Bezpečnostní technici

B E Z P E Č N O S T N Í   T E C H N I C I

+péče o BOZP

28.3.2009

alias „osoby odborně způsobilé“

NOVÉ TYPY KURZŮ

Bezpečnost práce je v republice ve psí, to znamená na nejnižší úrovni od druhé světovéválky a na úrovni zaostalých zemí. Firmy fixlují a obírají stát o peníze. Nemají bezpečnostní techniky / „neuznávám pojem „osoba způsobilá“/ a majitelé firem nemají ani zdaleka potřebné znalosti v oboru BOZP, neplní ani ty nejzákladnější povinnosti ze Zákoníku práce. Kadeřnice mě stříhá strojkem a dotýká se mé hlavy zařízením, které má třeba 10 roků a za tu dobu nebylo ani jednou zrevidováno, ani jednou zkontrolováno. Nemá doklad o kontrole ani revizi a klidně s tím strojekm šmíruje po lidských hlavách. Je to nezákonné a nezákonné je i to, že žádný státní orgán ji neupozorní a nebere k odpovědnosti.  Ona nemá ani tušení, jaké jsou její povinnosti a nikdo to na ní nechce !!

A tak by se dalo dál lamentovat. Proto o naše školení nemá niikdo zájem, jen tu a tam jsou firmy, které se najaly bezpečností firmu k udržování BOZP.

Dnešní spousta povinností pro živnostníky a firmy z oboru Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vede firmy k tomu, aby si vzaly specielní firmu a ta jim BOZP hlídá za měsíční paušál. Jsou však firmy, které si zřídí svého bezpečnostního technika a ten musí ve velmi krátké době zvědět, zač je toho loket. A to mu řekneme my. Ceny jsou různé od počtu hodin.

Nebo je BT již zkušený a potřebuje vylepšit. I to mu uděláme.

Pozor: nový zákoník práce zavádí místo „ bezpečnostní technik“ pojem  „osoba odborně  způsobilá“

dádle jen „osoba/

Dnes rozhodují o všem ceny a kvalita. Než si někoho vyberete, posuďte si, kolik za to chce a jaké má vzdělání a praxi a též, jak umí mluvit , tedy učit apod.  Příklad: řekl mi kamarád ve vysoké ředitelské funkci, že jeho dcera má za muže jistého podnikatele, ke kterému pozvali na školení BOZP chlapa. Ten býval taky ředitelem a budil v 75 letech dobrý dojem. O bezpečnosti práce však měl jen páru, že něco takového existuje. No a ten chlap odškolil 12 zaměstnanců během hodiny a řekl si 1680,- Kč. Pro porovnání toto školení děláme za hodinovou taxu, tj. 200,-Kč. A umíme to. I když,bohužel, mnohým nejde o to, mít kvalitního přednášejícího, hlavně že tu hodinu nějak probendí a bude zápis. Ten řeší vše. Až dojde k průšvihu, ptá se soud na mnoho nepříjemných věcí i třeba na učitele. A pak je to přitěžující okolnost.

===============================================================================

Pro pomoc bezpečnostním technikům začneme zde vydávat bezplatně různé řády a neřády, návody a náplně práce, vzorové revizní zprávy a pod., za které byste dali desítky tisíc Kč a ještě by stály za „něco“, protože BOZP nikdo v republice kloudně neumí

příklad Hlavního MPBŘ:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Dřevokomplet, s.r.o. Lázně Bohdaneč

Hlavní místní provozní bezpečnostní řád

K tomuto řádu přísluší řády podružné, zpracované na základě Zákonů a Nařízení vlády, jako Řád č.1, Řád č.2, Řád č. 3, Řád č. 4, Řád č. 5 , Řád č.6, Řád č.7, Řád č. 8 a j,

Poznámka autora: toto je vzor MPBŘ pro dřevovýrobu, která je nejnebezpečnější. Pro využití v „kovovýrobě“ „elektrovýrobě“ stačí pozměnit výrazy, stroje apod. Členění, třídění, obsah a kostra by však  měla být dodržena.

Nikde se o tom nepraví, nikde se tento vzor nenajde, je plodem 45leté mé praxe včetně studia bezpečnosti práce na ČVUT. Tento MPBŘ musí mít každá firma i samostatný OSVČ, který má buď dílnu, nebo se nechává najímat jinými firmami.

ÚVOD – popis firmy.

Firma Dřevokomplet zpracovává dubové dřevo na podlahovou krytinu. K tomu účelu kupuje kmeny dubů, uskladňuje je na svém dvoře a z nich rozřezaním, zpracováním a opracováním získává prkenné dubové bloky určené k pokrývání podlah objektů. Odpad z výroby ukládá na jiné místo dvora a rozprodává.

Firma se rozkládá na trojúhelníku vedle silnice z Černé u Bohdanče k Lázním Bohdaneč v sousedství zbytku bývalého Zemědělského družstva., viz přílohu „PLÁNEK“

Výroba probíhá venku, v přístřešcích, halách, dílnách a skladech. Zaměstnáno je kolem 10 lidí., v použití je asi 15 strojů, pomocné ruční kolejové vozíky a vysokozdvižný motorový manipulační vozík.

Majitel firmy je xy,

mistrem a současně vedoucím výroby je xy ke dni 5.4.2004.

I.                           Složení areálu firmy.

1)               truhlárna

2)               pilnice

3)               sklad 1

4)               sklad 2

5)               venkovní skladový prostor

1.1  truhlárna sestává z

-         strojní truhlářské dílny

-         ruční truhlářské dílny

-         šatny zaměstnanců

-         sociálního zařízení

-         kotelny                                              -natírárny

2.1      pilnice sestává z

jedné místností tvaru T

3.1         sklad  1 sestává z jediné haly s regály

4.1.        sklad 2  sestává z

4.2 -sušárna řeziva

4.3 kanceláře

4.4 balírny hotových výrobků

4.5. skladových ploch

5.1.   venkovní skladový prostor sestává z

5.2.   manipulační skládka řeziva

5.3.           dvora a cest pro vozík, chodce, manipulaci s materiálem

5.4.           skládka dřevního odpadu

5.5.           skládka řeziva připraveného k sušení

II.                      strojní a jiné vybavení prostor

3.1.           ruční dílna: 1x hoblice, 1xpásová pila, 1xsloupová vrtačka, 1xčelní bruska,                                                  1xpásová bruska, 1xsukovačka,

3.2.           sociální zařízení: šatna – jedna jídelní odpočinková místnost – přeblékárna

jedna sprcha, 1xumývárna, 1xWC

3.3.            kotelna na dřevo : 2xkotle VERNER na tuhá paliva s výkonem 45 a 25 kW a občasnou obsluhou

3.4.           natírárna : pracovní plocha k nátěrům s odsáváním. Práce ruční, nátěrové hmoty syntetické. Je zde plocha na odkládání výrobků.

3.5.           pilnice: 1xstrojní zařízení pro dělení dřeva /svislý katr/ na řezivo, 1xkatr ležák,

2xzkracovačky, 2xrozmítačky, 4xstranová šestivřetenová fréza, 1xčepovací stroj, 1xsrovnávačka

3.6      sklad 1 : hotové zabalené výrobky uložené v regálech

3.7      sklad 2  : sušící komora s vytápěním vodou z kotle, sušící elektrický                        kondenzační agregát , 1xhorkovzdušný el.balící zunel, , plochy na odkládání           zabalených výrobků a plochy manipulační

3.8              venkovní prostor: bez strojního vybavení. Skladování dubových kmenů dovozcem. Rozebírání  personálem firmy. Jízdy ručních manipulačních vozíků, kolejiště, překladiště, točny

III.                     Pracovní prostředky.

4.1 Každý stroj, elektrické ruční nářadí a přístroje s pohyblivcým přívodem musí být             obsluhovány podle návodu k obsluze od výrobce.

4.2 Každý stroj, elektrické ruční nářadí a přístroje s pohyblivým přívodem musí mít              návod k obsluze od výrobce.. Ztratí-li se tento doklad nebo bylli pořízen starší stroj bez něj apod., musí se před uvedením do provozu pořídit vlastními silami dle zkušeností a podobných strojů, event.ho sehnat od jiné firmy. Bez tohoto dokumentu se nesmí stroj, el.nářadí a přístroje používat. Pro jednoduché komerční přístroje

/Počítač, varná konev aj./ postačí prodejní doklad a jemu odpovídající štítek na zařízení. Nutno zabránit „domadělaným“ strojům a přístrojům a takové nepoužívat.

4.3.            Každý stroj, elektrické ruční nářadí a přístroje s pohyblivým přívodem musí být pravidelně revidovány v termínech níže uvedených, kontrolovány dle příslušných ČSN a opravovány oprávněným zaměstnancem či smluvní firmou tak, aby stále byly nezávadné.

4.4.           Každý stroj, elektrické ruční nářadí a přístroje s pohyblivým přívodem .musí být pravidelně ošetřován dle návodu k obsluze /promázáván, vyměňován olej apod./ a všechny řezné nástroje musí být stále ostré a nepoškozené /vypadlý zub/

4.5.           Řezné nástroje k dřevoobráběcím strojům musí být ukládány dle návodz výrobce nebo ČSN tak, aby se uložením nekroutily, nerezly a jinak neznehodnocovaly.

4.6.           Pracovní stroje musí být vybaveny ochranným díly a částmi a ty se nesmí při práci odnímat, jako např. rozvírací klín, kryt řezu u kotoučové pily apod. k usnadnění práce.

4.7.           Při určitých pracech, při nichž vzniká větší množství odpadu /pilin/ nebo výparů musí být vždy zapnut odtah.

IV.                      Pracovní síly

5.1       Na strojích, el.ručních nástrojích a  pči specielních pracech mohou pracovat jen osoby vyučené a pověřené nebo zaučené a pověřené. Dobu zaučení u nevyučených určí mistr podle dosavadní praxe, náročnosti obsluy, složitosti stroje apod. V době zácviku musí být tato osoba vždy pod dozorem obsluhy

pověřené k zácviku nebo pod dozorem jiné osoby znalé práce a obsluhy daného stroje. Po zácviku mistr ukončí zácvik a pověží osobu k samostatné práci na daném stroji. Je vždy nutno rozlišovat kvalifikovaného truhláře od jiné profese

a posuzovat míru praxe, vzdělání, příbuznost k dřevoobrábění apod. Např. posuzovat soustružníka při zácviku na kotoučovou pilu  nemusí být složité, jako posuzovat na kotoučovou pilu vyučeného prodavače..

Za specielní práce se považuje např. obsluha vysokozdvižného manipulačního vozíku, odběr kmenů z haldy, převoz po kolejích ručními vozíky aj.

5.2       Při specielních pracech, z nichž odběr kmenů z haldy se považuje se velmi nebezpečnou práci, mohou být použity osoby nevyučené, ale k dané práci zacvičené a velmi zkušené.  a určené. Zaměstnanec musí být zcela zdráv a musí mít jisté životní zkušenosti, aby mohl posoudit, co udělá uvolněný kmen a co udělá celá halda, kam se při tom má postavit atd.

5.3       K obsluze vysokozdvižného vozíku musí mít zaměstnanec písemné „Pověření“  majitele firmy nebo mistra, získané školením oprávněnou osobou, např. INSTRUKTOREM DESTY

5.4       k obsluze ručních kolejových vozíků a převozu řeziva nemusí být specielní pověření

V.                       Pohyb po pracovištích

6.1.           Zásadou je, aby každý zaměstnanec byl jen tam, kde být má a nechodil tam , kde nemá co dělat. Mezi zaměstnanci mohou být osoby s nejvyšší kvalifikací, kteří mohou obhlídnout práci a pracoviště kdekoliv. Samozřejmě takovým člověkem je mistr, která vstupuje kdykoliv kamkoliv. Jsou však místa, jako kotelna, kde kromě obsluhy se nemá nikdo zdržovat. Při školení BOZP je každému vymezeno jeho pracoviště. Proto např. osoba, určená výhradně k natírání výrobků se nemůže zdržovat u katru nebo na volné skládce. Jestliže truhlář je kvalifikován k k práci na dřevoobráběvích strojích, které jsou v truhlárně, nemá co dělat u katru. Pokud však obsluha katru chybí a truhlář ji ovládá a byl mistrem určen k obluze katru, má a musí u něj být.

6.2.            Jinak řečeno, nemůže si kdokoliv chodit kamkoliv a potřebuje-li nutně něco vyřídit jinde, vyčká styku v odpočinkové místnosti nebo věc dojedná s mistrem, po př. mu mistr dovolí odejít na jiné pracoviště. Jedná-li se však o běžné a zaběhnuté pracovní záležitosti, je nutné, aby osoba věc vyřídila a vrátila se rychle na pracoviště svoje. Např. je-li hledán mistr, návštěva nesmí chodit po pracovištích a hledat ho, může třeba truhlář odejít ke katru, mistrovi ohlásit návštěvu a vrátit se na své místo. Ke katru však nemůže jít zeptat se kamaráda, jak hráli včera fotbal, nebo zda půjde večer na pivo. S tím si počká až se uvidí v odpočinkové místnosti, na obědě apod.

VI.               Pracovní povinnosti a práva .

7.1.                     Každý zaměstnanec

-         musí chodit do zaměstnání svěží a odpočinutý, bez alkoholu v krvi. Sám musí vědět, že noční požívání alkoholu a krátký spánek nestačí alkohol odbourat.

-         Nesmí chodit do zaměstnání vyčerpán předchozí prací na pracovišti jiného zaměstnavatele nebo pod. Příklad: bude-li mít zaměstnanec ještě vedlejší pracovní poměr, ve kterém má noční směnu, nelze, aby z ní přišel rovnou do zaměstnání.

.

7.2                    – v případě, že se necítí zcela v pořádku vlivem alkoholu, probděné noci,         příchodu nemoci, hádky v rodině atd. musí to oznámit mistrovi, který posoudí a  o   dalším rozhodne.

7.3                    – musí pracovat podle svých nejlepších schopností a dodržovat předpisy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární předpisy, jakož i tento

bezpečnostní provozní řád.

-         pracuje jen na takovém stroji, jehož obsluhu umí ať už vyučením nebo zacvičením.  Jiný stroj, el.nářadí či přístroj  obsluhovat nesmí.

VIII       Práce mimo pracovní dobu

8.1                        Pracovní doba je doba, stanovená pro dané roční období zaměstnavatelem a může se měnit. Předpokládá se, že každý zaměstnanec zná pracovní dobu v každé chvíli a řídí se jí.

8.2                        Práce na strojích je možná vždy jen  min.ve dvou lidech na jednom pracovišti – v jedné místnosti pracovišti, t.zn.že jeden člověk  n e s m í  mimo pracovní dobu pracovat sám, a to ani např. lakovat.

8.3                        Administrativní, úklidové, posudkové a podobné práce technicko-úřednické lze vykonávat i v jedné osobě mimo pracovní dobu..

Konec řádu. Tento hlavní řád je doplněn a zpřesněn cca osmi malými bezp.řády, jež jsou jeho přílohou a součástí.

Při školení BOZP s ním musí být zaměstnanci seznámeni a též každý nový zaměstnanec před nástupem na pracoviště.

Řád začíná platit dnem vydání.

Vypracoval externí bezp.technik Ing.Jiří Sadovský

Mistr firmy                                                                                   Majitel firmy

……………………………………                             .……………………………………

V Lázních Bohdaneč 3.srpna 2004

Novelizace: říjen 2006, vypracoval Ing.Jiří Sadovský

Příklady řádů, které spolu s ostatními cca osmi vytvoří MPBŘ, t.j. Místní provozní bezpečnostní řád firmy:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Jiří Sadovský-SAHO, sdružení, Pernštýnská 140, 533 41 Lázně Bohdaneč

Ř á d  č. 2

Sdružení SAHO má 4 firmy: 1) revize el. a plyn.zařízení

2) vzdělávání

3)restauraci s kuchyní

4) penzion

V některých sekcích je řada el.ruč.nářadí a přístrojů s pohybl.přívodem, v kuchyni je řada spotřebičů motorických a tepelných , v restauraci jsou netradiční svítidla, výčepy, chlazení, ledomet, ohřívač vody/TUV/ s 200l zásobníkem plynový, plynový kotel k vytápění domu a j.

Firma sídlí ve vlastním domě.

Tento řád je součástí hlavního Místního provozního bezpečnostního řádu  firmy

Tento řád se týká elektrického zařízení v prostorách firmy,

1)   Za elektrické zařízení /dále jen el.zař./ se považuje

a)  elektrický silový rozvod

b)  pracovní stroje / ČSN EN 33 2200/ Za pracovní stroje se považují i velkokuchyňské tepelné spotřebiče.

c)  elektrické ruční nářadí /ČSN 33 1600/

d)  elektrické spotřebiče s pohyblivým přívodem

/ČSN 33 1610: 3/2005/ vč.domácích spotřebičů používaných v kuchyni fi Bílá Vrána  / např. kráječ chleba, topinkovač apod./

e) vlastní elektrovýrobky

2)   účelem řádu jest bezpečnost při používání, daná zejména kontrolami a revizemi a vlastní kontrola měřících přístrojů

5)     Za  p r o v o z o v a t e l e  se považuje vedení firmy zastoupené

Ing.Petrem Hyhlíkem

6) Za  u ž i v a t e l e zaměstnanci, pověření pracemi  nebo používáním  el. zař.

4. R e v i z e

4.1. silový rozvod.

Revize provádí revizní technik ve lhůtách dvouročních, daných Protokolem o stanovení prostředí a ČSN 33 1500 vč.Změny 3

4.2. pracovní stroje reviduje revizní technik ve stejných lhůtách jako silový rozvod

4.3 El.ruční nářadí reviduje revizní technik ve lhůtách dle hustoty používání daném ČSN 33 1600 /12,6,3 měsíce/

4.4 El. přístroje s pohyblivým přívodem reviduje ve lhůtách dle ČSN uvedené v Sb. v bodě 1d) tohoto Řádu

4.5. Hromosvody se revidují v 5letých lhůtách

pověřený revizní technik.

Poznámka 1: výsledky revizí el.silového rozvodu a pracovní ch strojů  zapíše revizní technik do formulářů dle jeho posouzení

Výsledky revizí el.ruč.nář. a přístrojů s poh.přívodem zapíše  RT na formuláře :P rotokol o kontrole a revizi……..“, pro jeden přístroj /nářadí/ jeden formulář

Veškeré zápisy a revizní zprávy se založí do šanonu „BOZP“  do příslušných eurodesek. RZ sil.rozvodu se skladují jen do doby předání dalších pravidelných RZ, revize beze změn se pouze poznamená na předchozí RZ. Protokoly se skladují 10 roků.

5. Kontroly

Kontroly nářadí a přístrojů provádí  zaměstnanec , kterému bylo svěřeno do užívání nebo ke kterému je volný přístup /např. varná konev na vodu k občerstvení-káva, čaj v šatně , a to vždy před použitím. Kontrolou se rozumí očividná a hmatatelná prohlídka a subjektivní posouzení celistvosti nářadí či přístroje nebo jeho přívodu vč.prodlužovacího přívodu. Části

nesmí být porušené, rozbité, vyviklané a nefunkční, vodiče nesmí vyčnívat ze sevření koncovky, tj. vidlice, pohyblivé zásuvky, vrtačky  apod., Šńůry nesmí být rozedřené, prošlapané. V případě, že je přístroj či prodlužovací přívod zapojen v síti a je porušena izolace až na měděné vodiče, je nutno s největší opatrnosti postupovat tak, aby nedošlo k dotyku, vytahnout vidlici ze zásuvky a odpojit ho tak od napětí. Takto postupovat s každým poškozeným spotřebičem, který je  připojen, např.počítač, kopírka, tiskárna, varná konev apod. El.ruční nářadí se kontroluje vždy vypojené ze sítě. Takto porušené prodlužovací šňůry/ též prodlužovací přívody/ a přívodní šňůry odpojitelné /počítač/ i neodpojitelné /kopírka/ se  n e s m í  dále používat, je nepřípustné, aby se vadné místo převinulo izolační páskou a přístroj /nářadí/ se dále používal. Předmět  se dá do opravy. Do protokolu se napíše: stav: nevyhovující, chod:  nezjišťován, datum , podpis osoby, která kontrolu provedla.  Případ se neprodleně ohlásí mistrovi.

Spotřebič pevně připevněný k podložce nebo vážící přes 18 kg se nekontroluje, avšak při viditelné vadě je každý dle zákona povinen nebezpečí ohlásit. Tento přístroj patří do revize rev.technikem jako pracovní stroj

Zásadou je, že každý uživatel nářadí nebo přístroje může pracovat nebo obsluhovat či použít jen ten elektrický předmět, o kterém nabyl přesvědčení, že je v pořádku a nemůže mu ublížit. S el.ručním nářadím, přístrojem s pohyblivým přívodem nesmí pracovat ani ho  obsluhovat tehdy, když si není jist, že je v pořádku.

O kontrole nemusí pořizovat písemný záznam a skutečnost, že vrtá s vrtačkou nebo ohřívá vodu v konvi,  zaručuje, že je kontrola vykonaná.

Kontrola se provede i při předání nového nářadí či spotřebiče s pohyblivým přívodem uživateli do provozu.

