. To se

a) nesmí nikdy vynechat

b) smí  vynechat v místnostech , které nejsou přístrupné  x

c) smí  vynechat tam, kde je trvalá obsluja

62) Česká státní norma „Elektrické instalace nad AC 1 kV “ má číslo

a) 33 3333

b) 33 32 30

c) 33 3201   x

63)  Ochrana před požárem

a) Při návrhu instalace se musí vzít v úvahu národní a místí požární bezpečnostní předpisy  x

b)             -“-                     -“-                  jen národní                           -“-

c)              -“-                   -“-                    jen evropské                         -“-

Test obnoven 12.5.2009 podle norem do toho dne vydaných.

Vypracoval: Ing. Jiří Sadovský

Zkušební test

k ověření znalostí  odborné způsobilosti v elektrotechnice

Jméno:                                                                                                    datum:

ČSN 33 2000-4-41 a 5-54  , Zákon 22/97 Sb.

1. Nejvyšší dovolené dotykové napětí na neživých částech smí být v prostoru  normálním a nebezpečném

a) 50V AC

b) 25V AC X

c) dotykové napětí již není

2.Mez bezpečného malého napětí v normálním prostoru je

a) 50V AC

b) 25V AC X

c) žádný „normální prostor“ není

3. V „hlavním domovním  mostě“, též „hlavní domovní přípojnici“ připojujeme  vodič PEN nebo PE?

a) PE   X

b) PEN

c) lze obojí

4.Musí být úplně všechny zásuvky v novém objektu chráněny  chráničem?)

b)  ano

b)  musí být jen zásuvky pro obecné použití   X

c) stačí zásuvky v koupelnách

5.Jaká je maximální doba odpojení od zdroje v sítích TN při

napětí 230V – tabulka 41A ČSN 33 2000-4-41

a) 0,4 sec.  X

b) 5 sec.

c) 0,2 sec.

 1. Od kterého průřezu se síť TN-C dělí na TN-S?

a) 16mm2

b) 10mm2  X

c) 6mm2 včetně

8.Jaký je rozdíl mezi SELV a PELV?

a) žádný

b) SELV nesmí mít sekunderní obvody uzemněné, na sekunderní strane se žádný připojený prístroj nesmí potkat se zemí, ani s  PE, PEN, konstrukcí atd. Vedení musí být dobře kryto. X

c) PELV nesmí mít žádný obvod uzemněný

ČSN EN 50 110 – 1 ed.2 – TNI 34 3100

10.Práce pod dozorem je taková,kde dozírající

a)se občas podívá na práci podřízených.Odpovědnost nesou oni.

b)se občas podívá na práci podřízených a odpovědnost nese on

c) nese odpovědnost a musí být trvale přítomen  X

11.Kdo je to vedoucí práce? /nominated person in control of a work activity/

a) osoba odpovědná za elektrické zařízení

b) odborný ředitel firmy

c) poveřená osoba  s konečnou odpovědností za pracovní činnost  x

12.Co je to elektrické riziko /electrical hazard/

a)   riziko práce pod napětím

b)   riziko práce na vn

c)   zdroj možného zranění nebo poškození zdraví pusobením elektrické energie           z el.zařízení  X

13 Kdo je to osoba odpovědná za elektrické zařízení?

a)   poveřená osoba  s konečnou odpovědností za pracovní činnost

d)   osoba odpovědná za stav a provoz el.zařízení  X

c)   osoba znalá

14.Co je účelem revize?

a)j oveřit, zda el.zařízení je v souladu s bezp.předpisy a stanovenými požadavky

technických norem  X

b) je přezkoušení kvality el.zařízení

c) meření hodnot izolačního odporu

15. Proč je zaveden specielní výukový program pro osoby s elektrotechnickou kvalifikací?

a)  pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob znalých a poučených  X

b) pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob znalých

c)  pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob poučených)

16.Za snížené viditelnosti jsou PPN (práce pod napětím)

a)dovoleny

b)dovoleny výjimečně

c)zakázány  X

Vyhláška  50/78 Sb.

—————————————

17.Co znamená § 6 ve vyhl. 50/78 Sb. o elektrotechnické kvalifikaci?

a)  samostatná činnost  X

a)  řízení činnosti

c)  učitel nebo vědecký pracovník, osoba znalá s vyšší kvalifikací

b) 18.Co je to § 5?

a) kvalifikace lidí vyšlých z ucilišt a škol bez praxe, jinak též osoba znalá  X

b) lidé bez elektrotechnického vzdělání

c) učitelé elektrotechniky

První pomoc

19.čemu dáme přednost pri zástavě dechu a současném krvácení z tepny?

a)zástavě krvácení  X

b)obnově dýchání

c)musíme zajistit obojí současně

20.Popáleniny nejlépe ošetříme

a)sterilním obvazem popr.nejčistším přikrytím a převozem k lékaři

b)pomažeme mastí na spáleniny a odvezeme k lékaři

c)proudem studené vody a delším prochlazováním spáleného místa  X

21.Na co musíme dbát při obnove srdeční činnosti po úrazu el.

proudem?

a)zajistíme do 30 minut převoz k lékari

b)podáváme účinnou nepřímou masáž srdce se současným dýcháním

z plic do plic.Dbáme na důkladný záklon hlavy.  X

c)postačí dýchání z plic do plic

22.Jak ošetříme spolupracovníka, který upadl do šoku (mluví

“ z cesty“, je popelavý, zpocený, má zrychlený srdeční tep)

a)mimo   místo   nehody   postiženého zklidníme, položíme   hlavou  dolů, dobře přikryjeme a dbáme o rychlou lék.pomoc, hlídáme, neopouštíme  X

b)šokovanému  zaměstnanci dáme  napít co  požaduje,, např. rumu, posadíme ho, aby měl hlavu výše, ale dbáme, aby mu nespadl jazyk do krku

c)necháme ho, protože šok odchází po půlhodině sám

ČSN 33 2000-5-523, 4-43, 5-52 a jiné z řady 2000

23. Jak se liší „jmenovitý“ proud od „dovoleného“ proudu

a)jsou to stejné výrazy,užíváme podle potřeby

b)jmenovitý je  dán prurezem již od výrobce, dovolený je pak vyšší, chladí-li se kabel po ceste nebo nižší, ohrívá-li se. Ve svazku, horku, v trubce , korýtku. a j.)  X

c)liší se vždy o 5A

24.Jak se měří unikající proud?

a)  nejlépe specielním měřícím přístrojem, na př. MEDITESTem 50″Zákaz vstupu“  X

b)  voltmetrem

c)  ampermetrem s citlivosti 10 mA

25.Jaký může být maximální unikajcí prroud u tepelného spotřebiče o Pi= 6 kW:

a) 3,5mA

b) 6mA        X     í

c) 0,5mA

26.Kde je zapojený přívod k zvláštnímu jističi v ER. který slouží jen pro přijímac HDO?

a)  z primerní strany hl.jistice, aby byl se nedal vypnout  X

b)  ze secunderní strany hl.jistice, aby se mohl vypínat

c)  klemou z libovolné fázové svorky elektromeru

27.Jakým nejvyšším jističem/ s nejvyšší hodnotou/ pojistíme kabel s dovoleným proudem Id=20A? viz ČSN 33 2000-4-43

a) 16A

b) 19A

c) 20A    X

28.Je lhostejné, použijeme-li k instalaci šňůru nebo kabel?

a) ano

b) ne  X

c) jsou to stejné výrazy

ČSN  další :  33 1600, 33 1345, 33 0165, 33 2000 6-61, 33 0165-IEC 446, 33 0330-EN 60 529, 33 2000-3, 7-704-708.