Revizní lhůty jsou uvedeny v ČSN 33 1610 :3/2005 v tabulce 1

6. Kalibrace měřících přístrojů

Ve smyslu vyhl. 505/1990 Sb. se stanovuje kalibrační lhůta  v š e c h  měřících přístrojů vzhledem k jejich využívání, opotřebení apod. na

3 roky

Kalibrační listy se uschovají na určeném míístě v šanonu BOZP

7.Odpovědnost

Ve smyslu ČSN EN 50 110-1, ed.2 určuje se osoba, odpovědná za elektrické zařízení sdružení: Ing.Petr Hyhlík

8. Výcvikový program

Ve smyslu ČSN EN 50 110-1, ed.2 se určuje výcvik a doškolení členů sdružení takto:

1. Revizní technici

Určuje se jim samostatný individuelní výcvik a studium norem, jakož i účast na aktivech v HK pořádaných firmou ELVIS se státní účastí,  neboť školí i přezkušují elektrikáře dle vyhl. 50/78 Sb. a budoucí revizní techniky. Během každých  třech let se musí v naší firmě komisionelně přezkoušet na § 8/1 a 8/2

2) elektrikáři – nejsou

3) osoby poučené – účastní se 2x v roce některého vybraného školení osob stejné kvalifikace podle příležitostných termínů. O tom se učiní Zápis nebo poznámka do zápisu o opakování poučení včetně podpisu poučeného a poučujícího, datumu

4) osoby seznámené – účastní se školení BOZP 1x za rok, v němž budou opakovaně seznamování s obsluhou el.přístrojů a možnostmi další obsluhy el.zařízení.

9.  Vlastní elektrovýrobky

Naše firma má jeden z 8 ŽL i na  výrobu rozvaděčů nízkého napětí, ale od jejich výroby upustila v roce 2003 po nesprávném a necitlivém zásahu ČOI. Využíváme tedy ŽL „revize“ a ŽL „pořádání odborných kurzů“ a ŽL“ výuka “ BOZP“

10. Závěr

Vypracoval: Ing.Dr.jiří Sadovský, prom.energ.

Září 2006

S c h v a l u j i

Konec vzoru jednoho řádu, který je nezastupitelný.

Další řád, celkem druhý, bude jich ještě 6 :

—————————————————————————————————————–
Telmont, s.r.o. Topol

Ř á d  č. 4

Tento řád je součástí hlavního Místního provozního bezpečnostního řádu  firmy

Tento řád se týká bezpečného a zdraví nezávadného uspořádání pracovišť a bezpečného provozu technických zařízení, pracovních strojů, el.ručního nářadí a přístrojů  s pohyblivým přívodem. Podkladem jest Nařízení vlády ČR

č.101/2005 Sb. a Nařízení vlády č.378/2001 Sb.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí a bezpečný provoz technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí.

Stanovuje se

1. Na pracovištích musí být udržován pořádek, vyrobené díly nebo výrobky se nesmí hromadit a překážet, při jejich konečném zpracován íse musí odnést na určené místo a uvolnit místo kolem staroje.
2. Prach vzniklý řezáním či obráběním se musí každý den odstranit od storů a ze strojů a odnést na skládku. Jednou za týden se musí odsát nebo jinak odstranit prach i na nepřístupných vodorovných plochách, jako např. na zářivkových svítidlech, kabelových lávkách apod.
3. Nože, pily a kotouče musí být ostré, musí se brousit vždy po otupení v intervalech podle zátěže a správně skladované podle pokynu výrobce. Chybí -li na pilovém kotoučí zub, musí se vyjmout a zahodit.
4. Kotouč nesmí být zvlněný a rezatý.
5. Každý stroj, přístroj i nářadí se musí  používat vždy podle návodu k obsluze výrobce.
6. Každý, kdo pracuje se strojem nebo nářadím, musí být vyučený nebo
7. zaučený. Doba zácviku je popsána v hlavním MPBŘ. S přístrojem může pracovat i laik poučený mistrem, např. s varnou konví musí dbát o dostatek vody k chlazení topných desek, automatické vypnutí při dosažení varu a neprodlené přidání studené vody vždy po vylití ohřáté
8. k ochlazení apod. S kopírkou , počítačem, tiskárnou, mikrovlnnou troubou, ledničkou, s řezačem chleba, pánví apod. může pracovat každý, kdo se seznámí s písemnými doklady výrobce k přístroji.
9. Na strojích musí být funkční kryty, které se nesmí při práci odkládat , např. kotoučová pila musí mít vždy rozvírací klín zabraňující zpětnému vrhu a kryt kotouče, zabraňující odlet ulomeného zubu nebo roztříštěného kotouče na zaměstnance. Kryty, které ztěžují práci se nesmí odnímat, protože funkce BOZP je přednější.
10. Vyžaduje-li to návod k obsluze, musí zaměstnanec při práci použít osobní ochranné pracovní prostředky
11. Pásové i kotoučové řezné nástroje se musí správně skladovat podle návodu, aby se nezvlnlly. Ve skříni nesmí ležet kotouče na sobě, aby spodní pod vahou výše položených nebyly zatěžovány nesouměrně.
12. Elektrické ruční nářadí a přístroje s pohyblivým přívodem jakož i pracovní stroje a el.silový rozvod musí být řádně udržovány, revidovány a kontrolovány ve smyslu Řádu č.2/2006
13. při údržbě el.zařízení se musí dbát, aby motory pracovníh strojů a samostatné motory ventilátrů apod. umístěné v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů, byly 1xza rok vyčištěny zevnitř.

Vypracoval: Ing.Dr.Jiří Sadovský, prúmyslový energetik-specialista,  v říjnu 2006

……………………………………………….

s c h v a l u j i   majitel-ředitel-jednatel

konec řádu č.4

——————————————————————————————————————

třetí řád:

Telmont, s r.o. Topol

Řád č.1

Identifikace

a hodnocení rizik

A rizikových situací

vypracoval: Ing.Jiří Sadovský

prosinec 2005

Doplnil v říjnu 2006 dle pokynu SOD Ing.Jiří Sadovský

Obsah:

Všeobecně

Str.3-13

Hodnocené činnosti:

1)  ADMINISTRATíVNí A OBCHODNí čINNOST

str.14-20

2) PRÁCE S  RUČNÍM, MECHANICKÝM A ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM spotřebiče

str.21-24

3) dřevovýroba,    Poznámka autora: za dřevovýrobu si můžete dodat třeba kovovýrobu s výměnou nebo vypuštěním některých slov či vět.

1 ÚVOD

Každý zaměstnanec je vyučen nebo zacvičen v určitém oboru. Za dobu učení byl seznámen s prací na strojích a na zařízení, jež je obsahem a osnovou školy. Ze školy vychází plně informován o riziku své práce, v níž se vyučil. Seznamování s riziky práce na pracovištích má spíše charakter souhry s ostatním zaměstnanci, spoluúčasti a vazby  jednoho stroje na druhý, určení místa na přechodné uložení výrobku a přenesení do skladů apod, znalosti nebezpečí na pracovišti od sousedních zařízení atd.

Úrazová prevence stále ještě dnes spočívá především v tom, že příslušná opatření jsou vydávána teprve až po vzniku škodné události, tj. nehody nebo pracovního úrazu.

Směrnice rady EU o opatřeních ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců (89/391/EEC) kladou zvýšený důraz na skutečnost, že nelze stanovovat jen následná opatření, ale že je především nutné stanovit je s předstihem, tzn. šetřit, čím může být zaměstnanec při své práci ohrožen a současně hledat účinná bezpečnostní a zdravotní opatření k jejich snížení nebo eliminaci.

Tato zásada byla převzata i do naší právní úpravy, kdy v zákoníku práce (§ 133, odst. 1a) se zaměstnavateli ukládá ”vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně”.

Analýza rizik, tj. jejich vyhledávání, posuzování a hodnocení je dalším krokem k rozvoji systémové bezpečnostní analýzy pracovišť a jednou z možností, která umožňuje poměrně rychle a systematicky snižovat ohrožení člověka v pracovním procesu, protože zohledňuje mnohostranný pohled na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Konkrétní využitelnost obecně formulovaných tezí hodnocení rizik spočívá v tom, že tyto základní teze musí být přizpůsobeny konkrétním provozním podmínkám a pracovním činnostem.

2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Stanovení rizikovosti je řada logických kroků usnadňujících zjistit systematickým způsobem rizika vznikající u zařízení, objektů nebo činností. Po stanovení rizikovosti následuje, pokud to je nezbytné, snížení rizikovosti. Pokud je tento postup opakován vzniká opakovací postup pro odstranění rizik jak je to nejvíce možné  pro uskutečnění bezpečnostních opatření.

Ve světě dnes existuje celá řada metodik k posuzování a hodnocení rizik. Všechny tyto metodiky mají však společný cíl – zjistit specifické provozní a pracovní podmínky (ohrožení) a vzniku materiálních škod. Jinými slovy to znamená, že při hodnocení rizik je třeba zjistit:

·      které energie (mechanická,  tepelná, elektrická atd.) se při hodnocení pracoviště nebo činnosti vyskytují a

·      za jakých specifických provozních a pracovních podmínek mohou tyto energie ohrozit zaměstnance.

3 ZÁKLADNÍ POJMY

Nebezpečí – je podstatná ale skrytá vlastnost nebo schopnost něčeho (materiálu, stroje, pracovní činnosti), která může způsobit poškození člověka nebo majetku a tím i vzniku škody.

Rizikový faktor (riziko) – zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. Slovo riziko je obecně používáno ve spojení s dalšími slovy, která definují původ nebo charakter očekávaného zranění nebo poškození zdraví: riziko elektrického šoku, riziko rozdrcení, riziko otravy, atd.

Riziková situace – jakákoli situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více rizikovým faktorům.

Rizikovost – kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité rizikové situaci.

Stanovení rizikovosti – zevrubný odhad pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité rizikové situaci za účelem výběru přiměřených bezpečnostních opatření.

Ohrožení – pokud stroje, materiál, technologie či pracovní činnosti obsahují určité nebezpečí a uvedou se do provozu a pokud je tomuto riziku vystaven člověk nebo prostředí, jedná se o ohrožení.

Poškození – fyzické zranění a/nebo poškození zdraví nebo majetku.

Riziková událost – událost, která může být příčinou poškození.

Zbytková rizikovost – rizikovost, která zůstává i po uskutečnění bezpečnostních opatření.

Nebezpečný prostor – jakýkoli prostor uvnitř nebo vně stroje, kde je osoba vystavena nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví. Rizikový faktor, který způsobuje ohrožení zdraví, je v této definici buď:

- nepřetržitě přítomný během předpokládaného použití stroje (pohyb nebezpečných pohyblivých částí, elektrický oblouk při svařování, atd.),

-   nebo se může objevit neočekávaně (neúmyslné či samovolné spuštění apod.).

4 METODICKÝ  POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK

Vyhledávání a hodnocení rizik a pracovní zátěže zaměstnanců se doporučuje provést v pětí krocích:

1. Stanovení pracovních oborů

a činností

V závislosti na stanovení cílů se určí postup hodnocení

(např. pracovní obor, pracovní činnost, profese).

2. Vyhledávání rizik a pracovní

zátěže

Hodnocení současného stavu ve vztahu ohrožení zdraví zaměstnanců (např. energie, příp. látky, které mohou nepříznivě působit na lidský organismus) využitím:

a) přímých metod – např. pravidelnou kontrolou   provozovaného zařízení,

b) nepřímých metod – např. hodnocením úrazovosti a nemocnosti zaměstnanců.

3. Navržení a stanovení cílů

Stanovení  cílů,  kterých  chce  zaměstnavatel  dosáhnout.

Ty  jsou  zpravidla  obsaženy  jako  minimální požadavky v zákonech a normách.

4. Přijetí opatření

Opatření mohou být:

a) technická,

b) organizační,

c) personální.

5. Přezkoušení účinnosti

a) Průběžné kontroly,

b) kontroly účinnosti,

c) potvrzení nebo změna opatření

5 STRATEGIE VÝBĚRU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

Pro zjištění různých rizikových faktorů je nutno předvídat všechny situace, které by mohly vést ke zranění nebo poškození zdraví, způsobené těmito faktory.

Za tím účelem se musí vzít v úvahu:

1. Činnost osob ve vztahu ke všem fázím pracovního procesu.

2. Různé možné stavy zařízení a činnosti

a) běžný provoz – dodržování pracovních a technologických postupů,

b) selhání funkce jako např.:

·      selhání jedné nebo více součástí,

·      vnější poruchy,

·      chyba v projektu,

·      přerušení dodávky energie

·      ztráta ovládání zařízení obsluhou.

3. Předvídatelné případy, kdy by mohlo dojít k nesprávnému použití zařízení či provozního postupu např.:

·      předvídatelné nesprávné chování, které je výsledkem běžné neopatrnosti, není však výsledkem záměrného nesprávného používání zařízení nebo pracovního postupu,

·      bezděčné chování osoby v případě selhání, nehody, poruchy atd.,

·      chování, jež je výsledkem použití cesty nejmenšího odporu při provádění nějakého úkonu,

·      náhlá změna zdravotního stavu obsluhy.

6 POPIS RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

Účelem této kapitoly je identifikovat a popsat (pomocí podstaty nebo důsledků) různé rizikové faktory, které přicházejí v úvahu, aby se usnadnila analýza rizika, kterou je nutno provést zejména při stanovení rizikovosti.

1. Mechanické riziko

Mechanické riziko je obecné označení pro všechny fyzikální faktory, které mohou vyvolat zranění, a to mechanickou činností.

Mechanické riziko může být způsobeno předměty, nářadím, zařízením nebo pracovní činností.

1.1. Nechráněné pohyblivé části zařízení

1. přimáčknutí, rozdrcení,

2. ustřižení,

3. pořezání, useknutí,

4. píchnutí, nabodnutí,

5. naražení,

6. zachycení, vtažení.

1.2. Části zařízení s nebezpečnými povrchovými plochami

1. ostré hrany,

2. rohy,

3. břity,

4. drsné plochy.

1.3. Pohyblivé dopravní prostředky, pohyblivé pracovní prostředky

1. najetí,

2. naražení,

3. přimáčknutí, rozdrcení,

4. přejetí,

5. převrácení,

6. pád nákladu.

1.4. Nekontrolované pohyblivé části

1. sklopné části,

2. kývavé části,

3. valivé části,

4. smykové části,

5. uvolněné padající části,

6. odletující části,

7. zachycení nebo vtažení rotačními nebo pohybujícími se částmi dopravníku,

8. unikající média pod tlakem.

1.5. Pád na rovině, uklouznutí, klopýtnutí, špatné našlápnutí

1. znečištěný povrch (oleje, mastnota),

2. vlivy povětrnosti a počasí (led, sníh),

3. nerovnost,

4. výškový rozdíl,

5. poškozené předměty,

6. nevyhovující hladké plochy,

7. nevhodný tvar a velikost plochy,

8. nevhodná obuv.

1.6. Pád z výšky nebo do hloubky

1. nezakryté otvory,

2. nedokonalé ohrazení (zábradlí),

3. nebezpečný výstup na zvýšené pracoviště,

4. pohyb na stožárech a sloupech,

5. pohyb na vyvýšené nakloněné rovině (např. střeše).

2. Elektrické riziko

Tento rizikový faktor může způsobit zranění nebo smrt účinkem elektrického proudu nebo popálením. To může být způsobeno:

1. dotykem osob:

- s živými částmi, tj. částmi, které jsou běžně pod napětím (přímý dotyk),

- s částmi, které se staly živými následkem špatným podmínek, zvláště jako výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), nebo zavlečeným napětím,

2. přiblížením osob k živým částem, zvláště v případě vysokého, velmi vysokého či zvláště vysokého napětí,

3. nevhodnou izolací pro předvídatelné podmínky,

4. elektrostatickými jevy, jako je kontakt osob s nabitými částmi,

5. tepelným zářením nebo jinými jevy, jako je odlet roztavených částic, chemické účinky zkratů, přetížení apod.

3. Tepelné riziko

Tepelné riziko může způsobit:

1. popálení nebo opaření a jiná zranění od předmětů nebo materiálů o velmi vysoké teplotě, plamenů, výbuchů nebo popálení nebo opaření vlivem radiace tepelných zdrojů,

2. omrzliny nebo jiná zranění od předmětů nebo materiálů o nízké teplotě,

3. poškození zdraví, jež je způsobeno horkým pracovním prostředím,

4. poškození zdraví, jež je způsobeno chladným pracovním prostředím.

4. Rizika vytvářená hlukem

Hluk může způsobit:

1. permanentní ztrátu sluchu,

2. hučení v uších,

3. únavu, stres atd.,

4. další poruchy, jako je ztráta rovnováhy, ztráta vědomí atd.,

5. rušení přenosu řeči, zvukových signálů apod.

5. Rizika vytvářená vibracemi

Vibrace mohou být přenášeny na celé tělo a zvláště na ruce a paže (používání ručního nářadí).

Intenzívní vibrace (nebo méně intenzívní vibrace působící po dlouhou dobu) mohou způsobit vážné poruchy (vaskulární poruchy, jako jsou bílé prsty, neurologické poruchy, poruchy kloubů, bolesti v kříži apod.).

6. Rizika vytvářená zářením

Tato ohrožení zdraví jsou produkována rozličnými zdroji a mohou vznikat vlivem neionizačního nebo ionizačního záření:

1. nízkofrekvenčního,

2. vysokofrekvenčního,

3. infračerveného,

4. viditelného,

5. ultrafialového,

6. paprsků X a gama,

7. alfa, beta paprsků a svazků elektronů nebo iontů,

8. neutronů,

9. lasery.

7. Rizika vytvářená materiály a látkami

Materiály a látky zpracované, používané nebo vylučované při pracovní činnosti a specifické materiály používané ke konstrukci zařízení atd. mohou vytvářet několik různých rizikových situací:

1. ohrožení vyvolaná kontaktem nebo požitím kapalin a kontaktem nebo inhalací plynů, mlh, kouřů a prachů, které mají škodlivé, toxické, žíravé nebo dráždivé účinky,

2. ohrožení způsobená požárem nebo výbuchem,

3. biologické (např. plíseň) a mikrobiologické ohrožení zdraví (virové nebo bakteriální).

8. Rizika vytvářená zanedbáním ergonomických zásad

Nevhodné přizpůsobení zařízení lidským vlastnostem a schopnostem se může projevit:

1. fyziologickými účinky vyplývajícími například z nezdravé polohy těla nebo nadměrného nebo opakovaného přetížení atd.,

2. psycho-fyziologickými účinky spojenými s duševním přetížením nebo nedostatečným vytížením, stresem atd., což může být následkem provozu, kontroly nebo údržby určitých zařízení v mezích jejich předpokládaného použití,

9. Rizikové chování jednotlivce

1. chyby člověka, únava, nepozornost, neochota spolupracovat, nevhodné chování,

2. přecenění vlastních schopností,

3. nedodržení příkazů a nařízení,

4. nepoužití OOPP,

5. použití nevhodných OOPP,

6. nevhodné nebo nejednoznačné instrukce pro obsluhu nebo práci.

10. Rizika z okolního pracovního prostředí

10.1. Klimatické podmínky

1. teplota vzduchu,

2. relativní vlhkost,

3. rychlost proudění vzduchu,

4. tepelné záření.

10.2. Osvětlení

1. nedostatečná intenzita osvětlení,

2. přímé osvětlení pracoviště,

3. přímé osvětlení a odrazy,

4. barva světla.

5. místní nerovnoměrnost, osvětlení.

10.3. Vnější vlivy

1. průtrž mračen,

2. blesk,

3. zátopa.

11. Kombinace rizikových faktorů

Některé individuální rizikové faktory, které se zdají být nevýznamné, mohou být v kombinaci s jinými rizikovými faktory ekvivalentní některému ze závažných rizikových faktorů.

12. Neočekávané spuštění zařízení, vyvolané

1. poruchou řídícího systému,

2. obnovou přívodu energie po přerušení,

3. chybami obsluhy.

13. Nemožnost zastavení zařízení v nejvhodnějších podmínkách.

14. Chybná montáž.

15. Pád nebo vymrštění předmětů nebo vystříknutí kapalin.

16. Ztráta stability zařízení

1. z titulu nevhodného umístění,

2. vzniklá manipulací se zařízením.

17. Rizika od nebo pro třetí osoby

1. neoprávněné spuštění nebo používání,

2. posun částí od místa zastavení,

3. chybějící nebo nevhodná výstražná zařízení.

18. Mechanická rizika a rizikové události při zdvihání vč.manipulace s materiálem

manipulačními vysokozdvižným vozíky

18.1. Vyvolané pádem nákladu, nehodou, nakloněním zařízení způsobené:

1. nedostatečnou stabilitou, nerovnou cestou, blátivou cestou, po dešti

2. přetížením – převrácením způsobením nadměrným pohybem,

3. nekontrolovaným rozsahem pohybů,

4. neočekávaným nebo nezamýšleným pohybem nákladu,

5. nevhodnými upevňovacími prostředky,

6. střetnutím více než jednoho stroje.