29.Zkušební prostor dle ČSN 33 1345 je:

a) laboratoř výzkumných elektrotechnických ústavů  X

b) fyzikální a elektrotechnická laboratoř vysokých ško  Xl

c) místo, kde se za použití elektřiny ověřují nebo zkouší předměty     X

30. Kolik vypínačů celého el.rozvodu musí  být v elektrotechnické laboratoři či dílně, která je el.zkušebním prostorem?

a)  jeden

b) jeden uvnitř, druhý venku

c) tolik, aby byla zajištěna bezpečnost  X

31.Stupeň krytí X5 znací ochranu proti

a) stríkající vode

b) tryskající vode  X

c) intenzivne tryskající vodě

32.V místnosti  s vanou /koupelně/  se smí zásuvka 230/16  umístit do

a)zony 1

b)zony 2

c)mimo zony ,0, 1,2  X

33.vnější vlivy“ je výraz pro

a)druh nábytku,světla,tepla a příjemnosti pracovište

b)zdraví neškodné pracovište

c) stav v prostoru,daný technologií, použitým materiálem, vlhkostí, otřesy, teplotou

a dalšímí cca 25 vlivy  X

34.Krytí je ochrana a vlastně velikost šterbiny v krytu spotřebiče

a)ano  X

b)ne

c)není to elektrotechnický definovaný pojem

35.V které normě si najdeme,jak  provést kontrolu a revizi  počítace, kopírky, tiskárny, varné konve apod.

a)33 2000-5-51

b)33 2320

c)33 1610, ed.2  X

36. Kontrola a revize dle zmíněné CSN 33 1610 je totéž?

a)   ano

b)   ne  X

c)   jak kdy

37.Mohou kontrolu provádět zaměstnanci-laici?

a)ano  X

b)ne

c)v odůvodněném případu

38. Kdy se má měřit unikající proud?

a) od platnosti nové ČSN 33 1610 ed.2. 2005 vždy u spotřebičů I.třídy ochrany  X

b) vždy u tepelných spotřebičů

c)   u spotřebičů s pohyblivým přívodem se měřit nemusí

39. jak na první pohled rozeznáme přístroj II.třídy ochrany?

a) má dvoužillovou přívodní šňůru a plochou vidlici nebo vidlici kulatou ale s výřezy  X

b) má třížilovou přívodní šňůru

c) má neplochou /kulatou/ vidlici se zdířkou

40.Jaký je největší odpor ochranného vodiče při meření přístroju s poh.přívodem

a)15 ohmu

b)max 10 ohmu

c) 0,3 ohmu  X

41.Jak nejdelší ,může být prodlužovací přívod?

a) 50 m   X

b)  30m

c)  20m

42.Říká se správně::

a) prodlužovací kabel

b) prodlužovací šnůra  X

c) prodlužovací prívod  X

43)   Jest ještě v koupelnách od 9/2007 zona 3 ?

a) není  X

b) je dál jak byla

c) musí se vygenerovat odle velikosti koupelny

44. Elektrická zařízení s ochranou základní izolací jsou zařízení

a) I.třídy ochrany

b) 0. třídy ochrany  X

c) II.třídy ochrany

46. Srovnáme-li ochranu nulováním a samočinným odpojením od zdroje, je podle mého názoru

a/ rozdíl patrný, protože musím vypočítávat  alespoň jednu podmínku, t.j.zda vypne do 0,4 sec.X

b/ rozdíl malý

c/ není rozdíl žádný

47. Elektrikář zapojil kabel CYKY 5x6mm2 pro motor 5,5kW z jističe D32. Impedance smyčky je  zjištěna měřením a činí 0,5Ω

Odpovězte, zda při poruše vypne jistič do 0,4 sec.

a) náhodně

b) ano

c) ne      X

49.Velikost štěrbiny u krytí IP4x je:

a) 2,5mm

b) 1mm  X

c)      0,5mm

50. Označím-li výstrahou u hl.vypínače /jističe/ štítkem, že………některé obvody zůstávajíí pod napětím i při vypnutém vypínači/jističi/……....pak

a/ je to dostačující pro bezpečnost  rozvaděče a rozvodů

b/ musím k takovému obvodu umístit  j i n ý  výstražný štítek s nápisem…….POZOR! obvod zůstává pod napětím i při vypnutém hl.vypínači /jističi/……….X

c/ musím zajistit signalizaci vypnutého stavu

51.Mluvíme-li o  vodicích PEN a PE, pak víme, že

a/ jsou zcela shodné a je jedno, řekneme-li ten či onen výraz

b/ nejsou shodné a nelze je nikdy zaměnit X

c/ mají rozdílné barevné značení

52. Máme-li v rozvadeči můstek PE a N, můžeme k můstku PE připojit

a) i vodič PEN

b) jen vodič PE  X

c)      i vodič N

ci)