18.2. Vyvolané vypadnutím z kolejí.

18.3. Vyvolané nedostatečnou mechanickou pevností.

18.4. Vyvolané nevhodnou konstrukcí.

18.5. Vyvolané nevhodnou obsluhou.

18.6. Vyvolané pádem osoby ze zařízení pro přepravu osob.

7 ODHAD RIZIKOVOSTI

Rizikovost spojená s jednotlivou situací nebo technickým postupem je odvozena z kombinace:

·      závažnosti poškození,

·      pravděpodobností výskytu poškození.

Závažnost (stupeň možného poškození)

Závažnost může být odhadnuta s přihlédnutím k:

a) povaze toho, co má být chráněno:

1.   osoby,

2.   majetek

3.   prostředí,

b) závažnosti zranění nebo poškození zdraví:

1.   lehké (přechodné následky),

2.   těžké (trvalé následky),

3.   smrtelné,

c) rozsahu poškození:

1.   u jedné osoby,

2.   u několika osob.

Pravděpodobnost výskytu poškození

Četnost a trvání vystavení osob riziku:

- nutnost přístupu do nebezpečného prostoru (např. při normálním provozu, údržbě nebo opravách),

- povaha přístupu (např. ruční posuv materiálu),

- doba strávená v nebezpečném prostoru,

- počet osob vyžadujících přístup,

- četnost přístupu.

Pravděpodobnost výskytu rizikové události:

- spolehlivost a jiné statistické údaje,

- vývoj úrazovosti,

- vývoj poškození zdraví,

- porovnání rizikovostí.

Možnosti vyvarovaní se nebo omezení poškození:

a) podle druhu vykonávané činnosti:

1.   osobami kvalifikovanými,

2.   osobami nekvalifikovanými,

3.   bez obsluhy (automatický provoz),

b) podle rychlosti výskytu rizikové události:

1.   neočekávaná,

2.   rychlá,

3.   pomalá,

c) podle uvědomění si rizikovosti:

1.   všeobecnou informovaností,

2.   přímým pozorováním,

3.   pomocí výstražné signalizace a sdělovacích zařízení,

d) podle lidské možnosti vyvarování se nebo omezení poškození (např. reflexivností, hbitostí, možností úniku):

1.   možné,

2.   možné za určitých podmínek,

3.   nemožné,

e) podle praktických zkušeností a znalostí:

1.   zařízení nebo vykonávané činnosti,

2.   podobného zařízení,

3.   nezkušenost.

Kvantifikace úrovně rizika

pravděpodobnost:

„a“ vysoce nepravděpodobné- nežádoucí jev se vyskytne přibližně 1 krát z celkem 100 000

zaznamenaných jevů, výskyt nežádoucích jevů se blíží nule.

„b“nepravděpodobné- nežádoucí jev se vyskytne přibližně 1 krát z celkem 10 000

zaznamenaných jevů, nežádoucí jev není příliš pravděpodobný, nelze

ho však vyloučit.

„c“ pravděpodobné-nežádoucí jev se vyskytne přibližně 1 krát z celkem 1 000

zaznamenaných jevů, nežádoucí jev může vzniknout během funkce

systému, časté ohrožení.

závažnost:

„1“ mírně škodlivé- následky jsou zanedbatelné

- poranění nevyžadují odborné ošetření

- škoda nepřesahuje 10 000 Kč

- výpadek výroby je kratší než 1 den

„2“ škodlivé- následky jsou lehké

- poranění vyžadují odborné ošetření, avšak bez následků na zdraví

- škoda nepřesahuje 500 000 Kč

- výpadek výroby je 1 den až 2 týdny

„3“ extrémně škodlivé- následky jsou těžké

- poranění jsou těžká, případně smrtelná, vyžadují dlouhodobé léčení,

mohou zanechat trvalé následky na zdraví

- škoda přesahuje 500 000 Kč

- výpadek výroby je delší než 2 týdny

Prostý odhad úrovně rizika

závažnost

pravděpodobnost

mírně škodlivé

1

škodlivé

2

extrémně škodlivé

3

vysoce nepravděpodobné

zanedbatelné riziko   a

přijatelné riziko   a

mírné riziko           a

nepravděpodobné

přijatelné riziko         b

mírné riziko        b

značné riziko         b

pravděpodobné

mírné riziko              c

značné riziko      c

nepřijatelné riziko   c

Plán jednoduchého zvládnutí rizika

ÚROVEŇ RIZIKA

OPATŘENÍ A ČASOVÁ LHŮTA

ZANEDBATELNÉ

Žádných opatření není zapotřebí, není třeba dokumentace.

PŘIJATELNÉ

Není zapotřebí dalších opatření. V úvahu lze vzít ekonomičtější opatření nebo zdokonalení, které si nevyžaduje další náklady. Sledování stávajících opatření je nutné.

MÍRNÉ

Riziko musí být zredukováno, avšak s ohledem na co nejnižší vynaložené náklady. Opatření musí být zavedena v určeném časovém termínu.

Pokud je mírné riziko spojeno s možností extrémně vážných následků, je zapotřebí provést další vyhodnocení pravděpodobnosti těchto následků pro určení dalších opatření.

ZNAČNÉ

Je nutno urychleně zahájit zredukování míry rizika. Je možné, že k tomu bude zapotřebí vyčlenit značné finanční prostředky. Pokud je pracovní činnost o tomto riziku právě vykonávána je třeba učinit okamžitá opatření.

NEPŘIJATELNÉ

Pracovní činnost nesmí být zahájena ani nesmí pokračovat až do zredukování rizika. Pokud není možno žádnými prostředky riziko zredukovat, pracovní činnost musí být zakázána.

Poznámka: ”Přijatelné” znamená, že riziko bylo zredukováno na nejnižší míru, která je rozumně přijatelná.

8 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ NEBO ODSTRANĚNÍ RIZIKA

Jestliže se při hodnocení bezpečnosti systému ukáže, že riziko má vyšší hodnotu než je riziko akceptovatelné je třeba navrhnout opatření na úplné odstranění nebo snížení rizika.

Úplně lze riziko odstranit tehdy, jestliže se odstraní nebezpečí (např. nebezpečná chemická látka a nahradí jinou – neškodnou), nebo se odstraní ohrožení (např. vyloučí se přítomnost osob z nebezpečného prostoru). Jestliže v hodnoceném systému existuje nebezpečí, které vyvolává ohrožení s vyšším rizikem než je akceptovatelné, je třeba předpokládat, že způsobí zranění nebo škodu, pokud se nepřijmou žádná bezpečnostní opatření.

Ke snížení rizika je třeba odborně stanovit odpovídající bezpečnostní opatření. Mnoho závisí na zkušenosti a invenci hodnotitelů, kteří je mají navrhnout.

Priorita ochranných opatření

Při přijímání bezpečnostní opatření platí zásada priority. Přednostně se musí přijmout opatření kolektivní ochrany a v případě, že ji nelze dosáhnout současnými dostupnými prostředky, následuje ochrana individuální.

Další zásadou je, že se rizika přednostně snižují konstrukčním a projekčním řešením. Jestliže se nedosáhne požadované úrovně bezpečnosti, navrhuje se použití bezpečnostních zařízení. Jestliže ochrana není dokonalá, pokračuje se individuální ochranou pracovníků a organizačními opatřeními. Zůstatková rizika se řeší bezpečnostními instrukcemi, místními provozními předpisy, novými pracovními postupy a školením pracovníků.

Tento postup se používá hlavně u opatření na technických zařízeních.

9 PROVÁDĚNÍ HODNOCENÍ RIZIK

Hodnocení rizik se doporučuje provádět vždy, jestliže se změní podmínky, které by mohly ovlivnit působení nebezpečí na pracovišti nebo ohrožení zaměstnanců, tedy při:

·      každé změně pracovního programu (postupu, technologie apod.),

·      zavedení nového pracovního režimu (snížení počtu zaměstnanců, směnný provoz apod.),

·      instalaci nových pracovních prostředků (strojů, zařízení apod.),

·      změně požadavků na kvalifikaci zaměstnanců nebo při výměně osazenstva (obsluhy).

Kromě toho se doporučuje provádět hodnocení rizika opakovaně, minimálně jednou za tři roky.

ADMINISTRATíVNí A OBCHODNí čINNOST

ÚVOd

I když pravděpodobnost vzniku pracovních úrazů nebo poškození zdraví je v rámci uvedené činnosti ve srovnání s ostatními aktivitami v organizaci relativně malá, přesto se stále setkáváme s případy vážného poškození zdraví právě při této činnosti.

Zjistí-li organizace, že nemá pro některou činnost zpracovanou dokumentaci, posoudí, zda je nutno ji zpracovat.

2 PŘEHLED RIZIKOVÝCH ČINNOSTÍ (ZÁTĚŽE)

1.  Chůze po rovině (přístupové cesty, haly, chodby)

2.  Chůze po schodech

3.  Používání schůdků, žebříků

4.  Používání kancelářského nábytku, zařízení, pomůcek

5.  Pohyb v pracovních prostorech, kancelářích

6.  Používání elektroinstalačních prvků

7.  Používání elektrických spotřebičů a přístrojů

8.  Práce se zobrazovacími jednotkami

9. Používání sociálních zařízení

10. Působení hluku

11. Vliv osvětlení

12. Vliv klimatických podmínek

3 HODNOCENÍ ÚROVNĚ RIZIKA (ZÁTĚŽE)

závažnost

pravděpodobnost

mírně škodlivé

1

škodlivé

2

extrémně škodlivé

3

vysoce nepravděpodobné

zanedbatelné riziko   a

přijatelné riziko   a

mírné riziko           a

nepravděpodobné

přijatelné riziko         b

mírné riziko        b

značné riziko         b

pravděpodobné

mírné riziko              c

značné riziko      c

nepřijatelné riziko   c

4 VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIKA (ZÁTĚŽE)

1

Chůze po rovině (přístupové cesty, haly, chodby)

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- špatné našlápnutí

- uklouznutí

- klopýtnutí

- naražení

- pád

1 b

1 c

1 c

1 c

2 b

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      odstranit překážky – díry, výmoly, výtluky, výstupky, odlepená krytina, zakrytí pohyblivých elektrických přívodů,

·      zajistit čištění podlah od tekutin, mastnot a dalšího znečištění,

·      zajistit pravidelnou kontrolu neporušenosti podlahových krytin,

·      označit nerovnosti a nadzemní překážky,

·      řídit se bezpečnostními značkami,

·      dodržovat průchodnost chodeb (odstranit skříně, nábytek),

·      zajistit přiměřené osvětlení prostor,

·      nosit vhodnou obuv,

·      používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

·      dodržovat příkazy a nařízení,

·      nepřeceňovat vlastní schopnosti.

2

Chůze po schodech

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- špatné našlápnutí

- uklouznutí

- klopýtnutí

- pád

1 b

1 c

1 c

2 b

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      zajistit zábradlí u více jak 3 schodů,

·      zajistit přiměřené osvětlení schodiště,

·      provést rozlišení prvního a posledního schodišťového stupně,

·      řídit se bezpečnostními značkami,

·      kontrolovat neporušenost schodišťových stupňů (protiskluzové hrany),

·      používat vhodnou obuv,

·      používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

·      dodržovat příkazy a nařízení,

·      nepřeceňovat vlastní schopnosti.

3

Používání schůdků a žebříků

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- pád z výšky

- pád předmětů z výšky

- naražení

- přimáčknutí

1 c

1 b

1 b

1 b

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      používat pro manipulaci s výše uloženými materiály a předměty pouze schůdky a žebříky,

·      provádět vizuální kontrolu pevnosti a stability žebříků, schůdků,

·      zabránit nebezpečí podklouznutí žebříku,

·      dodržovat opatrnost při vyjímání věcí z regálů, skříněk a polic,

·      řídit se bezpečnostními značkami,

·      používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

·      soustředit se na vykonávanou činnost,

·      dodržovat příkazy a nařízení,

·      nepřeceňovat vlastní schopnosti.

4

Používání kancelářského nábytku, zařízení, pomůcek

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- ostré hrany

- rohy

- břity

- pády předmětů

- nadměrné přetížení

- pád

1 b

1 b

1 a

1 b

2 a

1 b

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      odstranění ostrých hran, zaoblení vystupujících rohů,

·      rozestavění nábytku – minimální průchozí uličky 600 mm,

·      důsledné zavírání dveří skříní, zasouvání zásuvek stolů, skříněk,

·      odstranění překážek na zemi (pohyblivé elektrické přívody zakrýt, odstranit),

·      dbát na zajištění stability skříněk, regálů, židlí,

·      dodržovat nosnost regálů, nepřetěžovat regály,

·      zajistit předměty před pádem ze skříní a regálů,

·      dodržovat zásady k ruční manipulaci s materiálem,

·      dodržovat hmotnostní limity,

·      nepoužívat kancelářský nábytek pro zvýšení stanoviště,

·      zvýšenou opatrnost věnovat při práci s kancelářskými pomůckami (sešívačka, řezačka, nožíky),

·      nehoupat se na židli ani ji nevyklánět,

·      řídit se bezpečnostními značkami,

·      používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

·      soustředit se na vykonávanou činnost,

·      dodržovat příkazy a nařízení,

·      nepřeceňovat vlastní schopnosti.

5

Pracovní prostory

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- nedostatečný pracovní prostor

- podcenění ergonomických zásad

- jednostranné zatížení pohybového ústrojí a zádového svalstva

- zvýšená psychická zátěž

1 b

1 c

1 c

1 c

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      dodržovat nezastavěný vzdušný prostor na pracovníka (15 m3) a pracovní  plochu min. 8 m2 na pracovníka,

·      dodržovat min. 2 m2 volné podlahové plochy na pracovníka,

·      kancelářské židle přizpůsobit způsobu práce a zátěže (výškově nastavitelné, se sklopným opěradlem),

·      dodržovat změnu pracovní polohy (střídání sezení s pohybem),

·      řídit se bezpečnostními značkami,

·      používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

·      soustředit se na vykonávanou činnost,

·      dodržovat příkazy a nařízení,

·      nepřeceňovat vlastní schopnosti.

6

Používání elektroinstalačních prvků

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- úraz elektrickým proudem

- tepelnými účinky při zkratu

2 b

2 b

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      dodržovat zákaz používání poškozených elektrických zásuvek, vypínačů,

·      provádět pravidelnou vizuální kontrolu propojovacích kabelů a šňůr,

·      při zjištění závady na elektrické instalaci ihned oznámit, zajistit odbornou opravu,

·      osoby bez elektrotechnické kvalifikace a ostatní zaměstnanci, kteří nejsou pověřeni opravami elektrických zařízení, nesmějí do instalace zasahovat,

·      řídit se bezpečnostními značkami,

·      používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

·      soustředit se na vykonávanou činnost,

·      dodržovat příkazy a nařízení,

·      nepřeceňovat vlastní schopnosti.

7

Používání elektrických spotřebičů a přístrojů

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- úraz elektrickým proudem

- riziko vzniku požáru

1 b

2 b

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      dodržovat zákaz používání přístrojů, které neodpovídají požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

·      před obsluhou elektrického přístroje se seznámit s návodem k obsluze,

·      důsledně kontrolovat bezzávadný stav přístroje před každým použitím (kontrola funkce, vizuální kontrola technického stavu pohyblivých přívodů),

·      při zjištění jakékoliv závady ihned přístroj vyřadit z provozu, nechat opravit odbornou firmou,

·      neobsluhovat elektrické přístroje s mokrýma rukama,

·      nepokládat horké přístroje na hořlavé předměty (zejména varné konvice, vařiče),

·      nepoužívat elektrické přístroje, které nejsou v majetku organizace,

·      nenechávat přístroje v chodu (zapnuté) při odchodu z pracoviště, po skončení pracovní směny,

·      řídit se bezpečnostními značkami,

·      používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

·      soustředit se na vykonávanou činnost,

·      dodržovat příkazy a nařízení,

·      nepřeceňovat vlastní schopnosti.

8

Práce se zobrazovacími jednotkami

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- zvýšená psychická zátěž

- jednostranná dynamická práce (zátěž pohybové soustavy)

- zraková zátěž

- působení elektromagnetického pole

1 c

1 b

1 c

1 a

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      rozmístění monitorů tak, aby zadní strana nesměřovala na pracovníka; totéž platí o bočních stranách. Do vzdálenosti cca 0,5 m působí elektromagnetické pole,

·      sedadlo umístit tak vysoko, aby při vzpřímeném sedu s rukama volně položenýma na klávesnici svíraly paže v loktech pravý úhel,

·      umístit monitor tak, aby horní okraj obrazovky byl ve výši očí nebo níže,

·      vzdálenost od obrazovky má být minimálně 0,6 m,

·      poloha obrazovky vůči oknu má být taková, aby denní světlo šlo z boku,

·       v zorném poli pracovníka nemá být žádný světelný zdroj (tvoří se odlesky na předmětech, které se zobrazují na obrazovce),

·      při práci dělat nejméně po dvou hodinách přestávky s možností pohybu, procvičení (zejména krční a bederní páteře, prstů rukou, zápěstí),

·      zařazovat časté a krátké přestávky (monotónní a jednotvárná práce), příp. změnu pracovní činnosti,

·      před započetím práce zkontrolovat funkčnost, technický stav pohyblivých přívodů; zjištěné závady ihned nahlásit, poškozený přístroj nepoužívat,

·      soustředit se na vykonávanou činnost,

·      dodržovat příkazy a nařízení.

9

Používání sociálních zařízení, kuchyňky

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- uklouznutí

- pád

- naražení

- popálení, opaření

- úraz elektrickým proudem

1 b

1 b

1 a

1 c

1 b

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      zabránit rozlití tekutin, zajistit okamžité utření a vysušení, zejména z podlahy,

·      udržovat pořádek,

·      důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek,

·      opatrnost při chůzi,

·      zákaz používání poškozených elektrických zásuvek, vypínačů, vařičů, konvic,

·      při zjištění závad na elektrické instalaci a spotřebičích ihned oznámit, zajistit odbornou opravu,

·      osoby bez elektrotechnické kvalifikace a ostatní zaměstnanci, kteří nejsou pověřeni opravami elektrických zařízení, nesmějí do instalace zasahovat,

·      zvýšená opatrnost při ohřívání a vaření jídel, vody,

·      používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

·      soustředit se na vykonávanou činnost,

·      dodržovat příkazy a nařízení.

10

Působení hluku

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- nadměrná psychická zátěž

- poškození sluchu

1 b

1 b

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      nepřekročit přípustnou hladinu hluku pro kancelářskou činnost a pro práci s nároky na soustředění,

·   při nákupu nových přístrojů ověřit jejich hlučnost.

11

Vliv osvětlení

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- nevhodné osvětlení ovlivňuje kvalitu práce a výkonnost

- únava očí

- poškození očí

- úraz elektrickým proudem

1 b

1 b

1 c

1 a

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      zajistit pravidelné čištění oken (min. 3 x ročně),

·      zabránit oslnění přímým světlem (žaluzie),

·      zajistit pravidelné čištění svítidel (min. 2 x ročně),

·      zajistit umělé osvětlení vchodů, chodeb, schodišť a kanceláří podle druhu vykonávané práce,

·      pro zvýšené nároky na viditelnost zvýšit intenzitu osvětlení místním osvětlením,

·      při zjištění závad na elektrické instalaci a spotřebičích ihned oznámit, zajistit odbornou opravu.

12

Vliv klimatických podmínek

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- přehřátí organismu

- prochladnutí organismu

- onemocnění z průvanu

- únava v důsledku nedostatku čerstvého vzduchu

- onemocnění v důsledku nízké (vysoké) vlhkosti vzduchu

1 b

1 b

1 b

1 a

1 b

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      ve vytápěných místnostech dodržovat optimální teplotu 20 oC – 22 oC,

·      při výměně vzduchu nepřekročit rychlost proudění vzduchu max. 0,25 m/sec.

RIZIKA  -  dřevoobrábění -vč. nářadí

patří sem všechny prostory vč.pilnice, skladu kulatiny a výroby podlahových dílců

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobráběcí

nářadí

-sekera

-kladivo

-vytahovač hřebíků

Zasažení

Přiklepnutí

Odletující části

nezaklínování

Vypadnutí z topora

Prasknutí topora

Sjetí nářadí z materiálu

Zasažení úlomkem

Správné zaklínování

Kvalitní materiál

Pravidelné broušení

Pravidelná kontrola

Používání OOPP

dřevoobráběcí

nářadí

-řezné nářadí

Volné řezné list.pláty

Tupé pláty

Zadrhnutí nářadí

Zranění ruky

Prasknutí plátu

Upnutí + kontrola

Nabroušení + včasnost nabroušení

dřevoobráběcí

nářadí

bicí nářadí

Otřepy, trhliny

Poškození násady

Uvolnění nezaklínováním

Úlet částic,zásah očí

Zranění ruky

Vypadnutí z násady

Obroušení otřepů,OOPP-zrak

Výměna násad včas,kvalita

Klínování,

dřevoobráběcí

nářadí

-el.motorová pila

Neznalost správné práce

Špatná technika práce

Startování pily

Pořezání,poškození uklouznutí

Vyklouznutí pily z ruky

Odb.kvalifikace,školení,zácv.