53. Smí se v síti TN-S vyskytnout vodič PEN?

a) ne     X

b) ano bez výjimky

c) ano, ale až od průřezu 10mm2

54. Co je a k čemu slouží MPBŘ

a)   dopravní řád firmy

b)   požární předpisy

c)   souhrn všech bezpečnostních řádů, pokynů, rozhodnutí, vč. termínů revizí, kalibrací, lhůt školení, poskytování OOPP atd.  X

část c – vn

60) Druhy zkratů známe

a) třífázový, mezifázový, jednofázový zemní zkrat,  dvoufízový zemní zkrat,dvojité zemní spojení  x

b) hlavní zkrat, vedlejší zkrat

c)  nízkonapěťový zkrat, vysokonapěťový zkrat

61)  Únik SF6 – v místnostech se zařízením SF6 je  postačující přirozené větrání. To se

a) nesmí nikdy vynechat

b) smí  vynechat v místnostech , které nejsou přístrupné  x

c) smí  vynechat tam, kde je trvalá obsluja

62) Česká státní norma „Elektrické instalace nad AC 1 kV “ má číslo

a) 33 3333

b) 33 32 30

c) 33 3201   x

63)  Ochrana před požárem

a) Při návrhu instalace se musí vzít v úvahu národní a místí požární bezpečnostní předpisy  x

b)             -“-                     -“-                  jen národní                           -“-

c)              -“-                   -“-                    jen evropské                         -“-

Test obnoven 12.5.2009 podle norem do toho dne vydaných.

Vypracoval: Ing. Jiří Sadovský

Zkušební test

k ověření znalostí  odborné způsobilosti v elektrotechnice specializace:  elektrotechnika přístrojová a elektronika, revize el.ručního nářadí a spotřebičů

Jméno:                                                                                                    datum:

pro pokročilé bez správných odpovědí. Ty jsou u testu výše.

část A bez výbuchu

ČSN 33 2000-4-41 a 5-54  , Zákon 22/97 Sb.

1. Nejvyšší dovolené dotykové napětí na neživých částech smí být v prostoru  normálním a nebezpečném

a) 50V  AC

b) 25V AC

c) dotykové napětí již není

2.Mez bezpečného malého napětí v normálním prostoru je

a) 50V AC

b) 25V AC

c) žádný „normální prostor“ není

3. V „hlavním domovním  mostě“, též „hlavní domovní přípojnici“ připojujeme  vodič PEN nebo PE?

a) PE

b) PEN

c) lze obojí

4.Musí být úplně všechny zásuvky v novém objektu chráněny  chráničem?)  nic

b)  ano

b)  musí být jen zásuvky pro obecné použití

c) stačí zásuvky v koupelnách

5.Jaká je maximální doba odpojení od zdroje v sítích TN při

napětí 230V – tabulka 41A ČSN 33 2000-4-41

a) 0,4 sec.

b) 5 sec.

c) 0,2 sec.

 1. Od kterého průřezu se síť TN-C dělí na TN-S?

a) 16mm2

b) 10mm2

c) 6mm2 včetně

8.Jaký je rozdíl mezi SELV a PELV?

a) žádný

b) SELV nesmí mít sekunderní obvody uzemněné, na sekunderní strane se žádný připojený prístroj nesmí potkat se zemí, ani s  PE, PEN, konstrukcí atd. Vedení musí být dobře kryto.

c) PELV nesmí mít žádný obvod uzemněný

ČSN EN 50 110 – 1 ed.2 – TNI 34 3100

10.Práce pod dozorem je taková,kde dozírající

a)se občas podívá na práci podřízených.Odpovědnost nesou oni.