Návod k obsluze+dodržování

Správný postup startování

dřevoobrábění

strojní zařízení

-motorové řetězové

pily

Není ochr.zař.pily,pil. listu

Není zachyc.roztr.řetězu

Není tlumič vibruj.části

Nefunk.brzda řetězu, tlumič výf.,spojka

Vypínání řetězu při volnoběhu

Není dokumentace

Špatná poloha při startu

Převoz,přenášení pily bez ochranného pouzdra

Startování pily

Zachycení,pořezání obsluhy

Zásah obsluhy řetězem

Nemoci z povolání

Okamžité zastavení pily

Snížení hlučnosti

Nežád.uvedení do chodu

Neznalost techn.stavu pily

Nevhodné,zakázané manipulace

Poranění obsluhy a osob ostrými částmi Vyklouznutí pily z ruky

Funkční kryty pohyb.částí pily

Vybavení zachycovačem

Tlumič vibrací, OOPP

Bezpeč.brzda řetězu,tlumič výf.

Spojka s autom.vypínáním

Návod k obsluze, technologický postup práce,záznamník kontrol a údržby, průkaz obsluhy

Stanovit bezpečné a pevné místo pro start pily

Správný postup startování

Převoz pily v ochranném pozdru

dřevoobrábění

strojní zařízení

-okružní pila

Roztržení

Zasažení

Dotek

Vrhnutí

Pád materiálu

Uvolnění

Zakopnutí

El. proud

Prach

Hluk

Roztržení pil.kotouče

Odletující třísky

Dotek pil.kotouče

Zadrhnutí pil. kotouče a materiálu

Zpětný vrh materiálu

Pád materiálu

Zakopnutí obsluhy

Zásah el. proudem

Okolní činnost

Ostré hrany

Prašnost

Skrytá vada

Uvolnění kotouče

Montáž stolu

Ochr.kryt kotouče(plech)

Rozevírací klíny

Měkká vložka v místě průchodu kotouče stolem

Ostrost kotouče

Správný rozvod zubů kot.

Čistý,nerezavý kotouč

Označení

Vodící pravítko

Pořádek v okolí pily

Umístění pily

Značení nebezp. míst

Upevň.matice s opač.závit.

Odsávání

Kontroly a revize el. zař.

Kontrola materiálu

Školení obsluhy

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

strojní zařízení

-strojní vrtačky

Pomalé zastavení

Pád vřetena do dol.polohy

Otevřené vřeten.převody

Sklíčidla-vystup.části

Házení nástroje

Špatně upnutý nástroj

Odlet klínu při vyrážení

Pootočení obrobku

Pád svěráku

Zachycení+navinutí OOPP

Zásah končetiny za chodu

Nebezpečná manipulace

Zlomení nástroje+úlet

Zásah ulomeným nástrjem

Zachycení osob převodem

+navinutí

náraz sklíčidla za chodu

Pád svěráku na končetiny

Zlomeniny končetin

Řezné,bodné rány

Těleso v oku

Navinutí,zachycení,vtažení

Nouzový vypínač

Vyvážení zdvihu vřetene

Kryty převodů

Ostré nástroje,upnutí,opření nástroje o dno sklíčidla

Dobré ozubení kličky a sklíč

Dodrž.zakáz.manipulací

Vybavení stolu svěrákem

Připevnění svěráku(2šrouby)

OOPP,seznámení,proškolení

Upnutý oděv

Brzdící zařízení vřetena

dřevoobrábění

strojní zařízení

-vrtací dlabačky,

sukovačky

Nástroj,vřeteno-rotuje

Poškozené vrt.pouzdro

Neupevněný nástroj

Nezajištění proti uvolnění

Ční šroub, klíč

Není ochrana vřetena

Nepořádek na pracovišti

Překážky

Prašnost

Zachycení oděvu,vlasů

Uvolnění,vypadnutí odmrštění vřet.,nástroje

Zachycení obsluhy

Zakopnutí, pád

Ohrožení dýchání

Požár

Správné ustrojení

Zákaz obsluhy stroje v rukavicích

Stav pouzdra,vřetena

Upevnění,zajištění nástroje

Kontrola

Šrouby zapuštěny,klíč mimo

Kryt vřetena

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

dřevoobrábění

strojní zařízení

-pásové brusky

Nejsou kryty svěrn.míst v místě náběhu brus.pásu na válce,bubny

Pohyb pásu

Sjetí,roztržení,vymrš. pásu

Prašnost

Nepořádek na pracovišti

Vtažení končetiny

Styk s brusným pásem

Zásah obsluhy pásem

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Kryty-buben(válec)

Vybaveno blokováním

Pevné držení obrobků,OOPP

Vyváženost ústrojí, funkční napínání,výměna pásu

Odsávání,čištění EZ,revize

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

dřevoobrábění

strojní zařízení

-tloušťkovačky

Zpětný vrh materiálu

Vzpříčení obrobku

Poškození stroje

Chybí kryty-pohonů

-pracovních částí

Prašnost

Nepořádek na pracovišti

Zasažení obsluhy

Styk ruky s nástrojem, rotujícími válci

Zachycení končetiny

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zpětné záchyty fungují- přezkoušení 1 x denně

Správné postavení obsluhy (bokem od materiálu)

Netlačit mater.břichem

Šikmé frézování jen se šablonou

Dodržení max.přesahů nožů

Vyztužené zástěry-OOPP

Správné prac.postupy

Zákazy:-vsunovat či vytahovat mat.násilím

-obrábět kratší kusy než je vzdál.mezi před.a  zad.válcem

krytování

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

strojní zařízení

-svislé spodní frézky

Ostří nástrojů

Pohyb obrobku

Destrukce,zlomení obr. Drženého v ruce

Nevyvážení upínacích pouzder nástroje

Uvolnění nástroje

Prašnost

Nepořádek na pracovišti Zpětný vrh obrobku

Ruční odebírání obrobku

Vznik a úlet třísek a hoblin

Zásah el proudem

Hlučnost

Styk ruky s nástrojem

Zachycení ruky nástrojem

Pořezání,smeknutí ruky k nástroji po drženém obrob.

Vyražení a úder obrobku

Přimáčknutí prstů

Excentr.pohyb –vymrštění nástroje,zásah obsluhy

Zpětný pohyb materiálu

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zásah obsluhy a ohrož.očí

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ochranná zařízení,pomůcky dle charakt.práce,zabránění přístupu k nástroji při fréz.oblouků, mezi narážkami,čepování

Nastavení,seříz.ochrann.a přítl. Zařízení

Kryty na neprac.části nástroje

Správné držení obrobku

Pracovní postupy

Upevnění vodícího pravítka

Vybav.mechan.posouvačem

Vhodné ostré nástroje, neužití plochých nožů

Otáčky stroje-optimálnost

Vyvážení nástroje a upín.trnu

Neužití poškozených částí

Kontrola upnutí nožů

Postavení obsluhy – bokem

Oopp-zástěra vyztužená,zrak,sluch

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

dřevoobrábění

strojní zařízení

-srovnávačky

Ostří rotujícího nástroje

Zpětný vrh materiálu

Uvolnění nástroje

Poškoz.drsný,nečistý stůl

Nezakrytované pohony

Prašnost

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zachycení ruky

Styk ruky s ostřím nástroje

Sjetí ruky k nástroji

Zásah při zpětném vrhu

Zásah neupevněným nástrojem

Zadrhnutí materiálu,těžší vedení

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zásah osoby manipul.obrobkem

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Kryty nožového hřídele

Seřízení nožů,mezer mezi nožem a stolem (ne na velkou třísku)

Správný úchop,držení,vedení mat

Vodící pravítko

Ochranné posouvací přípravky při rovnání krátkých,tenkých a kruh.desek malého průměru Vhodné ostré nástroje,nepošk.

Vyváženost nástroje

Postavení obsluhy – bokem

Upevnění nástroje+kontrola a zajištění-chod na prázdno

Volný pracovní prostor

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

dřevoobrábění

strojní zařízení

-kotoučové pily

s ručním posuvem do materiálu

dřevoobrábění

strojní zařízení

-kotoučové pily

s ručním posuvem do materiálu

Prasklý,roztržený pilový kotouč

Kontakt s kotoučem

Nezakryté pohony

Styk kotouče s kovem v materiálu

Není vložka ve stolu pily

Odlet částic při řezu-třísky,suky

Zpětný vrh materiálu

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zásah obsluhy částmi kotouče

Pořezání,amputace

Zachycení klínovými řemeny

Poškození zubů kotouče

Kontakt kotouče s kovem stolu,vymrštění odřezku

Ohrožení zraku

Bodnutí,píchnutí,úder vymrštěným materiálem Zakopnutí,pád osob

Zásah osoby manipul.obrobkem

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Vhodnost,tvar,ostří,rozvod zubů

Použití nepoškoz.pil. kotoučů

Nenamáhat na ohyb

Stojánky u delšího materiálu

Netlačit materiál tělem

Odstranit kov.předm.ze řez.mat.

Ochranné kryty, posouvací přípr.

Vodící pravítko

Zákaz práce v rukavicích-teplota

Stabilní ustavení pily

Zakrytování střiž.sbíhavých míst

Kontrola mater.před řezem

Výměnná vložka do stolu

Pracovní postupy

Úklid,odsávání prachu

OOPP-zrak,vyztuž.zástěra

Nastavený rozvírací klín

Volný pracovní prostor

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

Ochrana pohybl.přívodů

dřevoobrábění

strojní zařízení

-pásové pily

Vymrštění pil. pásu

Špatné napnutí pásu

Špatné nabíhání pásu

Pilový pás v pracovním prostoru

Poškozený pil. pás

Řezání válcových tyčí

Znečistění pásovnice

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zásah pil. pásem

Sklouznutí pásu z pásovnic

Pořezání pil. pásem

Sesmeknutí,otočení vyražení obrobku drženého v ruce

Namáhání pil. pásu

Nalepení prysk. A pilin na pás-sklouzn. a uvolnění pásu

Zakopnutí,pád osob

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Správné provedené spoje pásu

Nasazení,napnutí pásu+zajištění nevychylování+kryty pásovnic

Stav špalíku na stole (méně 3mm

Netlačit mat.do řezu

Kontroly nabíhání pásu-1 hodina

Užití nepoškozených pásů a částí

Rozvod,ostření zubů

Správné držení obrobku-ne palec proti pásu při ručním posuvu

Seřízení,nastavení vodítka

Opěrné stojánky při delším mat.

Ostré hrany či zakřiv.s malým poloměrem řezat úzkými pásy

Úklid,odsávání prachu

Volný pracovní prostor

Umístění pily

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

Ochrana pohybl.přívodů

dřevoobrábění

strojní zařízení

katr

6vřetenová čtyřstranná fréza

Podlahovka

Zkracovačka

Ostří rotujícího nástroje

Zpětný vrh materiálu

Uvolnění nástroje

Poškoz.drsný,nečistý stůl

Nezakrytované pohony

Prašnost

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zpětný vrh materiálu,

Vzpříčení obrobku, chybějící kryty

Předčasné spuštění posunu dříve než ostatní části /okr.pily, frézy apod./

Nezapnuté odsávání a následkem toho nahromadění odpadu

Nesprávné nastavení vrchního ramnene vůči řazanému materiálu,

Nesprávné opření materiálu o pravítko,

Nesprávná manipulace při odebírání materiálu

Poranění rukou při výměně pilovýc listů,

Poranění rujou při dorážení napínacích klínů

Vysmeknutí klíče při napínání excentru

Styk ruky s frézou při neopatrné manipulaci, indispozice, pád, zakopnutí a vlivem toho nesprávný pohyb

Hrozí deformae materiálu a poškoení stroje s následky event.odstřelení částí

Zanešení a ztráta volného otáčení

Riziko poranění ruky

Zvýšená opatrnost, soustředění na práci, používání rukavic, správně dotažená brzda vačkového hřídele, použití vhodného kladiva s vyšší hmotností, použití specielního dotahovacího klíče nerozvolněného

Zpětné klapky s 1xdenně kontrolou

Správné postavení bokem k mateiálu,

Ostré nože a jejich správné nastavení,

Zákaz obrábět kratší kusy než je vzdálenost vřeten, volný prostor v okolí,

Ostré nástroje, kryty správně nasazeny, kvalifikace obsluhy

Kontrola nastavení, zvýšená pozornost vůči pravítku, celková ostražitost

Znalost podmínek na pracovišti

Zákaz práce za deště,tmy

Volný prostor pod nahama

OOPP-obuv,sluch,ruce,přílba

Odstraňování krytu jen mimo chod

Při výměně pil. kotouče blok.zaříz. nebo tlačit zuby kot.do pařezu

Transportní kryty

Bezp.vzdálenosti ostatních(5-15m)

Zakrytování

Seřízená spojka a volnoběh

Návod na obsluhu a údržbu,školení

Při startu-pozor na dotyk

Vhodný řezný nástroj

Pravidelné kontroly

Poškozené nástroje vyřadit

Práce v zavěšené poloze(nastavení)

Správný postoj-rozkroč.,obě ruce

Správné oblečení

Bezp.spona-možnost rychle rozepn.

Pozor na úniky paliva,zacházení s PHM   Zdrav. způsobilost osob

Brát v úvahu směr pádu hmoty

Broušení pil. kotoučů,vhodné ozub.

Technický stav stroje

Antivibrační rukavice

RIZIKA  -  dřevoobrábění – nářadí

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

nářadí

-sekera

-kladivo

-vytahovač hřebíků

Zasažení

Přiklepnutí

Odletující části

nezaklínování

Vypadnutí z topora

Prasknutí topora

Sjetí nářadí z materiálu

Zasažení úlomkem

Správné zaklínování

Kvalitní materiál

Pravidelné broušení

Pravidelná kontrola

Používání OOPP

dřevoobrábění

nářadí

-řezné nářadí

Volné řezné list.pláty

Tupé pláty

Zadrhnutí nářadí

Zranění ruky

Prasknutí plátu

Upnutí + kontrola

Nabroušení + včasnost nabroušení

dřevoobrábění

nářadí

bicí nářadí

Otřepy, trhliny

Poškození násady

Uvolnění nezaklínováním

Úlet částic,zásah očí

Zranění ruky

Vypadnutí z násady

Obroušení otřepů,OOPP-zrak

Výměna násad včas,kvalita

Klínování,

dřevoobrábění

nářadí

-el.motorová pila

Neznalost správné práce

Špatná technika práce

Startování pily

Pořezání,poškození uklouznutí

Vyklouznutí pily z ruky

Odb.kvalifikace,školení,zácv.

Návod k obsluze+dodržování

Správný postup startování

dřevoobrábění

strojní zařízení

-motorové řetězové

pily

Není ochr.zař.pily,pil. listu

Není zachyc.roztr.řetězu

Není tlumič vibruj.části

Nefunk.brzda řetězu, tlumič výf.,spojka

Vypínání řetězu při volnoběhu

Není dokumentace

Špatná poloha při startu

Převoz,přenášení pily bez ochranného pouzdra

Startování pily

Zachycení,pořezání obsluhy

Zásah obsluhy řetězem

Nemoci z povolání

Okamžité zastavení pily

Snížení hlučnosti

Nežád.uvedení do chodu

Neznalost techn.stavu pily

Nevhodné,zakázané manipulace

Poranění obsluhy a osob ostrými částmi Vyklouznutí pily z ruky

Funkční kryty pohyb.částí pily

Vybavení zachycovačem

Tlumič vibrací, OOPP

Bezpeč.brzda řetězu,tlumič výf.

Spojka s autom.vypínáním

Návod k obsluze, technologický postup práce,záznamník kontrol a údržby, průkaz obsluhy

Stanovit bezpečné a pevné místo pro start pily

Správný postup startování

Převoz pily v ochranném pozdru

dřevoobrábění

strojní zařízení

-okružní pila

Roztržení

Zasažení

Dotek

Vrhnutí

Pád materiálu

Uvolnění

Zakopnutí

El. proud

Prach

Hluk

Roztržení pil.kotouče

Odletující třísky

Dotek pil.kotouče

Zadrhnutí pil. kotouče a materiálu

Zpětný vrh materiálu

Pád materiálu

Zakopnutí obsluhy

Zásah el. proudem

Okolní činnost

Ostré hrany

Prašnost

Skrytá vada

Uvolnění kotouče

Montáž stolu

Ochr.kryt kotouče(plech)

Rozevírací klíny

Měkká vložka v místě průchodu kotouče stolem

Ostrost kotouče

Správný rozvod zubů kot.

Čistý,nerezavý kotouč

Označení

Vodící pravítko

Pořádek v okolí pily

Umístění pily

Značení nebezp. míst

Upevň.matice s opač.závit.

Odsávání

Kontroly a revize el. zař.

Kontrola materiálu

Školení obsluhy

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

strojní zařízení

-strojní vrtačky

Pomalé zastavení

Pád vřetena do dol.polohy

Otevřené vřeten.převody

Sklíčidla-vystup.části

Házení nástroje

Špatně upnutý nástroj

Odlet klínu při vyrážení

Pootočení obrobku

Pád svěráku

Zachycení+navinutí OOPP

Zásah končetiny za chodu

Nebezpečná manipulace

Zlomení nástroje+úlet

Zásah ulomeným nástrjem

Zachycení osob převodem

+navinutí

náraz sklíčidla za chodu

Pád svěráku na končetiny

Zlomeniny končetin

Řezné,bodné rány

Těleso v oku

Navinutí,zachycení,vtažení

Nouzový vypínač

Vyvážení zdvihu vřetene

Kryty převodů

Ostré nástroje,upnutí,opření nástroje o dno sklíčidla

Dobré ozubení kličky a sklíč

Dodrž.zakáz.manipulací

Vybavení stolu svěrákem

Připevnění svěráku(2šrouby)

OOPP,seznámení,proškolení

Upnutý oděv

Brzdící zařízení vřetena

dřevoobrábění

strojní zařízení

-vrtací dlabačky,

sukovačky

Nástroj,vřeteno-rotuje

Poškozené vrt.pouzdro

Neupevněný nástroj

Nezajištění proti uvolnění

Ční šroub, klíč

Není ochrana vřetena

Nepořádek na pracovišti

Překážky

Prašnost

Zachycení oděvu,vlasů

Uvolnění,vypadnutí odmrštění vřet.,nástroje

Zachycení obsluhy

Zakopnutí, pád

Ohrožení dýchání

Požár

Správné ustrojení

Zákaz obsluhy stroje v rukavicích

Stav pouzdra,vřetena

Upevnění,zajištění nástroje

Kontrola

Šrouby zapuštěny,klíč mimo

Kryt vřetena

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

dřevoobrábění

strojní zařízení

-pásové brusky

Nejsou kryty svěrn.míst v místě náběhu brus.pásu na válce,bubny

Pohyb pásu

Sjetí,roztržení,vymrš. pásu

Prašnost

Nepořádek na pracovišti

Vtažení končetiny

Styk s brusným pásem

Zásah obsluhy pásem

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Kryty-buben(válec)

Vybaveno blokováním

Pevné držení obrobků,OOPP

Vyváženost ústrojí, funkční napínání,výměna pásu

Odsávání,čištění EZ,revize

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

dřevoobrábění

strojní zařízení

-tloušťkovačky

Zpětný vrh materiálu

Vzpříčení obrobku

Poškození stroje

Chybí kryty-pohonů

-pracovních částí

Prašnost

Nepořádek na pracovišti

Zasažení obsluhy

Styk ruky s nástrojem, rotujícími válci

Zachycení končetiny

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zpětné záchyty fungují- přezkoušení 1 x denně

Správné postavení obsluhy (bokem od materiálu)

Netlačit mater.břichem

Šikmé frézování jen se šablonou

Dodržení max.přesahů nožů

Vyztužené zástěry-OOPP

Správné prac.postupy

Zákazy:-vsunovat či vytahovat mat.násilím

-obrábět kratší kusy než je vzdál.mezi před.a  zad.válcem

krytování

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

strojní zařízení

-svislé spodní frézky

Ostří nástrojů

Pohyb obrobku

Destrukce,zlomení obr. Drženého v ruce

Nevyvážení upínacích pouzder nástroje

Uvolnění nástroje

Prašnost

Nepořádek na pracovišti Zpětný vrh obrobku

Ruční odebírání obrobku

Vznik a úlet třísek a hoblin

Zásah el proudem

Hlučnost

Styk ruky s nástrojem

Zachycení ruky nástrojem

Pořezání,smeknutí ruky k nástroji po drženém obrob.

Vyražení a úder obrobku

Přimáčknutí prstů

Excentr.pohyb –vymrštění nástroje,zásah obsluhy

Zpětný pohyb materiálu

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zásah obsluhy a ohrož.očí

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ochranná zařízení,pomůcky dle charakt.práce,zabránění přístupu k nástroji při fréz.oblouků, mezi narážkami,čepování

Nastavení,seříz.ochrann.a přítl. Zařízení

Kryty na neprac.části nástroje

Správné držení obrobku

Pracovní postupy

Upevnění vodícího pravítka

Vybav.mechan.posouvačem

Vhodné ostré nástroje, neužití plochých nožů

Otáčky stroje-optimálnost

Vyvážení nástroje a upín.trnu

Neužití poškozených částí

Kontrola upnutí nožů

Postavení obsluhy – bokem

Oopp-zástěra vyztužená,zrak,sluch

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

dřevoobrábění

strojní zařízení

-srovnávačky

Ostří rotujícího nástroje

Zpětný vrh materiálu

Uvolnění nástroje

Poškoz.drsný,nečistý stůl

Nezakrytované pohony

Prašnost

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zachycení ruky

Styk ruky s ostřím nástroje

Sjetí ruky k nástroji

Zásah při zpětném vrhu

Zásah neupevněným nástrojem

Zadrhnutí materiálu,těžší vedení

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zásah osoby manipul.obrobkem

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Kryty nožového hřídele

Seřízení nožů,mezer mezi nožem a stolem (ne na velkou třísku)

Správný úchop,držení,vedení mat

Vodící pravítko

Ochranné posouvací přípravky při rovnání krátkých,tenkých a kruh.desek malého průměru Vhodné ostré nástroje,nepošk.

Vyváženost nástroje

Postavení obsluhy – bokem

Upevnění nástroje+kontrola a zajištění-chod na prázdno

Volný pracovní prostor

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

dřevoobrábění

strojní zařízení

-kotoučové pily

s ručním posuvem do materiálu

dřevoobrábění

strojní zařízení

-kotoučové pily

s ručním posuvem do materiálu

Prasklý,roztržený pilový kotouč

Kontakt s kotoučem

Nezakryté pohony

Styk kotouče s kovem v materiálu

Není vložka ve stolu pily

Odlet částic při řezu-třísky,suky

Zpětný vrh materiálu

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zásah obsluhy částmi kotouče

Pořezání,amputace

Zachycení klínovými řemeny

Poškození zubů kotouče

Kontakt kotouče s kovem stolu,vymrštění odřezku

Ohrožení zraku

Bodnutí,píchnutí,úder vymrštěným materiálem Zakopnutí,pád osob

Zásah osoby manipul.obrobkem

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Vhodnost,tvar,ostří,rozvod zubů

Použití nepoškoz.pil. kotoučů

Nenamáhat na ohyb

Stojánky u delšího materiálu

Netlačit materiál tělem

Odstranit kov.předm.ze řez.mat.

Ochranné kryty, posouvací přípr.

Vodící pravítko

Zákaz práce v rukavicích-teplota

Stabilní ustavení pily

Zakrytování střiž.sbíhavých míst

Kontrola mater.před řezem

Výměnná vložka do stolu

Pracovní postupy

Úklid,odsávání prachu

OOPP-zrak,vyztuž.zástěra

Nastavený rozvírací klín

Volný pracovní prostor

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

Ochrana pohybl.přívodů

dřevoobrábění

strojní zařízení

-pásové pily

Vymrštění pil. pásu

Špatné napnutí pásu

Špatné nabíhání pásu

Pilový pás v pracovním prostoru

Poškozený pil. pás

Řezání válcových tyčí

Znečistění pásovnice

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zásah pil. pásem

Sklouznutí pásu z pásovnic

Pořezání pil. pásem

Sesmeknutí,otočení vyražení obrobku drženého v ruce

Namáhání pil. pásu

Nalepení prysk. A pilin na pás-sklouzn. a uvolnění pásu

Zakopnutí,pád osob

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Správné provedené spoje pásu

Nasazení,napnutí pásu+zajištění nevychylování+kryty pásovnic

Stav špalíku na stole (méně 3mm

Netlačit mat.do řezu

Kontroly nabíhání pásu-1 hodina

Užití nepoškozených pásů a částí

Rozvod,ostření zubů

Správné držení obrobku-ne palec proti pásu při ručním posuvu

Seřízení,nastavení vodítka

Opěrné stojánky při delším mat.

Ostré hrany či zakřiv.s malým poloměrem řezat úzkými pásy

Úklid,odsávání prachu

Volný pracovní prostor

Umístění pily

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

Ochrana pohybl.přívodů

dřevoobrábění

strojní zařízení

-křovinořezy

Nerovný,kluzký terén

Rotující kotouč

Ostrý kotouč v klidu

Boční vrh-odmrštění předmětu

Ulomení části nástroje(zub)

Zasažení jiných osob

Svalové namáhání

Požár stroje

Pád kácených hmot

Zpětný vrh kotouče

Vibrace stroje

Hlučnost

Poranění pádem osoby

Pořezání o nástroj,díl

Zásah odmrštěným předm.

(zub, kámen)

Zásah a poranění cizí osoby

Nemoci kloubů,šlach,svalů

Popálení

Poranění pádem kácených hmot

Poranění vymrštěným kotoučem

Nemoci z vibrací

Poškození sluchu

Znalost podmínek na pracovišti

Zákaz práce za deště,tmy

Volný prostor pod nahama

OOPP-obuv,sluch,ruce,přílba

Odstraňování krytu jen mimo chod

Při výměně pil. kotouče blok.zaříz. nebo tlačit zuby kot.do pařezu

Transportní kryty

Bezp.vzdálenosti ostatních(5-15m)

Zakrytování

Seřízená spojka a volnoběh

Návod na obsluhu a údržbu,školení

Při startu-pozor na dotyk

Vhodný řezný nástroj

Pravidelné kontroly

Poškozené nástroje vyřadit

Práce v zavěšené poloze(nastavení)

Správný postoj-rozkroč.,obě ruce

Správné oblečení

Bezp.spona-možnost rychle rozepn.

Pozor na úniky paliva,zacházení s PHM   Zdrav. způsobilost osob

Brát v úvahu směr pádu hmoty

Broušení pil. kotoučů,vhodné ozub.

Technický stav stroje

Antivibrační rukavice
RIZIKA  -  dřevoobrábění – nářadí

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

nářadí

-sekera

-kladivo

-vytahovač hřebíků

Zasažení

Přiklepnutí

Odletující části

nezaklínování

Vypadnutí z topora

Prasknutí topora

Sjetí nářadí z materiálu

Zasažení úlomkem

Správné zaklínování

Kvalitní materiál

Pravidelné broušení

Pravidelná kontrola

Používání OOPP

dřevoobrábění

nářadí

-řezné nářadí

Volné řezné list.pláty

Tupé pláty

Zadrhnutí nářadí

Zranění ruky

Prasknutí plátu

Upnutí + kontrola

Nabroušení + včasnost nabroušení

dřevoobrábění

nářadí

bicí nářadí

Otřepy, trhliny

Poškození násady

Uvolnění nezaklínováním

Úlet částic,zásah očí

Zranění ruky

Vypadnutí z násady

Obroušení otřepů,OOPP-zrak

Výměna násad včas,kvalita

Klínování,

dřevoobrábění

nářadí

-el.motorová pila

Neznalost správné práce

Špatná technika práce

Startování pily

Pořezání,poškození uklouznutí

Vyklouznutí pily z ruky

Odb.kvalifikace,školení,zácv.

Návod k obsluze+dodržování

Správný postup startování

dřevoobrábění

strojní zařízení

-motorové řetězové

pily

Není ochr.zař.pily,pil. listu

Není zachyc.roztr.řetězu

Není tlumič vibruj.části

Nefunk.brzda řetězu, tlumič výf.,spojka

Vypínání řetězu při volnoběhu

Není dokumentace

Špatná poloha při startu

Převoz,přenášení pily bez ochranného pouzdra

Startování pily

Zachycení,pořezání obsluhy

Zásah obsluhy řetězem

Nemoci z povolání

Okamžité zastavení pily

Snížení hlučnosti

Nežád.uvedení do chodu

Neznalost techn.stavu pily

Nevhodné,zakázané manipulace

Poranění obsluhy a osob ostrými částmi Vyklouznutí pily z ruky

Funkční kryty pohyb.částí pily

Vybavení zachycovačem

Tlumič vibrací, OOPP

Bezpeč.brzda řetězu,tlumič výf.

Spojka s autom.vypínáním

Návod k obsluze, technologický postup práce,záznamník kontrol a údržby, průkaz obsluhy

Stanovit bezpečné a pevné místo pro start pily

Správný postup startování

Převoz pily v ochranném pozdru

dřevoobrábění

strojní zařízení

-okružní pila

Roztržení

Zasažení

Dotek

Vrhnutí

Pád materiálu

Uvolnění

Zakopnutí

El. proud

Prach

Hluk

Roztržení pil.kotouče

Odletující třísky

Dotek pil.kotouče

Zadrhnutí pil. kotouče a materiálu

Zpětný vrh materiálu

Pád materiálu

Zakopnutí obsluhy

Zásah el. proudem

Okolní činnost

Ostré hrany

Prašnost

Skrytá vada

Uvolnění kotouče

Montáž stolu

Ochr.kryt kotouče(plech)

Rozevírací klíny

Měkká vložka v místě průchodu kotouče stolem

Ostrost kotouče

Správný rozvod zubů kot.

Čistý,nerezavý kotouč

Označení

Vodící pravítko

Pořádek v okolí pily

Umístění pily

Značení nebezp. míst

Upevň.matice s opač.závit.

Odsávání

Kontroly a revize el. zař.

Kontrola materiálu

Školení obsluhy

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

strojní zařízení

-strojní vrtačky

Pomalé zastavení

Pád vřetena do dol.polohy

Otevřené vřeten.převody

Sklíčidla-vystup.části

Házení nástroje

Špatně upnutý nástroj

Odlet klínu při vyrážení

Pootočení obrobku

Pád svěráku

Zachycení+navinutí OOPP

Zásah končetiny za chodu

Nebezpečná manipulace

Zlomení nástroje+úlet

Zásah ulomeným nástrjem

Zachycení osob převodem

+navinutí

náraz sklíčidla za chodu

Pád svěráku na končetiny

Zlomeniny končetin

Řezné,bodné rány

Těleso v oku

Navinutí,zachycení,vtažení

Nouzový vypínač

Vyvážení zdvihu vřetene

Kryty převodů

Ostré nástroje,upnutí,opření nástroje o dno sklíčidla

Dobré ozubení kličky a sklíč

Dodrž.zakáz.manipulací

Vybavení stolu svěrákem

Připevnění svěráku(2šrouby)

OOPP,seznámení,proškolení

Upnutý oděv

Brzdící zařízení vřetena

dřevoobrábění

strojní zařízení

-vrtací dlabačky,

sukovačky

Nástroj,vřeteno-rotuje

Poškozené vrt.pouzdro

Neupevněný nástroj

Nezajištění proti uvolnění

Ční šroub, klíč

Není ochrana vřetena

Nepořádek na pracovišti

Překážky

Prašnost

Zachycení oděvu,vlasů

Uvolnění,vypadnutí odmrštění vřet.,nástroje

Zachycení obsluhy

Zakopnutí, pád

Ohrožení dýchání

Požár

Správné ustrojení

Zákaz obsluhy stroje v rukavicích

Stav pouzdra,vřetena

Upevnění,zajištění nástroje

Kontrola

Šrouby zapuštěny,klíč mimo

Kryt vřetena

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

dřevoobrábění

strojní zařízení

-pásové brusky

Nejsou kryty svěrn.míst v místě náběhu brus.pásu na válce,bubny

Pohyb pásu

Sjetí,roztržení,vymrš. pásu

Prašnost

Nepořádek na pracovišti

Vtažení končetiny

Styk s brusným pásem

Zásah obsluhy pásem

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Kryty-buben(válec)

Vybaveno blokováním

Pevné držení obrobků,OOPP

Vyváženost ústrojí, funkční napínání,výměna pásu

Odsávání,čištění EZ,revize

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

dřevoobrábění

strojní zařízení

-tloušťkovačky

Zpětný vrh materiálu

Vzpříčení obrobku

Poškození stroje

Chybí kryty-pohonů

-pracovních částí

Prašnost

Nepořádek na pracovišti

Zasažení obsluhy

Styk ruky s nástrojem, rotujícími válci

Zachycení končetiny

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zpětné záchyty fungují- přezkoušení 1 x denně

Správné postavení obsluhy (bokem od materiálu)

Netlačit mater.břichem

Šikmé frézování jen se šablonou

Dodržení max.přesahů nožů

Vyztužené zástěry-OOPP

Správné prac.postupy

Zákazy:-vsunovat či vytahovat mat.násilím

-obrábět kratší kusy než je vzdál.mezi před.a  zad.válcem

krytování

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

strojní zařízení

-svislé spodní frézky

Ostří nástrojů

Pohyb obrobku

Destrukce,zlomení obr. Drženého v ruce

Nevyvážení upínacích pouzder nástroje

Uvolnění nástroje

Prašnost

Nepořádek na pracovišti Zpětný vrh obrobku

Ruční odebírání obrobku

Vznik a úlet třísek a hoblin

Zásah el proudem

Hlučnost

Styk ruky s nástrojem

Zachycení ruky nástrojem

Pořezání,smeknutí ruky k nástroji po drženém obrob.

Vyražení a úder obrobku

Přimáčknutí prstů

Excentr.pohyb –vymrštění nástroje,zásah obsluhy

Zpětný pohyb materiálu

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zásah obsluhy a ohrož.očí

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ochranná zařízení,pomůcky dle charakt.práce,zabránění přístupu k nástroji při fréz.oblouků, mezi narážkami,čepování

Nastavení,seříz.ochrann.a přítl. Zařízení

Kryty na neprac.části nástroje

Správné držení obrobku

Pracovní postupy

Upevnění vodícího pravítka

Vybav.mechan.posouvačem

Vhodné ostré nástroje, neužití plochých nožů

Otáčky stroje-optimálnost

Vyvážení nástroje a upín.trnu

Neužití poškozených částí

Kontrola upnutí nožů

Postavení obsluhy – bokem

Oopp-zástěra vyztužená,zrak,sluch

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

dřevoobrábění

strojní zařízení

-srovnávačky

Ostří rotujícího nástroje

Zpětný vrh materiálu

Uvolnění nástroje

Poškoz.drsný,nečistý stůl

Nezakrytované pohony

Prašnost

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zachycení ruky

Styk ruky s ostřím nástroje

Sjetí ruky k nástroji

Zásah při zpětném vrhu

Zásah neupevněným nástrojem

Zadrhnutí materiálu,těžší vedení

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zásah osoby manipul.obrobkem

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Kryty nožového hřídele

Seřízení nožů,mezer mezi nožem a stolem (ne na velkou třísku)

Správný úchop,držení,vedení mat

Vodící pravítko

Ochranné posouvací přípravky při rovnání krátkých,tenkých a kruh.desek malého průměru Vhodné ostré nástroje,nepošk.

Vyváženost nástroje

Postavení obsluhy – bokem

Upevnění nástroje+kontrola a zajištění-chod na prázdno

Volný pracovní prostor

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

dřevoobrábění

strojní zařízení

-kotoučové pily

s ručním posuvem do materiálu

dřevoobrábění

strojní zařízení

-kotoučové pily

s ručním posuvem do materiálu

Prasklý,roztržený pilový kotouč

Kontakt s kotoučem

Nezakryté pohony

Styk kotouče s kovem v materiálu

Není vložka ve stolu pily

Odlet částic při řezu-třísky,suky

Zpětný vrh materiálu

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zásah obsluhy částmi kotouče

Pořezání,amputace

Zachycení klínovými řemeny

Poškození zubů kotouče

Kontakt kotouče s kovem stolu,vymrštění odřezku

Ohrožení zraku

Bodnutí,píchnutí,úder vymrštěným materiálem Zakopnutí,pád osob

Zásah osoby manipul.obrobkem

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Vhodnost,tvar,ostří,rozvod zubů

Použití nepoškoz.pil. kotoučů

Nenamáhat na ohyb

Stojánky u delšího materiálu

Netlačit materiál tělem

Odstranit kov.předm.ze řez.mat.

Ochranné kryty, posouvací přípr.

Vodící pravítko

Zákaz práce v rukavicích-teplota

Stabilní ustavení pily

Zakrytování střiž.sbíhavých míst

Kontrola mater.před řezem

Výměnná vložka do stolu

Pracovní postupy

Úklid,odsávání prachu

OOPP-zrak,vyztuž.zástěra

Nastavený rozvírací klín

Volný pracovní prostor

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

Ochrana pohybl.přívodů

dřevoobrábění

strojní zařízení

-pásové pily

Vymrštění pil. pásu

Špatné napnutí pásu

Špatné nabíhání pásu

Pilový pás v pracovním prostoru

Poškozený pil. pás

Řezání válcových tyčí

Znečistění pásovnice

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zásah pil. pásem

Sklouznutí pásu z pásovnic

Pořezání pil. pásem

Sesmeknutí,otočení vyražení obrobku drženého v ruce

Namáhání pil. pásu

Nalepení prysk. A pilin na pás-sklouzn. a uvolnění pásu

Zakopnutí,pád osob

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Správné provedené spoje pásu

Nasazení,napnutí pásu+zajištění nevychylování+kryty pásovnic

Stav špalíku na stole (méně 3mm

Netlačit mat.do řezu

Kontroly nabíhání pásu-1 hodina

Užití nepoškozených pásů a částí

Rozvod,ostření zubů

Správné držení obrobku-ne palec proti pásu při ručním posuvu

Seřízení,nastavení vodítka

Opěrné stojánky při delším mat.

Ostré hrany či zakřiv.s malým poloměrem řezat úzkými pásy

Úklid,odsávání prachu

Volný pracovní prostor

Umístění pily

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

Ochrana pohybl.přívodů

dřevoobrábění

strojní zařízení

-křovinořezy

Nerovný,kluzký terén

Rotující kotouč

Ostrý kotouč v klidu

Boční vrh-odmrštění předmětu

Ulomení části nástroje(zub)

Zasažení jiných osob

Svalové namáhání

Požár stroje

Pád kácených hmot

Zpětný vrh kotouče

Vibrace stroje

Hlučnost

Poranění pádem osoby

Pořezání o nástroj,díl

Zásah odmrštěným předm.

(zub, kámen)

Zásah a poranění cizí osoby

Nemoci kloubů,šlach,svalů

Popálení

Poranění pádem kácených hmot

Poranění vymrštěným kotoučem

Nemoci z vibrací

Poškození sluchu

Znalost podmínek na pracovišti

Zákaz práce za deště,tmy

Volný prostor pod nahama

OOPP-obuv,sluch,ruce,přílba

Odstraňování krytu jen mimo chod

Při výměně pil. kotouče blok.zaříz. nebo tlačit zuby kot.do pařezu

Transportní kryty

Bezp.vzdálenosti ostatních(5-15m)

Zakrytování

Seřízená spojka a volnoběh

Návod na obsluhu a údržbu,školení

Při startu-pozor na dotyk

Vhodný řezný nástroj

Pravidelné kontroly

Poškozené nástroje vyřadit

Práce v zavěšené poloze(nastavení)

Správný postoj-rozkroč.,obě ruce

Správné oblečení

Bezp.spona-možnost rychle rozepn.

Pozor na úniky paliva,zacházení s PHM   Zdrav. způsobilost osob

Brát v úvahu směr pádu hmoty

Broušení pil. kotoučů,vhodné ozub.

Technický stav stroje

Antivibrační rukavice

RIZIKA  -  dřevoobrábění – nářadí

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

nářadí

-sekera

-kladivo

-vytahovač hřebíků

Zasažení

Přiklepnutí

Odletující části

nezaklínování

Vypadnutí z topora

Prasknutí topora

Sjetí nářadí z materiálu

Zasažení úlomkem

Správné zaklínování

Kvalitní materiál

Pravidelné broušení

Pravidelná kontrola

Používání OOPP

dřevoobrábění

nářadí

-řezné nářadí

Volné řezné list.pláty

Tupé pláty

Zadrhnutí nářadí

Zranění ruky

Prasknutí plátu

Upnutí + kontrola

Nabroušení + včasnost nabroušení

dřevoobrábění

nářadí

bicí nářadí

Otřepy, trhliny

Poškození násady

Uvolnění nezaklínováním

Úlet částic,zásah očí

Zranění ruky

Vypadnutí z násady

Obroušení otřepů,OOPP-zrak

Výměna násad včas,kvalita

Klínování,

dřevoobrábění

nářadí

-el.motorová pila

Neznalost správné práce

Špatná technika práce

Startování pily

Pořezání,poškození uklouznutí

Vyklouznutí pily z ruky

Odb.kvalifikace,školení,zácv.

Návod k obsluze+dodržování

Správný postup startování

dřevoobrábění

strojní zařízení

-motorové řetězové

pily

Není ochr.zař.pily,pil. listu

Není zachyc.roztr.řetězu

Není tlumič vibruj.části

Nefunk.brzda řetězu, tlumič výf.,spojka

Vypínání řetězu při volnoběhu

Není dokumentace

Špatná poloha při startu

Převoz,přenášení pily bez ochranného pouzdra

Startování pily

Zachycení,pořezání obsluhy

Zásah obsluhy řetězem

Nemoci z povolání

Okamžité zastavení pily

Snížení hlučnosti

Nežád.uvedení do chodu

Neznalost techn.stavu pily

Nevhodné,zakázané manipulace

Poranění obsluhy a osob ostrými částmi Vyklouznutí pily z ruky

Funkční kryty pohyb.částí pily

Vybavení zachycovačem

Tlumič vibrací, OOPP

Bezpeč.brzda řetězu,tlumič výf.