b)se občas podívá na práci podřízených a odpovědnost nese on

c) nese odpovědnost a musí být trvale přítomen

11.Kdo je to vedoucí práce? /nominated person in control of a work activity/

a) osoba odpovědná za elektrické zařízení

b) odborný ředitel firmy

c) poveřená osoba  s konečnou odpovědností za pracovní činnost

12.Co je to elektrické riziko /electrical hazard/

a)   riziko práce pod napětím

b)   riziko práce na vn

c)   zdroj možného zranění nebo poškození zdraví pusobením elektrické energie           z el.zařízení

13 Kdo je to osoba odpovědná za elektrické zařízení?

a)   poveřená osoba  s konečnou odpovědností za pracovní činnost

d)   osoba odpovědná za stav a provoz el.zařízení

c)   osoba znalá

14.Co je účelem revize?

a)j oveřit, zda el.zařízení je v souladu s bezp.předpisy a stanovenými požadavky

technických norem

b) je přezkoušení kvality el.zařízení

c) meření hodnot izolačního odporu

15. Proč je zaveden specielní výukový program pro osoby s elektrotechnickou kvalifikací?

a)  pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob znalých a poučených

b) pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob znalých

c)  pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob poučených)

16.Za snížené viditelnosti jsou PPN (práce pod napětím)

a)dovoleny

b)dovoleny výjimečně

c)zakázány

Vyhláška  50/78 Sb.

—————————————

17.Co znamená § 6 ve vyhl. 50/78 Sb. o elektrotechnické kvalifikaci?

a)  samostatná činnost

a)  řízení činnosti

c)  učitel nebo vědecký pracovník, osoba znalá s vyšší kvalifikací

b) 18.Co je to § 5?

a) kvalifikace lidí vyšlých z ucilišt a škol bez praxe, jinak též osoba znalá

b) lidé bez elektrotechnického vzdělání

c) učitelé elektrotechniky

První pomoc

19.čemu dáme přednost pri zástavě dechu a současném krvácení z tepny?

a)zástavě krvácení

b)obnově dýchání

c)musíme zajistit obojí současně

20.Popáleniny nejlépe ošetříme

a)sterilním obvazem popr.nejčistším přikrytím a převozem k lékaři

b)pomažeme mastí na spáleniny a odvezeme k lékaři

c)proudem studené vody a delším prochlazováním spáleného místa

21.Na co musíme dbát při obnove srdeční činnosti po úrazu el.

proudem?

a)zajistíme do 30 minut převoz k lékari

b)podáváme účinnou nepřímou masáž srdce se současným dýcháním

z plic do plic.Dbáme na důkladný záklon hlavy.

c)postačí dýchání z plic do plic

22.Jak ošetříme spolupracovníka, který upadl do šoku (mluví

“ z cesty“, je popelavý, zpocený, má zrychlený srdeční tep)

a)mimo   místo   nehody   postiženého zklidníme, položíme   hlavou  dolů, dobře přikryjeme a dbáme o rychlou lék.pomoc, hlídáme, neopouštíme

b)šokovanému  zaměstnanci dáme  napít co  požaduje,, např. rumu, posadíme ho, aby měl hlavu výše, ale dbáme, aby mu nespadl jazyk do krku

c)necháme ho, protože šok odchází po půlhodině sám

ČSN 33 2000-5-523, 4-43, 5-52 a jiné z řady 2000

23. Jak se liší „jmenovitý“ proud od „dovoleného“ proudu

a)jsou to stejné výrazy,užíváme podle potřeby

b)jmenovitý je  dán prurezem již od výrobce, dovolený je pak vyšší, chladí-li se kabel po ceste nebo nižší, ohrívá-li se. Ve svazku, horku, v trubce , korýtku. a j.)

c)liší se vždy o 5A

24.Jak se měří unikající proud?