Spojka s autom.vypínáním

Návod k obsluze, technologický postup práce,záznamník kontrol a údržby, průkaz obsluhy

Stanovit bezpečné a pevné místo pro start pily

Správný postup startování

Převoz pily v ochranném pozdru

dřevoobrábění

strojní zařízení

-okružní pila

Roztržení

Zasažení

Dotek

Vrhnutí

Pád materiálu

Uvolnění

Zakopnutí

El. proud

Prach

Hluk

Roztržení pil.kotouče

Odletující třísky

Dotek pil.kotouče

Zadrhnutí pil. kotouče a materiálu

Zpětný vrh materiálu

Pád materiálu

Zakopnutí obsluhy

Zásah el. proudem

Okolní činnost

Ostré hrany

Prašnost

Skrytá vada

Uvolnění kotouče

Montáž stolu

Ochr.kryt kotouče(plech)

Rozevírací klíny

Měkká vložka v místě průchodu kotouče stolem

Ostrost kotouče

Správný rozvod zubů kot.

Čistý,nerezavý kotouč

Označení

Vodící pravítko

Pořádek v okolí pily

Umístění pily

Značení nebezp. míst

Upevň.matice s opač.závit.

Odsávání

Kontroly a revize el. zař.

Kontrola materiálu

Školení obsluhy

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

strojní zařízení

-strojní vrtačky

Pomalé zastavení

Pád vřetena do dol.polohy

Otevřené vřeten.převody

Sklíčidla-vystup.části

Házení nástroje

Špatně upnutý nástroj

Odlet klínu při vyrážení

Pootočení obrobku

Pád svěráku

Zachycení+navinutí OOPP

Zásah končetiny za chodu

Nebezpečná manipulace

Zlomení nástroje+úlet

Zásah ulomeným nástrjem

Zachycení osob převodem

+navinutí

náraz sklíčidla za chodu

Pád svěráku na končetiny

Zlomeniny končetin

Řezné,bodné rány

Těleso v oku

Navinutí,zachycení,vtažení

Nouzový vypínač

Vyvážení zdvihu vřetene

Kryty převodů

Ostré nástroje,upnutí,opření nástroje o dno sklíčidla

Dobré ozubení kličky a sklíč

Dodrž.zakáz.manipulací

Vybavení stolu svěrákem

Připevnění svěráku(2šrouby)

OOPP,seznámení,proškolení

Upnutý oděv

Brzdící zařízení vřetena

dřevoobrábění

strojní zařízení

-vrtací dlabačky,

sukovačky

Nástroj,vřeteno-rotuje

Poškozené vrt.pouzdro

Neupevněný nástroj

Nezajištění proti uvolnění

Ční šroub, klíč

Není ochrana vřetena

Nepořádek na pracovišti

Překážky

Prašnost

Zachycení oděvu,vlasů

Uvolnění,vypadnutí odmrštění vřet.,nástroje

Zachycení obsluhy

Zakopnutí, pád

Ohrožení dýchání

Požár

Správné ustrojení

Zákaz obsluhy stroje v rukavicích

Stav pouzdra,vřetena

Upevnění,zajištění nástroje

Kontrola

Šrouby zapuštěny,klíč mimo

Kryt vřetena

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

dřevoobrábění

strojní zařízení

-pásové brusky

Nejsou kryty svěrn.míst v místě náběhu brus.pásu na válce,bubny

Pohyb pásu

Sjetí,roztržení,vymrš. pásu

Prašnost

Nepořádek na pracovišti

Vtažení končetiny

Styk s brusným pásem

Zásah obsluhy pásem

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Kryty-buben(válec)

Vybaveno blokováním

Pevné držení obrobků,OOPP

Vyváženost ústrojí, funkční napínání,výměna pásu

Odsávání,čištění EZ,revize

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

dřevoobrábění

strojní zařízení

-tloušťkovačky

Zpětný vrh materiálu

Vzpříčení obrobku

Poškození stroje

Chybí kryty-pohonů

-pracovních částí

Prašnost

Nepořádek na pracovišti

Zasažení obsluhy

Styk ruky s nástrojem, rotujícími válci

Zachycení končetiny

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zpětné záchyty fungují- přezkoušení 1 x denně

Správné postavení obsluhy (bokem od materiálu)

Netlačit mater.břichem

Šikmé frézování jen se šablonou

Dodržení max.přesahů nožů

Vyztužené zástěry-OOPP

Správné prac.postupy

Zákazy:-vsunovat či vytahovat mat.násilím

-obrábět kratší kusy než je vzdál.mezi před.a  zad.válcem

krytování

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost

zdroj

riziko

nebezpečí

opatření

dřevoobrábění

strojní zařízení

-svislé spodní frézky

Ostří nástrojů

Pohyb obrobku

Destrukce,zlomení obr. Drženého v ruce

Nevyvážení upínacích pouzder nástroje

Uvolnění nástroje

Prašnost

Nepořádek na pracovišti Zpětný vrh obrobku

Ruční odebírání obrobku

Vznik a úlet třísek a hoblin

Zásah el proudem

Hlučnost

Styk ruky s nástrojem

Zachycení ruky nástrojem

Pořezání,smeknutí ruky k nástroji po drženém obrob.

Vyražení a úder obrobku

Přimáčknutí prstů

Excentr.pohyb –vymrštění nástroje,zásah obsluhy

Zpětný pohyb materiálu

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zásah obsluhy a ohrož.očí

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ochranná zařízení,pomůcky dle charakt.práce,zabránění přístupu k nástroji při fréz.oblouků, mezi narážkami,čepování

Nastavení,seříz.ochrann.a přítl. Zařízení

Kryty na neprac.části nástroje

Správné držení obrobku

Pracovní postupy

Upevnění vodícího pravítka

Vybav.mechan.posouvačem

Vhodné ostré nástroje, neužití plochých nožů

Otáčky stroje-optimálnost

Vyvážení nástroje a upín.trnu

Neužití poškozených částí

Kontrola upnutí nožů

Postavení obsluhy – bokem

Oopp-zástěra vyztužená,zrak,sluch

Volný pracovní prostor

Úklid, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

dřevoobrábění

strojní zařízení

-srovnávačky

Ostří rotujícího nástroje

Zpětný vrh materiálu

Uvolnění nástroje

Poškoz.drsný,nečistý stůl

Nezakrytované pohony

Prašnost

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zachycení ruky

Styk ruky s ostřím nástroje

Sjetí ruky k nástroji

Zásah při zpětném vrhu

Zásah neupevněným nástrojem

Zadrhnutí materiálu,těžší vedení

Ohrožení dýchání

Zakopnutí,pád osob

Zásah osoby manipul.obrobkem

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Kryty nožového hřídele

Seřízení nožů,mezer mezi nožem a stolem (ne na velkou třísku)

Správný úchop,držení,vedení mat

Vodící pravítko

Ochranné posouvací přípravky při rovnání krátkých,tenkých a kruh.desek malého průměru Vhodné ostré nástroje,nepošk.

Vyváženost nástroje

Postavení obsluhy – bokem

Upevnění nástroje+kontrola a zajištění-chod na prázdno

Volný pracovní prostor

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

dřevoobrábění

strojní zařízení

-kotoučové pily

s ručním posuvem do materiálu

dřevoobrábění

strojní zařízení

-kotoučové pily

s ručním posuvem do materiálu

Prasklý,roztržený pilový kotouč

Kontakt s kotoučem

Nezakryté pohony

Styk kotouče s kovem v materiálu

Není vložka ve stolu pily

Odlet částic při řezu-třísky,suky

Zpětný vrh materiálu

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zásah obsluhy částmi kotouče

Pořezání,amputace

Zachycení klínovými řemeny

Poškození zubů kotouče

Kontakt kotouče s kovem stolu,vymrštění odřezku

Ohrožení zraku

Bodnutí,píchnutí,úder vymrštěným materiálem Zakopnutí,pád osob

Zásah osoby manipul.obrobkem

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Vhodnost,tvar,ostří,rozvod zubů

Použití nepoškoz.pil. kotoučů

Nenamáhat na ohyb

Stojánky u delšího materiálu

Netlačit materiál tělem

Odstranit kov.předm.ze řez.mat.

Ochranné kryty, posouvací přípr.

Vodící pravítko

Zákaz práce v rukavicích-teplota

Stabilní ustavení pily

Zakrytování střiž.sbíhavých míst

Kontrola mater.před řezem

Výměnná vložka do stolu

Pracovní postupy

Úklid,odsávání prachu

OOPP-zrak,vyztuž.zástěra

Nastavený rozvírací klín

Volný pracovní prostor

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

Ochrana pohybl.přívodů

dřevoobrábění

strojní zařízení

-pásové pily

Vymrštění pil. pásu

Špatné napnutí pásu

Špatné nabíhání pásu

Pilový pás v pracovním prostoru

Poškozený pil. pás

Řezání válcových tyčí

Znečistění pásovnice

Nepořádek na pracovišti Zásah el proudem

Hlučnost

Malý prostor

Špatný manipul.prostor

Zásah pil. pásem

Sklouznutí pásu z pásovnic

Pořezání pil. pásem

Sesmeknutí,otočení vyražení obrobku drženého v ruce

Namáhání pil. pásu

Nalepení prysk. A pilin na pás-sklouzn. a uvolnění pásu

Zakopnutí,pád osob

Požár

Úraz el. proudem

Poškození sluchu

Ohrožení osob při manip. S delšími obrobky

Správné provedené spoje pásu

Nasazení,napnutí pásu+zajištění nevychylování+kryty pásovnic

Stav špalíku na stole (méně 3mm

Netlačit mat.do řezu

Kontroly nabíhání pásu-1 hodina

Užití nepoškozených pásů a částí

Rozvod,ostření zubů

Správné držení obrobku-ne palec proti pásu při ručním posuvu

Seřízení,nastavení vodítka

Opěrné stojánky při delším mat.

Ostré hrany či zakřiv.s malým poloměrem řezat úzkými pásy

Úklid,odsávání prachu

Volný pracovní prostor

Umístění pily

Úklid stolu,prostoru, bezprašnost Odsávání,čištění EZ,revize

Kontrola těsnosti krytů

Neodkládat mat.v blízkosti stroje

Ochrana pohybl.přívodů

dřevoobrábění

strojní zařízení

-křovinořezy

Nerovný,kluzký terén

Rotující kotouč

Ostrý kotouč v klidu

Boční vrh-odmrštění předmětu

Ulomení části nástroje(zub)

Zasažení jiných osob

Svalové namáhání

Požár stroje

Pád kácených hmot

Zpětný vrh kotouče

Vibrace stroje

Hlučnost

Poranění pádem osoby

Pořezání o nástroj,díl

Zásah odmrštěným předm.

(zub, kámen)

Zásah a poranění cizí osoby

Nemoci kloubů,šlach,svalů

Popálení

Poranění pádem kácených hmot

Poranění vymrštěným kotoučem

Nemoci z vibrací

Poškození sluchu

Znalost podmínek na pracovišti

Zákaz práce za deště,tmy

Volný prostor pod nahama

OOPP-obuv,sluch,ruce,přílba

Odstraňování krytu jen mimo chod

Při výměně pil. kotouče blok.zaříz. nebo tlačit zuby kot.do pařezu

Transportní kryty

Bezp.vzdálenosti ostatních(5-15m)

Zakrytování

Seřízená spojka a volnoběh

Návod na obsluhu a údržbu,školení

Při startu-pozor na dotyk

Vhodný řezný nástroj

Pravidelné kontroly

Poškozené nástroje vyřadit

Práce v zavěšené poloze(nastavení)

Správný postoj-rozkroč.,obě ruce

Správné oblečení

Bezp.spona-možnost rychle rozepn.

Pozor na úniky paliva,zacházení s PHM   Zdrav. způsobilost osob

Brát v úvahu směr pádu hmoty

Broušení pil. kotoučů,vhodné ozub.

Technický stav stroje

Antivibrační rukavice

RUČNÍ, MECHANICKÉ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

1 ÚVOD

Ruční, mechanické a elektrické nářadí slouží obecně k provádění jednodušších prací v dílnách, v provozu a na stavbách. Práci s tímto nářadím mohou vykonávat zaměstnanci, kteří jsou seznámeni s návody k používání jednotlivých druhů nářadí,s bezpečnými pracovními postupy  a s bezpečnostními předpisy a opatřeními při práci. U elektrického nářadí navíc s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

2  PŘEHLED RIZIKOVÝCH ČINNOSTÍ

1.    Ruční nářadí obecně

2.    Práce s ručním nářadím

3.    Práce s elektrickým ručním nářadím – obecně

3  HODNOCENÍ ÚROVNĚ RIZIKA

závažnost

pravděpodobnost

mírně škodlivé

1

škodlivé

2

extrémně škodlivé

3

vysoce nepravděpodobné

zanedbatelné riziko   a

přijatelné riziko   a

mírné riziko           a

nepravděpodobné

přijatelné riziko         b

mírné riziko        b

značné riziko         b

pravděpodobné

mírné riziko              c

značné riziko      c

nepřijatelné riziko  c

4  VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIKA

1

Ruční nářadí obecně

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- pořezání

- nabodnutí

- přimáčknutí

- naražení

- poškození předměty – otlaky

- odletující části opracovávaných předmětů

- pád předmětů, nářadí, materiálu

- pohmoždění – odřeniny

- pád osob

1 b – přijatelné riziko

2 a – přijatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 c – mírné riziko

2 a – přijatelné riziko

2 b – mírné riziko

2 a – přijatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      poučení, zácvik, praxe, zručnost,

·      používat vhodný druh, typ a velikost nářadí,

·      používat nepoškozené naostřené nářadí bez trhlin a otřepů,

·      používat pevné uchycení násad, provést zajištění proti jejich uvolnění,

·      používat nepoškozenou úchopovou část nářadí,

·      pokud možno vyloučit práce s nářadím nad hlavou vhodným a bezpečným zvyšováním místa práce,

·      zajistit nářadí proti pádu  (používat brašny, poutka),

·      nářadí ukládat přehledně na bezpečné místo,

·      zabezpečit ochranu očí (obličeje) před odletujícími částmi,

·      udržovat dostatečnou vzdálenost mezi pracovníky.

2

Práce s ručním nářadím

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- zhmoždění

- pořezání

- poranění očí, obličeje

- otlaky

- naražení

- nabodnutí

- pád předmětů, nářadí

- úraz elektrickým proudem

1 b – přijatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 c – mírné riziko

1 a – zanedbatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

2 b – mírné riziko

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·       používat jen takové nářadí, nástroje a pracovní pomůcky, které odpovídá dané práci a bezpečnostním požadavkům,

·      poškozené nářadí vyřadit tak, aby byla vyloučena možnost jeho opětovného použití,

·      přenášet ostré a špičaté nářadí je dovoleno jen v ochranných pouzdrech nebo obalech,

·      úderné plochy ručního nářadí musí být bez trhlin a otřepů,

kladiva

·      velikost a druh kladiva volit podle dané práce,

·      hlavy kladiv musí být na násadách zajištěny proti uvolnění (klíny, péra),

·      násady kladiv nesmí být naštípnuté nebo prasklé,

·      násady musí být hladké, jejich konce bez otřepů,

·      používat vhodnou ochranu rukou,

sekáče

·      sekáče nesmí být kratší jak 150 mm,

·      odsekávaná část materiálu musí odletovat od těla,

·      osekávaný předmět s malou hmotností je nutné řádně upnout,

·      při sekání ve svěráku sekat vždy směrem k pevné čelisti svěráku,

·      při tlučení kladivem druhou osobou se sekáč nesmí držet rukou, ale držákem,

·      při práci se sekáčem používat ochranu očí nebo obličeje,

maticové klíče

·      použitý klíč musí přesně odpovídat velikosti matice nebo hlavy šroubu,

·      vymačkané nebo poškozené maticové klíče se nesmí používat,

·      prodlužování rukojetí klíčů trubkou nebo zvětšování pákového účinku údery kladivem na klíč, nebo používáním dalšího klíče je zakázáno,

·      při povolování a utahování musí tah klíčů směřovat k sobě,

·      povolování zrezivělých a zapečených spojů ze žebříku není dovoleno,

·      na méně přístupných místech používat klíče očkové,

·      při práci v zúžených prostorech používat ochranu rukou,

·      pro práce na elektrickém zařízení nn pod napětím používat izolované klíče,

šroubováky

·      pro danou práci používat šroubovák správné velikosti,

·      šroubovák používat jen k úkonům, pro které je určen a nikoliv jako sekáč, dláto nebo páčidlo,

·      poškozené šroubováky nebo s vadnou rukojetí se nesmí používat,

·      malé a drobné předměty se nesmí při šroubování držet v dlani ruky,

·      pro elektrotechnické práce používat šroubováky s izolační rukojetí a izolovanou nefunkční částí šroubováku pro dané napětí,

kleště

·      kleště nepoužívat na povolování a utahování matic nebo šroubů,

·      rukojeti kleští musí mít v zadní části mezeru alespoň 10 – 15 mm,

·      pro elektrotechnické práce používat pouze kleště s izolačními návleky pro dané napětí,

pilníky

·      pro danou práci používat jen pilníky správné velikosti, typu, tvaru a seku zubů,

·      nepracovat s pilníkem, který má prasklou, poškozenou nebo chybějící rukojeť,

·      pilník nesmí být mastný,

·      pilovaný předmět musí být správně upnut,

·      dodržovat správný postoj a držení pilníku,

ruční pily

·      pilové listy musí být pevně upnuty v rámu pily,

·      k upevňování pilových listů nepoužívat hřebíky, šrouby, dráty apod.,

·      nepoužívat list s vylámanými nebo jinak poškozenými zuby,

·      materiál musí být při řezání řádně upnut,

·      zvýšenou pozornost věnovat při dořezávání materiálu,

·      při řezání zaujmout stabilní postoj, pilku držet oběma rukama,

sekery

·      sekery musí být dostatečné ostré,

·      topůrka musí být pečlivě zasazena a zajištěna proti uvolnění (klíny, péra),

lopaty, motyky, krumpáče

·      násady lopat, motyk a krumpáčů musí být nepoškozené, hladké,

·      násady musí být pevně uchyceny a zajištěny proti vypadnutí,

·      při práci s tímto nářadím dbát na bezpečnou vzdálenost dalších pracovníků,

·      používat předepsané OOPP,

·      zvýšenou pozornost a opatrnost věnovat při zemních pracích, při nichž hrozí poškození elektrických vodičů (kabelů) pod napětím,

·      dodržovat pokyny vedoucího zaměstnance.

3

Práce s elektrickým nářadím – obecně

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- úraz elektrickým proudem

- zhmoždění

- zachycení oděvu

- pořezání

- naražení

- roztržení nástroje

- odletující materiál

- pád z výšky

- pád předmětů

- hluk

- klimatické podmínky

2 a – přijatelné riziko

1 c – mírné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 c – mírné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 c – mírné riziko

1 c – mírné riziko

1 c – mírné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

·      před zahájením práce překontrolovat vnější izolaci vodiče (přívodu el. energie), zástrčku kabelového přívodu a zásuvku a funkčnost ovládačů,

·      před započetím práce zkontrolovat, zda má nářadí řádně upevněny ochranné kryty,

·      nářadí používat jen k danému účelu,

·      v případě neznámého nářadí prostudovat návod k použití nebo se nechat instruovat,

·      používat jen elektrické nářadí, které bylo revidováno,

·      jakékoliv poškození nářadí ohlásit nadřízenému zaměstnanci,

·      kabelové přívody na komunikacích chránit pomocí můstků proti mechanickému poškození,

·      všechny práce  s elektrickým nářadím mohou provádět pouze poučení zaměstnanci s příslušnou kvalifikací za současného dodržování návodu pro obsluhu a místních provozních předpisů,

·      účastnit se školení o poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem,

·      při přerušení práce elektrické ruční nářadí bezpečně uložit,

·      zástrčky nikdy nevytahovat ze zásuvky za kabelový přívod,

·      dbát na pořádek a čistotu na pracovišti,

·      rotující části nezastavovat rukou,

·      mazání nářadí za chodu provádět jen pokud to výrobce dovoluje,

·      podle druhu práce a klimatických podmínek používat příslušné OOPP.

AUTODOPRAVA a MANIPULACE S MATERIÁLEM

1 ÚVOD

Identifikace rizik a rizikových situací v autodopravě není a ani nemůže být vyčerpávající a je nutné ji doplňovat  a pravidelně ji vyhodnocovat. Zjistí-li organizace, že nemá pro některou činnost zpracovanou dokumentaci, posoudí, zda je nutno ji zpracovat.

2 PŘEHLED RIZIKOVÝCH ČINNOSTÍ

1.Provoz vozidel obecně.

2.Opravy,údržba a úklid,čištění a mytí vozidel a vozíků.