a)  nejlépe specielním měřícím přístrojem, na př. MEDITESTem 50″Zákaz vstupu“

b)  voltmetrem

c)  ampermetrem s citlivosti 10 mA

25.Jaký může být maximální unikajcí prroud u tepelného spotřebiče o Pi= 6 kW:

a) 3,5mA

b) 6mA             í

c) 0,5mA

26.Kde je zapojený přívod k zvláštnímu jističi v ER. který slouží jen pro přijímac HDO?

a)  z primerní strany hl.jistice, aby byl se nedal vypnout

b)  ze secunderní strany hl.jistice, aby se mohl vypínat

c)  klemou z libovolné fázové svorky elektromeru

27.Jakým nejvyšším jističem/ s nejvyšší hodnotou/ pojistíme kabel s dovoleným proudem Id=20A? viz ČSN 33 2000-4-43

a) 16A

b) 19A

c) 20A

28.Je lhostejné, použijeme-li k instalaci šňůru nebo kabel?

a) ano

b) ne

c) jsou to stejné výrazy

ČSN  další :  33 1600, 33 1345, 33 0165, 33 2000 6-61, 33 0165-IEC 446, 33 0330-EN 60 529, 33 2000-3, 7-704-708.

29.Zkušební prostor dle ČSN 33 1345 je:

a) laboratoř výzkumných elektrotechnických ústavů

b) fyzikální a elektrotechnická laboratoř vysokých škol

c) místo, kde se za použití elektřiny ověřují nebo zkouší předměty

30. Kolik vypínačů celého el.rozvodu musí  být v elektrotechnické laboratoři či dílně, která je el.zkušebním prostorem?

a)  jeden

b) jeden uvnitř, druhý venku

c) tolik, aby byla zajištěna bezpečnost

31.Stupeň krytí X5 znací ochranu proti

a) stríkající vode

b) tryskající vode

c) intenzivne tryskající vodě

32.V místnosti  s vanou /koupelně/  se smí zásuvka 230/16  umístit do

a)zony 1

b)zony 2

c)mimo zony ,0, 1,2

33.vnější vlivy“ je výraz pro

a)druh nábytku,světla,tepla a příjemnosti pracovište

b)zdraví neškodné pracovište

c) stav v prostoru,daný technologií, použitým materiálem, vlhkostí, otřesy, teplotou

a dalšímí cca 25 vlivy

34.Krytí je ochrana a vlastně velikost šterbiny v krytu spotřebiče

a)ano

b)ne

c)není to elektrotechnický definovaný pojem

35.V které normě si najdeme,jak  provést kontrolu a revizi  počítace, kopírky, tiskárny, varné konve apod.

a)33 2000-5-51

b)33 2320

c)33 1610, ed.2

36. Kontrola a revize dle zmíněné CSN 33 1610 je totéž?

a)   ano

b)   ne

c)   jak kdy

37.Mohou kontrolu provádět zaměstnanci-laici?

a)ano

b)ne

c)v odůvodněném případu

38. Kdy se má měřit unikající proud?

a) od platnosti nové ČSN 33 1610 ed.2. 2005 vždy u spotřebičů I.třídy ochrany

b) vždy u tepelných spotřebičů

c)   u spotřebičů s pohyblivým přívodem se měřit nemusí

39. jak na první pohled rozeznáme přístroj II.třídy ochrany?

a) má dvoužillovou přívodní šňůru a plochou vidlici nebo vidlici kulatou ale s výřezy

b) má třížilovou přívodní šňůru

c) má neplochou /kulatou/ vidlici se zdířkou

40.Jaký je největší odpor ochranného vodiče při meření přístroju s poh.přívodem

a)15 ohmu

b)max 10 ohmu

c) 0,3 ?