3 HODNOCENÍ ÚROVNĚ RIZIKA

závažnost

pravděpodobnost

mírně škodlivé

1

škodlivé

2

extrémně škodlivé

3

vysoce nepravděpodobné

zanedbatelné riziko   a

přijatelné riziko   a

mírné riziko           a

nepravděpodobné

přijatelné riziko         b

mírné riziko        b

značné riziko         b

pravděpodobné

mírné riziko              c

značné riziko      c

nepřijatelné riziko  c

4 VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIKA

1

Provoz vozidel obecně včetně manipulačních vozíků

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- Sražení,přimáčknutí,přejetí

- Opuštění místa řidiče za chodu

- Špatné brzdy

- Jízda do svahu nebo v blátivém terénu

- Neoprávněnost k řízení

- Nezajištění vozidla

- nezpůsobilý terén

2 b – mírné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 a – zanedbatelné riziko

1 a – zanedbatelné riziko

1 c – mírné riziko

1a-  zanedbatelné riziko

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

-  Dodrž.předpisů BOZP, dodržování ČSN 26 8805, nepřetěžování břemenem

-  Školení, kvalifikace řidičů a obsluhy vozíků

-  Zákaz používání zakázaných manipulací ,kontroly,

-  Dodržování návodu výrobce

-  Zajištění vozidla,zabrždění

- dokonalá znalost terénu a chování vozíku za těžko sjízdných podmínek /po deěti a pod/

2

Opravy, údržba a úklid ,čištění a mytí vozidel

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- Práce s nářadím

- Ohrožení el. proudem

- Nezajištění vozidel proti rozjetí, pádu z výšky

- Manipulace s těžkými součástmi

- Malá kvalifikace osob

- Otrava výfukovými plyny

- Povrch ramp apodlah

- Horká voda

- Tlakové zařízení

- Mastnota a znečištění

1 a

2 b

2 b

2 a

1 b

3 a

1 b

1 b

2 a

1 c

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

-Zajištění vozidla proti rozjetí, proti pádu z výšky

-Odvod spalin, jinak zbytečně nestartovat

-Nářadí a nástroje kontrolovány (viz nářadí)

-Seznámení a proškolení osob

-Dodržení max.hmotností pro ruční manipulaci

-ZZ v bezvadném stavu

-Odstraňování nečistot a mastnot

-Dodržování pracovní postupy a návody pro práce s tlakovými hadicemi

-Používání předepsaných OOPP-brýle,obuv,rukavice

Konec

Schvaluji

————————————————————————————————————————————————————————————————-

další řád:

Dřevokomplet, s.r.o. Lázně Bohdaneč

Řád č.5

Směrnice pro postup při vzniku pracovního úrazu

Zpracováno dle NV č. 494/2001 Sb.

a zákoníku práce

Vypracoval:   –    Ing.Jiří Sadovský

březen 2006

Úvod

Úkony , které je zaměstnavatel  povinen provést při vzniku pracovního úrazu byly do konce roku 2001 definovány vyhl. č. 110/75 Sb. a vyhl.č.274/1990 Sb. a zákoníkem práce §133c. Od 1. ledna 2002 vešlo v účinnost n.v. 494/01 Sb, které zásadním způsobem změnilo dosavadní zvyklosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu zaměstnance.

1. Kniha úrazů

Zaměstnavatel v souvislosti s případnými úrazy musí mít zavedenu knihu pracovních úrazů. V případě , že zaměstnavatel má více oddělených provozů, více montážních pracovišť, doporučuje se zavést na každé pracoviště zvláštní knihu. Vhodné umístění knihy je v lékárničce.

Do knihy se zapisují veškeré pracovní  úrazy všech zaměstnanců. Zapisují se údaje, ze kterých by případně bylo možné později vycházet při sepsání záznamu o pracovním úrazu .

Zápis by měl obsahovat:

-    datum a hodinu úrazu

-    místo úrazu

-    činnost při které došlo k úrazu

-    údaje o postiženém (jméno, příjmení, datum narození + rodné číslo)

-    uvedení případných svědků

-    druh zranění – zraněná část těla

-    zdroj úrazu (materiál, vozidlo,zvíře,stroj…)

-    odhad příčiny úrazu (porušení prac.kázně,závada stroje,špatně odhadnuté riziko…)

-    stručný úrazový děj

-    jméno a podpis osoby provádějící zápis

2.Záznam o úrazu

Jedná se o třístránkový formulář, který zaměstnavatel sepisuje nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu.Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast BOZP a zraněného zaměstnance,pokud je schopen.

Zaměstnavatel vyhotovuje záznam a vede evidenci o každém úrazu kterým bylo způsobeno zranění mající za následek:

-    pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny

-    úmrtí zaměstnance

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného prac. úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Do pátého dne následujícího měsíce zašle jedno vyhotovení záznamu:

-    příslušnému IBP

-    příslušné zdravotní pojišťovně

3.Ohlašovací povinnost pracovních a smrtelných úrazů

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu, vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní:

-     příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců

-         zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal

-         organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu

-         příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní.

-         státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl

spáchán  trestný čin

Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu

-     územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

-     příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci,

-    zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,

-     příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce

-     příslušné zdravotní pojišťovně,

-    organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ

své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu

4.Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

dané zákoníkem práce § 133c

(1)  Zaměstnavatel je  povinen vyšetřit  příčiny a  okolnosti vzniku pracovního úrazu za  účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav  zaměstnance  dovoluje,  a  za  účasti příslušného odborového orgánu nebo  zástupce pro oblast bezpečnosti  a ochrany zdraví při

práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu.

(2)  Zaměstnavatel  vyhotovuje  záznamy  a  vede  dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo

a) ke zranění  zaměstnance s pracovní  neschopností delší než  tři  kalendářní dny, nebo

b) k úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení  záznamu o úrazu  předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě  smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

(3)  Zaměstnavatel  vede  v  knize  úrazů  evidenci  o  všech pracovních  úrazech,   i  když

jimi   nebyla  způsobena  pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost

nepřesahující tři kalendářní dny.

(4) Zaměstnavatel  je povinen ohlásit pracovní  úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným

orgánům a institucím.

(5)  Zaměstnavatel  je   povinen  přijímat   opatření  proti opakování pracovních úrazů.

(6)  Zaměstnavatel vede  evidenci zaměstnanců,  u nichž  byla uznána   nemoc   z   povolání,

která   vznikla  na  pracovištích zaměstnavatele, a zajistí odstraňování  takových   pracovních

podmínek, které vyvolávají ohrožení  nemocí z povolání nebo nemoci

z povolání.

(7)   Vláda  stanoví   nařízením  způsob   evidence,  hlášení a zasílání záznamu  o úrazu, vzor

záznamu o úrazu  a okruh orgánů a institucí,  kterým se  ohlašuje  pracovní  úraz a  zasílá

záznam o úrazu.

Přílohy:

Nařízení vlády č.494/2001 Sb.

Záznam o úrazu- formulář

S c h v a l u j i

Leoš Vávra, majitel firmy

Dřevokomplet, s.r.o. Lázně Bohdaneč

Řád č.5

Směrnice pro postup při vzniku pracovního úrazu

Zpracováno dle NV č. 494/2001 Sb.

a zákoníku prá

Vypracoval:   –    Ing.Jiří Sadovský

březen 2006

Úvod

Úkony , které je zaměstnavatel  povinen provést při vzniku pracovního úrazu byly do konce roku 2001 definovány vyhl. č. 110/75 Sb. a vyhl.č.274/1990 Sb. a zákoníkem práce §133c. Od 1. ledna 2002 vešlo v účinnost n.v. 494/01 Sb, které zásadním způsobem změnilo dosavadní zvyklosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu zaměstnance.

1. Kniha úrazů

Zaměstnavatel v souvislosti s případnými úrazy musí mít zavedenu knihu pracovních úrazů. V případě , že zaměstnavatel má více oddělených provozů, více montážních pracovišť, doporučuje se zavést na každé pracoviště zvláštní knihu. Vhodné umístění knihy je v lékárničce.

Do knihy se zapisují veškeré pracovní  úrazy všech zaměstnanců. Zapisují se údaje, ze kterých by případně bylo možné později vycházet při sepsání záznamu o pracovním úrazu .

Zápis by měl obsahovat:

-    datum a hodinu úrazu

-    místo úrazu

-    činnost při které došlo k úrazu

-    údaje o postiženém (jméno, příjmení, datum narození + rodné číslo)

-    uvedení případných svědků

-    druh zranění – zraněná část těla

-    zdroj úrazu (materiál, vozidlo,zvíře,stroj…)

-    odhad příčiny úrazu (porušení prac.kázně,závada stroje,špatně odhadnuté riziko…)

-    stručný úrazový děj

-    jméno a podpis osoby provádějící zápis

2.Záznam o úrazu

Jedná se o třístránkový formulář, který zaměstnavatel sepisuje nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu.Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast BOZP a zraněného zaměstnance,pokud je schopen.

Zaměstnavatel vyhotovuje záznam a vede evidenci o každém úrazu kterým bylo způsobeno zranění mající za následek:

-    pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny

-    úmrtí zaměstnance

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného prac. úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Do pátého dne následujícího měsíce zašle jedno vyhotovení záznamu:

-    příslušnému IBP

-    příslušné zdravotní pojišťovně

3.Ohlašovací povinnost pracovních a smrtelných úrazů

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu, vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní:

-     příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců

-         zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal

-         organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu

-         příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní.

-         státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl

spáchán  trestný čin

Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu

-     územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

-     příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci,

-    zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,

-     příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce

-     příslušné zdravotní pojišťovně,

-    organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ

své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu

4.Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

dané zákoníkem práce

(1)  Zaměstnavatel je  povinen vyšetřit  příčiny a  okolnosti vzniku pracovního úrazu za  účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav  zaměstnance  dovoluje,  a  za  účasti příslušného odborového orgánu nebo  zástupce pro oblast bezpečnosti  a ochrany zdraví při

práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu.

(2)  Zaměstnavatel  vyhotovuje  záznamy  a  vede  dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo

a) ke zranění  zaměstnance s pracovní  neschopností delší než  tři  kalendářní dny, nebo

b) k úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení  záznamu o úrazu  předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě  smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

(3)  Zaměstnavatel  vede  v  knize  úrazů  evidenci  o  všech pracovních  úrazech,   i  když

jimi   nebyla  způsobena  pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost

nepřesahující tři kalendářní dny.

(4) Zaměstnavatel  je povinen ohlásit pracovní  úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným

orgánům a institucím.

(5)  Zaměstnavatel  je   povinen  přijímat   opatření  proti opakování pracovních úrazů.

(6)  Zaměstnavatel vede  evidenci zaměstnanců,  u nichž  byla uznána   nemoc   z   povolání,

která   vznikla  na  pracovištích zaměstnavatele, a zajistí odstraňování  takových   pracovních

podmínek, které vyvolávají ohrožení  nemocí z povolání nebo nemoci

z povolání.

(7)   Vláda  stanoví   nařízením  způsob   evidence,  hlášení a zasílání záznamu  o úrazu, vzor

záznamu o úrazu  a okruh orgánů a institucí,  kterým se  ohlašuje  pracovní  úraz a  zasílá

záznam o úrazu.

Přílohy:

Nařízení vlády č.494/2001 Sb.

Záznam o úrazu- formulář

S c h v a l u j i

další řád: /1.máje 2007/
Dřevokomplet s.r.o. Lázně Bohdaneč

Řád č.6

AUTODOPRAVA a MANIPULACE S MATERIÁLEM

Včetně manipulačních vozíků.

1 ÚVOD

Identifikace rizik a rizikových situací v autodopravě není a ani nemůže být vyčerpávající a je nutné ji doplňovat  a pravidelně ji vyhodnocovat. Zjistí-li organizace, že nemá pro některou činnost zpracovanou dokumentaci, posoudí, zda je nutno ji zpracovat.

Tento řád byl vypracován v podobě rizika práce. Volně navazuje  a prolíná na řád. Č.7—sklady, kde jsou popsány způsoby přepravy materiálu.

2 PŘEHLED RIZIKOVÝCH ČINNOSTÍ

1.Provoz vozidel obecně.

2.Opravy,údržba a úklid,čištění a mytí vozidel a manipulačních vozíků.

3 HODNOCENÍ ÚROVNĚ RIZIKA

závažnost

pravděpodobnost

mírně škodlivé

1

škodlivé

2

extrémně škodlivé

3

vysoce nepravděpodobné

zanedbatelné riziko   a

přijatelné riziko   a

mírné riziko           a

nepravděpodobné

přijatelné riziko         b

mírné riziko        b

značné riziko         b

pravděpodobné

mírné riziko              c

značné riziko      c

nepřijatelné riziko  c

4 VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIKA

1

Provoz vozidel obecně včetně manipulačních vozíků

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- Sražení,přimáčknutí,přejetí

- Opuštění místa řidiče za chodu

- Špatné brzdy

- Jízda do svahu nebo v blátivém terénu

- Neoprávněnost k řízení

- Nezajištění vozidla

- nezpůsobilý terén

2 b – mírné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 b – přijatelné riziko

1 a – zanedbatelné riziko

1 a – zanedbatelné riziko

1 c – mírné riziko

1a-  zanedbatelné riziko

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

-  Dodrž.předpisů BOZP, dodržování ČSN 26 8805, nepřetěžování břemenem

-  Školení 1x do roka, kvalifikace obsluhy vozíků, Pověření

.  Zdravotní prohlídka 1x za 2 roky

-         Zákaz používání zakázaných manipulací ,

-         technické kontroly ve lhůtách dle ČSN 26 8805,

-  Dodržování návodu výrobce k obsluze

-  Zajištění vozidla, zabrždění

-         dokonalá znalost terénu, skladů, výroben a cest

-         . chování vozíku za těžko sjízdných podmínek po dešti venku, projždění kalužemi a nerovným povrchem

-         správné stohování /je obsahem školení/

2

Opravy, údržba a úklid ,čištění a mytí vozidel a vozíků

Riziko, ohrožení

Hodnocení

- Práce s nářadím

- Ohrožení el. proudem

- Nezajištění vozidel proti rozjetí, pádu z výšky

- Manipulace s těžkými součástmi

- Malá kvalifikace osob

- Otrava výfukovými plyny

- Povrch ramp apodlah

- Horká voda

- Tlakové zařízení

- Mastnota a znečištění

1 a

2 b

2 b

2 a

1 b

3 a

1 b

1 b

2 a

1 c

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

-Zajištění vozidla proti rozjetí, proti pádu z výšky

-Odvod spalin, jinak zbytečně nestartovat

-Nářadí a nástroje kontrolovány (viz nářadí)

-Seznámení a proškolení osob

-Dodržení max.hmotností pro ruční manipulaci

-ZZ v bezvadném stavu

-Odstraňování nečistot a mastnot

-Dodržování pracovní postupy a návody pro práce s tlakovými hadicemi

-Používání předepsaných OOPP-brýle,obuv,rukavice

Výstražné vesty: v každém služebním vozidle i vozidle soukromém používaném ve prospěch firmy,  musí být umístěna vesta pro takový počet lidí, kolik jich běžně jezdí,  ve výstražné barvě /odstín žluté barvy/, kterou si v případě výstupu z vozidla na silnicích 1.a vyxšší třídy obleče vystupující ještě před vystoupením. V případě nehody na dálnicí pokud možno zajede co nejvíce vpravo, umožní průjezd hasičských a záchraných vozů a sami odejdou mimo

panel dílnice. Použijí výstražný trojúhelník.

Konec

——————————————————————————————————————————————————————————–

další řád jako součást MPBŘ /místního provozního bezpečnostního řádu

Dřevokomplet s.r.o. Lázně Bohdaneč

Řád č.7

Sklady a skladové plochy.

Řád byl vypracován podle ČSN 26 9030 ze srpna 1998

1.Obecně

1.1. Provozovna má a) kombinované vnitřní sklady, kde se pracuje a materiál se odkládá na volná vymezená místa, což vyhovuje provozu

b)samostatné sklady, kam se převáží materiál k uskladnění z

kombiskladů k delšímu uskladnění

c) volné plochy, kde se uskladňuje materiál /kmeny/ přivežený dodavateli a rezervní volná místa pro svazky palivového a odpadového dřeva

Tato pracoviště se považují ve smyslu normy, čl. 4.1.1 za „sklad“.

1.2. ve skladech a) se odkládá polotovar či hotové výrobky, aby nepřekážely u strojů, o přestávkách a při navážení nového materiálu ke strojům se tento dočasně uložený materiál odveze do skladů b)

Na volné plochy c) naveze materiál dodavatel, který ručí dle dohody o řádné uložení. Odvoz ke strojům /kmenů/ se děje výhradně mechanismem, který bezpečně vybere kmen a bez zhroucení volného svazku ho odveze ke katru.

Odpad se svazkuje na plochách a) výroben a odváží na různá volná místa při vstupu do závodu, kde se prodává zákazníkům jako palivo.

2. Naskladnění a vyskladňování

2.1. Ve skladech a) se materiál odváží na paletových nebo kolejových ručně vedených vozících, příp. se odnese přímo od stroje, aby manipulační plochy zůstávaly stále volné a stejně tak se odváží do skladů b), kde se  rovná tak, aby se mohl nakládat na vozidla vysokozdvižným vozíkem.

Ve skladech c) naskladní materiál dovozce a vyskladní mechanismus bez možnosti poranění osob. Odpadové svazky se zákazníků nakládají na jimi zvolené vozidlo /nákladní, přívěsný vozík/ pomocí vysokozdvižného manipulačního vozíku.

Ze skladů b) se manipulačními vozíky nakládají svazky a vozí k přistaveným vozidlům přepravců.

3. Bezpečnostní zásady při skladování manipulačních jednotek

sestaveno dle čl. 4.1.1. normy

3.1. odpovědnou osobou je skladník

3.2.organizační a bezpečnostní zásady pro bezpečný provoz skladu

3.2.1       manipulace při příjmu, skladování a výdeji

příjem do skladů je ruční /přenesením malého svazku/ nebo pomocí

paletových a kolejových vozíků ručně vedených, větší jednotky s přiváží manipulačním vozíkem. Materiál /dřevo/ neskýtá nebezpečí poranění, vyjma sběru surových odřezků /oblinek/ nutno dávat pozor na hrubou kůru a štěpné konce i hrany a vytvořit ručně manipulační jednotku „odpadové dřevo“, kterou MVV /manipulační vysokozdvižný vozík“ odveze na volné skladové plochy.

Upravené a obrobené dřevo není zdrojem poranění, je hladké a přenáší se ručně z malých svazků do větších, které se balí a ve skladech a) se vytváří kompaktní paletové manipulační jednotky, určené k prodeji, odvozu na vozidla odběratelů.

3.2.2       obsluha skladových zařízení

postup a čas určí skladník, který může mít funkci kumulovanou, což vyhovuje provozu. Ručně vedené bezmotorové vozíky všech druhů používá skladník nebo určený zaměstnanec, MVV pak používají obsluhy , kteréjsou k tomu určeny a mají specielní školení i Pověření.

3.2.3       Pohyb dopravních prostředků a pohyb osob.

Pracoviště mají vymezené plochy zastavěné nábytkem/stroji/, regály a pomocným stoly, plochy maniplační kolem těchto zastavěných ploch a plochy komunikační. Vzhledem k systému závodu se plochy manipulační a komunikční prolínají  a nelze je oddělit ani označit. Paletový vozík musí zajet do prostoru manipulačního a opačně manipulace se musí provést i na komunikaci. Vzhledem k velmi omezenému počtu zaměstnanců nedochází nikdy k tomu, že by se pletli jeden druhému a že by docházelo ke kolizím. Zaměstnanec např. balí svazky a tvoří paletovou jednotku a je ve skladě sám. Jestliže ji odvézt, je opět sám anikdo v tu chvíli jednotky netvoří. Přes venkovní cesty se ručně vedenými vozíky jezdí obtížněji, avšak nic nebrání v cestě, cesty jsou volné a uklizené.

3.2.4       Používání cest, uliček, údržba, úklid

Tyto plochy se neustále uklízejí, materiál se přenáší a převáží tak, aby se nestavěl do komunikací. Zásadou je vždy volná komunikace. Skladové cesty se několikrát denně musí zametat, venkovní cesty pokud prší, se musí povézt kačírkem, aby se vozíky nebořily a nepřenášely podklad jinam.

3.2.5       OOPP má každý u s ebe vč.zimního kabátu a čepice. Vyhrazení jednotlivých ploch je vyloučené, z toho pohledu je nutná vyšší opatrnost při míjení odlišných operací. Schematický plán sjkladu je přiloženk tomuto Řádu.

3.2.6       Tento Řád č.7 musí být probrán nejméně 1xdo roka se všemi zaměstnanci

4. Stohování.

4.1             Stohování musí být provádění v souladu se všemi platnými technickými normami, Řády č.1-7 firmy, a bezpečnostním požadavky, které byžaduje provoz.

4.2             Stohovací jednotky se neznačí, avšak je  nutno dbát jejich maximální výšky vzhledem k bezpečnému odběru VMV a pevnosti materiálu jakož i poškození výroků hmotností vrchních vrtsev.

4.3             Musí být zajištěna stabilita stohu

5. Regály

5.1. Nosnost regálové buňky a regálového sloupce musí být vyznačena na viditelném místě a čitelně v kg a nesmí být překročena.

5.2 Druh zakládaného materiálu musí odpovídat technické dokumentaci regálu

5.3. Do regálu se nesmí lézt nebo do nich vstupovat krom nutné údržby, revize atd.

5.4. Přístup a příjezd k regálům musí být volný.

5.5 Ruční obsluha je povolena jen do výše 150cm na zemí

6. Závěr

ČSN 26 9030 – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování –

Je vyvěšena v kanceláři a každý skladník nebo zaměstnanec má kdykoliv možnost upřesnit si názor a postup při každé manipulaci s materiálem.