41.Jak nejdelší ,může být prodlužovací přívod?

a) 50 m

b)  30m

c)  20m

42.Říká se správně::

a) prodlužovací kabel

b) prodlužovací šnůra

c) prodlužovací prívod

43)   Jest ještě v koupelnách od 9/2007 zona 3 ?

a) není

b) je dál jak byla

c) musí se vygenerovat odle velikosti koupelny

44. Elektrická zařízení s ochranou základní izolací jsou zařízení

a) I.třídy ochrany

b) 0. třídy ochrany

c) II.třídy ochrany

46. Srovnáme-li ochranu nulováním a samočinným odpojením od zdroje, je podle mého názoru

a/ rozdíl patrný, protože musím vypočítávat  alespoň jednu podmínku, t.j.zda vypne do 0,4 sec.

b/ rozdíl malý

c/ není rozdíl žádný

47. Elektrikář zapojil motor  5,5kW kabelem CYKY 5x6mm2  z jističe D32. Impedance smyčky je  zjištěna měřením a činí 0,5Ω

Odpovězte, zda při poruše vypne jistič do 0,4 sec.

a) náhodně

b) ano

c) ne

49.Velikost štěrbiny u krytí IP4x je:

a) 2,5mm

b) 1mm

c)      0,5mm

50. Označím-li výstrahou u hl.vypínače /jističe/ štítkem, že………některé obvody zůstávajíí pod napětím i při vypnutém vypínači/jističi/……....pak

a/ je to dostačující pro bezpečnost  rozvaděče a rozvodů

b/ musím k takovému obvodu umístit  j i n ý  výstražný štítek s nápisem…….POZOR! obvod zůstává pod napětím i při vypnutém hl.vypínači /jističi/……….

c/ musím zajistit signalizaci vypnutého stavu

51.Mluvíme-li o  vodicích PEN a PE, pak víme, že

a/ jsou zcela shodné a je jedno, řekneme-li ten či onen výraz

b/ nejsou shodné a nelze je nikdy zaměnit

c/ mají rozdílné barevné značení

52. Máme-li v rozvadeči můstek PE a N, můžeme k můstku PE připojit

a) i vodič PEN

b) jen vodič PE

c)      i vodič N

ci)

53. Smí se v síti TN-S vyskytnout vodič PEN?

a) ne

b) ano bez výjimky

c) ano, ale až od průřezu 10mm2

54. Co je a k čemu slouží MPBŘ

a)   dopravní řád firmy

b)   požární předpisy

c)   souhrn všech bezpečnostních řádů, pokynů, rozhodnutí, vč. termínů revizí, kalibrací, lhůt školení, poskytování OOPP atd.

———————————————————————————————–podpis—————————————-

Část B s výbuchem:

 1. Co je teplota vznícení

a/ nejnižší teplota horkého vzduchu, při níž hořlavý plyn nebo páre se vzduchem se vznítí následkem styku s tímto horkým vzduchem

b/ a/ nejnižší teplota horkého vzduchu, při níž hořlavý plyn nebo páre se vzduchem se vznítí následkem styku s tímto horkým vzdchem a opět zhasne

c/ je stejná, jako teplota vznícení

56)   Co v normách pro prostory výbušné značí písmeno “o”

a/  pevný závěr

b/ jiskrově bezpečný závěr

c( kapalinový závěr

57)   Do jakých stupňů se třídí hořlavé kapaliny

a/ do třech: I.třída do 21 st.C

 1. II.       Do 150 st.C
 2. III.      od 150 do 250st.C

b/ do dvou dle bodu/teploty/  vzplanutí
c/ do čtyřech dle tabulky

58)   Co je dolní mez výbušnosti plynů a par ?

a/ směs se vzduchem o teplotě do 21 st. C

b/ směs se vzduchem o teplotě mezi 21 a 55 st.C

c/ nejnižší koncentrace směsi par nebo plnyů se vzduchem nebo jiným okysličovadlem, která je právě výbušná

59)   Teplota vzplanutí a teplota vznícení je totéž ?

A( ano

b) ne

c) jak kdy a kde

Test obnoven 2.6.2009 podle norem do toho dne vydaných.

Vypracoval: Ing. Dr. Jiří Sadovský, prom.energ.

Jeden komentář k “ČSN 50110-1ed.2 a vyhl.50/78 Sb.”

 1. Díky za Vaše stránky.
  Konečně použitelný studijní materiál!
  Gratuluji a zdravím.
  Ing. Petr Korčák
  vedoucí elektro oddělení
  Oderská 333
  196 00 Praha 9 – Čakovice

Vložte komentář