Přílohy: plánky skladů

Schvaluji

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Telmont , s.r.o. Topol

Řád č.3/2006

SMĚRNICE
PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH
OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH  PROSŘEDKŮ

Dle NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 495/2001Sb.

Vypracoval:  Ing.Jiří Sadovský

červen 2004

Upravil: Ing.Jiří Sadovský, říjen 2006

1 ) Úvod

Na základě Směrnice evropského společenství č. 391/89 ES musí být každý zaměstnavatel schopen zjišťovat a ohodnotit rizika pracovního procesu, která ohrožují bezpečnost a zdraví

zaměstnanců, stanovit technická nebo organizační ochranná opatření a v případě, že nelze riziko omezit jinak, poskytnout zaměstnancům osobní ochranné prostředky, které pak zaměstnanci musí používat a tím se chránit před možností poškození zdraví úrazem nebo nemocí z povolání .

Novela zákoníku práce proto ukládá zaměstnavateli povinnost vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohroženi bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně §§ 132,133

Pracovním rizikem – se rozumí pravděpodobnost a rozsah možného zranění nebo poškození zdraví zaměstnance vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo více potenciálním zdrojům úrazu nebo ohrožení zdraví zaměstnance.

Tato směrnice slouží  pro zpracování analýzy rizik a seznamu osobních ochranných pracovních prostředků, které je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům k ochraně před riziky ohrožujícími jejich život, zdraví při práci.

Vyhodnocení pracovních rizik

- měření hodnocení nebo analýzu rizik provádí zaměstnavatel sám nebo využívá služeb odborných firem či podnikajících fyzických osob.

- rizika mechanická jsou identifikovatelná zpravidla na základě analýzy rizik pracovního procesu

- rizika tepelná, chemická, biologická a záření se stanovují zpravidla na základě odborných měření

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb

Definuje osobní, ochranné pracovní prostředky (OOPP) ,které jsou určeny jejich používáním  k ochraně před jedním nebo více riziky,která by mohla ohrozit život nebo zdraví při práci.

Za ochranné prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytované zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění .

Osobní ochranné pracovní prostředky musí být vždy funkční, tzn. že musí být pro daný účel schváleny autorizovanou zkušebnou a vyměňují se ihned při ztrátě funkčnosti, nikoliv automaticky po uplynutí lhůty životností stanovené normativem (dřívější stav).

O výměně rozhoduje příslušný vedoucí pracoviště.

U pracovníků při činnosti nebo v prostředí, v němž se nevyskytuje riziko ohrožení zdraví, není zaměstnavatel povinen poskytovat žádné OOPP.

Ochranné pracovní oděvy, které byly dříve přidělovány proti běžnému znečištění, mohou být poskytovány bud’ jednorázově při nástupu bez povinnosti údržby a výměny ze strany zaměstnavatele, nebo jako sociální nadlepšení podle kolektivního vyjednávání. Poskytování závisí i od finanční situace zaměstnavatele. Tyto oděvy nemají charakter OOPP a zaměstnancům na ně nevzniká žádný nárok. (Pozn.: běžná nečistota na pracovišti je otázkou

technického opatření a nepatří mezi rizika práce.)

Pracovní obuv – komunikační a ostatní prostory zaměstnavatele musí být provedeny a udržovány tak, aby neměly nerovnosti, nebyly kluzké a pod., pořádek na pracovištích má vylučovat možnost poranění nohou. Obuv se tedy přiděluje jako ochrana proti vodě

a chladu, se zesílenou špičkou jako ochrana proti padajícím nebo manipulovaným předmětům, s pevnou podrážkou pro rozložení tlaku nohy na celou plochu chodidla pří práci na konstrukcích , žebřících apod. nebo proti zraněni našlápnutím na ostré předměty.

Prostředky poskytované zaměstnavatelem nad rámec zpracované rizikové analýzy a nemající tedy charakter prostředku k ochraně života a zdraví, jsou hrazeny jiným způsobem, a to např. jako pracovní pomůcky.

Nositelem konkrétních povinností a odpovědnosti zaměstnavatele (organizace) jsou všichni vedoucí zaměstnanci na svých pracovištích v rozsahu svých kompetencí či přímo podnikatelé  .

2) Definice OOPP

a)        OOPP jsou veškeré prostředky určené k tomu, aby se jejich používáním zaměstnanci chránili před riziky,     která by mohla ohrozit jejich        život nebo zdraví při          práci ,            jakož   i veškeré doplňky nebo příslušenství určená k tomuto účelu. Za ochranné prostředky      se považují též pracovní            oděv  nebo obuv poskytované zaměstnancům v prostředí , v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

b ) ochrannými prostředky nejsou

-běžné pracovní oděvy, uniformy a obuv, které neslouží k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci

- zařízení záchranných a havarijních služeb konajících činnost dle zvláštních předpisů

- sportovní vybavení

- prostředky pro sebeobranu

3) Všeobecná ustanovení

a) Zaměstnavatel poskytuje ochranné prostředky tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními, metodami a postupy organizace práce, a to:

- vyžaduje-li to nezbytné ochrana života a zdraví zaměstnanců

- je-li to nutné a účelné zejména z důvodů hygienických ,epidemiologických

- při nebezpečí překročení přípustných koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší

- při nebezpečí bezprostředního styku s látkami dráždivými, leptavými nebo toxickými

- před fyzikálními škodlivinami jako je ionizující záření, sálavé teplo, infračervené záření, elektromagnetické vlny vysokých frekvencí, elektrické pole, hluk, vibrace atd.

- před nebezpečím přenosu a šíření nákaz

- před nebezpečím úrazu

- před nebezpečím nadměrného tepla, chladna, vlhka nebo extrémního střídání teplot

- na základě povinnosti dané bezpečnostními nebo jinými předpisy, popř. tam, kde to nařídí orgán státního odborného dozoru, hygienické služby nebo na návrh odborové organizace

b) ochranné prostředky musí

- být po dobu používání účinné proti     vyskytujícím se rizikům a jejich používání,          nesmí svým používáním   představovat          další riziko

- odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti

- respektovat ergonomické požadavky a zdravotní požadavky na zaměstnance

- být    přizpůsobeny           fyzickým předpokladům  zaměstnanců

c) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více než jeden ochranný prostředek, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

d) Ochranný prostředek musí být vyměněn okamžitě, jestliže je snížena jeho ochranná funkce opotřebením nebo poškozením.

e) U ochranných prostředků, které podléhají pravidelným kontrolám dle zvláštních předpisů (dielektrické rukavice , och.ranné pásy), je jejich použitelnost stanovena výsledkem zkoušky.

Vadné OOPP se nesmějí používat.

f) Rozsah vybavení zaměstnanců ochrannými prostředky   musí vždy odpovídat povaze práce a pracovním podmínkám.

g) Podmínky používání ochranných prostředků, zejména způsob, místo a dobu,           po kterou musí            být užívány, stanoví zaměstnavatel       na základě    četnosti a závažnosti         rizika

charakteristiky práce a pracoviště každého   zaměstnance a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. Tyto podmínky může zaměstnavateli stanovit i orgán státního

odborného dozoru, nebo hygienické    služby nebo  požadovat odborová organizace zaměstnavatele.

h) Ochranný prostředek    je zásadně určen pro osobní užívání. Pokud    okolnosti vyžadují použití pro            více zaměstnanců, je toto možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

4)        Povinnosti zaměstnavatele

a) Ochranné prostředky poskytuje zaměstnavatel podle vlastního seznamu zpracovaného na základě zhodnoceni rizik a konkrétních podmínek na pracovištích

b) Vlastní seznam poskytování OOPP je zaměstnavatel povinen předložit na požádání kontrolním orgánům, jimiž jsou zejména orgány hygienické služby, státního odb.dozoru nad bezpečností práce a technického zařízení, orgány finanční správy o orgány odborové.

c) Zaměstnavatel je povinen       poskytovat OOPP zaměstnancům bezplatně. Zároveň je povinen zajistit, aby OOPP byly udržovány v        dobrém stavu a na dostatečné hygienické úrovni

potřebnou údržbou, zajišťováním předepsaných kontrol, zkoušek a revizí, opravami a včasným vyměňováním.

d) Povinnost zaměstnavatele poskytovat ochranné prostředky nelze nahradit peněžitým plněním.

e) Zaměstnavatel poskytuje bezplatné OOPP i učňům a žákům zaměstnancům s pracovním poměrem na dobu určitou, pracovníkům s dohodou o provedení práce a všem dalším osobám, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích, kde je použití příslušných OOPP stanoveno, pokud není hospodářskou smlouvou upraveno jinak .

f) Zaměstnavatel musí předem informovat zaměstnance nebo jiné osoby , u kterých stanoví použití OOPP, o rizicích, před kterými ho používání OOPP chrání a v případě potřeby jej

poučit a zaučit v používání ochranného prostředku při nástupu do zaměstnání, vstupu do ohroženého prostoru nebo při vzniku rizika.

g) Ochranné prostředky musí být používány jen k těm účelům, pro které jsou určeny. Používání musí být v souladu s návodem k použití. Tyto návody musí být v českém jazyce a musí být zaměstnancům srozumitelně.

h) Zaměstnavatel vyžaduje a kontroluje používání OOPP a určí vhodné prostory pro skladování a ukládání OOPP, aby nebyla znehodnocována nebo snižována jejich ochranná funkce. Nefunkční OOPP musí být znehodnoceny.

5) Povinnosti zaměstnanců

a) Zaměstnanci musí používat ochranné prostředky v souladu s příkazy a pokyny zaměstnavatele, a to výhradně na pracovištích a při činnostech, pro které jím byly ochranné

prostředky přiděleny.

b) Zaměstnanec nesmí použít nefunkční ochranný prostředek a je povinen oznámit zaměstnavateli závady na přiděleném ochranném prostředku.

c) Zaměstnanci provádějí samí drobnou denní údržbu ochranných prostředků, přičemž potřebné prostředky k údržbě poskytuje organizace.

d) Při ukončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen vrátit přidělené OOPP.

6) Výběr a stanovení ochranných prostředků

a) Vlastní stanovení            a přidělování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům provádí zaměstnavatel na základě vyhodnocení pracovních rizik ,která na zaměstnance   při pracovní činnosti na    konkrétních pracovištích působí nebo mohou působit. Tato pracovní rizika vyznačí            zaměstnavatel         v tabulce analýzy rizik ve vztahu k částem     těla,    které  jsou ohroženy.

Hodnocení musí zahrnovat

- odhad a analýzu rizik, kterým se nelze vyhnout jiným způsobem

- definici charakteristik, které musí ochranné prostředky mít, aby byly účinné proti danému ohrožení, přičemž je třeba uvážit rizika, která tyto prostředky samy o sobě mohou představovat

b) Zhodnocení rizik a úpravu seznamu provede zaměstnavatel znovu, jakmile dojde ke změnám , které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku zavedení nové

technologie, vzniku nových pracovních podmínek nebo změny dosavadních pracovních podmínek.

c) Osobní ochranné pracovní prostředky poskytnuté zaměstnanci musí být schváleny příslušnou státní zkušebnou pro ochranu před tím rizikem, kterému je zaměstnanec vystaven.

Výběr OOPP

pro stanovená rizika se provádí z databáze schválených prostředků nebo firemních katalogů.

7)Poskytování osobních ochranných prostředků

a) Ochranné prostředky přiděluje zaměstnavatel zaměstnanci k užívání bud’ natrvalo nebo na stanovenou dobu potřebnou k výkonu práce. To znamená,          že tyto           prostředky se zaměstnancům pouze       propůjčují (přidělují )           a jsou stále majetkem        zaměstnavatele. OOPP k ochraně proti chladu se přidělují         k trvalému užívání pouze těm zaměstnancům, kteří

pracují trvale v zimě. Ostatním zaměstnancům se po dobu práce v chladnu pouze zapůjčují .

b) Zaměstnavatel dbá a vyžaduje, aby přidělené OOPP zaměstnanec používal pouze při konání pracovní činnosti, pro které mu byly přiděleny a poučí jej , jak s nimi odborně a hospodárně zacházet.Zaměstnavatel je povinen vyžadovat vrácení opotřebovaných OOPP a nové vydávat jen po ztrátě funkčních vlastností původního prostředku.

c) Zaniknou-li podmínky pro vybavování zaměstnance OOPP (např.ukončením prac.poměru, změnou pracoviště, zajištěním bezpečnosti jinou formou), je zaměstnavatel povinen vyžadovat vrácení OOPP ve stavu, který odpovídá při.měřenému opotřebení.

d) Za škody na ochranných prostředcích, které způsobil zaměstnanec zaviněnou ztrátou, poškozením nesprávným nebo nedbalým zacházením nebo  úmyslně, je zaměstnavatel povinen vymáhat náhradu v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

8) Nakládání s vrácenými OOPP, které ztratily natrvalo své funkční vlastnosti, nebo zanikl důvod k jejich používání. stanoví zaměstnavatel (příslušný vedoucí zaměstnanec). Při tom

může vycházet z výsledků kolektivního  vyjednávání. Podle stavu poškození může rozhodnout, že se OOPP např.

- opraví a znovu přidělí

- použije je  jako materiál na opravy

- použije je jako druhotnou  surovinu

- zlikviduje

- nebo se po osobní dohodě se zaměstnancem odprodá za zůstatkovou hodnotu

- ponechá zaměstnanci zdarma

9) Evidence osobních ochranných pracovních prostředků (i ve výdejně) se provádí na osobní kartě zaměstnance.

V osobní kartě se uvede jméno zaměstnance , jeho profese a pracoviště. Dále se v kartě uvede název OOPP, datum jejího vydání, příp.vrácení. Příjem ochranného prostředku potvrdí

zaměstnanec svým podpisem.

10)Odpovědnost

Za řádné hospodaření s OOPP, za správné vybavování pracovníků, a za následnou, důraznou kontrolu a prosazování používání  OOPP odpovídá nadřízený ( podnikatel, jednatel společnosti apod.)

Ochrana zaměstnance před riziky

Ochrana zaměstnance před riziky plynoucími z povahy profese, práce nebo pracoviště se provádí osobními ochrannými pracovními prostředky, které slouží pro:

a)        ochranu hlavy

b)        ochranu nohou

c)        ochranu očí a obličeje

d)        ochranu dýchacích cest

e)        ochranu sluchu

f)         ochranu rukou a paží

g)        ochranu trupu a břicha

h)        ochranu celého těla

i)         ochranu před pádem

j)          ochranu pokožky

Při společném působení několika rizikových faktorů lze stanovit takovou ochrannou pomůcku, která chrání zaměstnance před více vlivy současně.Obdobný způsob se použije,jestliže zaměstnanec vykonává současně několik činností,při nichž je ohrožen stejným nebezpečím z každé činnosti (kombinované OOPP).

a) Ochrana hlavy se zajišťuje tehdy , je- 1i zaměstnanec vystaven riziku poranění čelní, temenní,spánkové nebo týlní částí hlavy úrazem , kývavými , odlétajícími  nebo padajícími

předměty , příp. volně vlajícími vlasy. Do kategorie tohoto rizika patří i ochrana hlavy před účinky el. proudu nebo oblouku.

b) Ochrana nohou se používá v případě,že zaměstnanci hrozí poraněni nohou nárazy,padajícími předměty , při možnosti nášlapu na ostré nebo špičatě předměty , na horké látky , kapaliny, proti zimě nebo mokru.

c) Ochrana očí a obličeje se zajišťuje tehdy, jestliže zaměstnanci hrozí poškození očí nebo obličeje odlétajícími úlomky nebo částicemi, vystříknutím kapalin nebo nebezpečným

zářením ( tepelné , světelné apod . ) .

d) Ochrana dýchacích cest  musí být zajištěna v případě , že zaměstnanec je vystaven působení zdraví škodlivým – zejména jedovatým , leptavým nebo dráždivým plynům, parám , aerosolům a prachu , případně j e-1i obsah kys1íku v ovzduší  menší než 17 objemu  % .

e) Ochrana sluchu musí být zajištěna v případě , jestliže působení hluku (přes přijatá technická opatření) překračuje hygienickou hranici 90 dB (A) .

f ) Ochrana rukou a paží musí být zajištěna tehdy , hrozí-1i zaměstnanci poškození ruky poleptáním, popálením, opařením, podchlazením, kontaminací, pořezáním nebo bodnutím, průchodem el . proudu.

g) Ochrana trupu, břicha nebo těla musí být zajištěna tehdy, jestliže zaměstnanec pracuje s látkami, které mohou způsobit poškození pokožky těla, nebo hrozí-li mu nebezpečí poleptání,

popálení, opaření, podchlazení, úrazu elektrickým proudem, kontaminace, pořezání nebo nabodnutí.

h)Celé tělo

i) Ochrana před pádem musí být poskytnuta tehdy, je-li zaměstnanec přes technická opatření vystaven nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky.

j) Ochrana pokožky musí být zajištěna při práci nebo po ní k předcházeni vzniku nebo zmírnění průběhu kontaktních dermatidid nejrůznějšího původu.

Přehled druhů osobních ochranných pracovních prostředků

a)        ochrana hlavy

1- Ochranné přílby pro použití v průmyslu (doly, staveniště,lesnictví, jiné průmyslové použití)

2- Ochranné přílby dielektrické – proti úrazu el. proudem,mech. ochrana před pádem předmětu nebo pracovníka

3- Ochrana proti skalpování {čepice, barety, síťky na vlasy se štítkem nebo bez něho)

4- Ochranné pokrývky hlavy proti zimě (barety, čapky,nepromokavé klobouky atd.vyrobené z textilie,impregnované textilie apod.)

b)        ochrana nohou

1- Polobotky, kotníčkové boty, polovysoké boty, ochranné vysoké boty

2- Boty           s ochrannou špičkou

3- Boty s rychlým rozvazováním nebo rozpínáním

4- Boty a přezůvky s podrážkami odolnými proti žáru

5- Boty, vysoké boty a přezůvky odolné proti žáru

6- Oteplené boty, vysoké boty , přezůvky

7- Boty, vysoké boty a přezůvky odolné proti vibracím

8- Antistatické          boty ,  vysoké boty a přezůvky

9- Izolační boty, vysoké boty a přezůvky

10- Ochranné boty pro obsluhu motorových pil

11- Ochranné boty proti vodě

12-Ochrana proti    pořezání (stehen apod . )

13- Chrániče kolen

14- Snímatelné chrániče nártu

15- Kamaše pro svářeni a prácí s horkými látkami a předměty

16- Vyměnitelné      podrážky ( proti žáru, propíchnuti nebo potu)

17- Snímatelné hroty pro led, sníh nebo klouzavé podlahoviny

18- Dielektrické galoše pro práci na el. zařízení pod napětím

c)        ochrana očí a obličeje

1- Brýle

2- Ochranné brýle

3- Rentgenové        brýle, laserové brýle,         ultrafialové brýle,ifračervené brýle, brýle pro viditelné záření

4- Obličejové štítky

5- Svářečské masky a přilby (ruční masky, masky s upínacím náhlavním páskem nebo masky, které lze připevnit na ochranné přílby)

d)           ochrana dýchacích orgánů

1-Protiprachové filtry, protiplynové filtry a filtry proti radioaktivnímu prachu

2- Izolační přístroje s přívodem vzduchu

3- Prostředky na ochranu dýchadel se snímatelnou svářečskou maskou

4- Potápěčské vybavení

5- Potápěčské obleky

e)          ochrana sluchu

1- Zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky

2- Sluchátkové chrániče sluchu

3- Protihlukové přílby

4- Sluchátkové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přílbám

5- Chrániče sluchu s přijímačem a nízkofrekvenční indukční smyčkou

6- Ochrana sluchu s interkomem

f)            ochrana rukou a paží

- Rukavice na ochranu

1- před strojním zařízením a před ručním nářadím (proti bodnutí, proříznutí, vibracím atd.)

2- před chemickými a biologickými látkami

3- před tepelnými účinky a žárem

4- diel. rukavice před dotykem s částmi pod  el. napětím

5- před vlivem nízkých teplot

- Ochranné rukavice

6- palcové

7- tříprsté

8- pětiprsté

9- Och ranné prsty

10- Ochranné rukávy

11- Ochranné nátepníky pro těžkou práci

12- Ochrana dlaní

g)        ochrana trupu a břicha

1- Ochranné vesty, kabátky a zástěry   pro ochranu před strojním zařízením      a před ručním            nářadím (píchnuti ,pořezání,šplíchnutí roztaveného kovu atd.)

2- Ochranné vesty, kabátky         a zástěry na ochranu před chemickými a biologickými látkami

3- Zahřívané vesty

4- Záchranné vesty

5- Zástěry na ochranu před rentgenovým zářením

6- Břišní pásy

h)        ochrana celého těla

1- Ochranné oděvy

2- Ochranné pracovní oděvy (dvoudílné kombinézy)

3- Oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (bodnutím, pořezáním atd

4- Oděvy chránící před šplíchnutím roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením

5- Oděvy odolné proti žáru

6- Termální oděvy

7- Oděvy na ochranu před radioaktivním zamořením

8- Prachotěsné oděvy

9- Plynotěsné oděvy

10- Fluorescenční a odrazové oděvy a doplňky (pásky na rukávy, rukavice apod.)

11- Och ranné přikrývky

12- Oděvy chránící před v1ivem nízkých teplot

13- Oděvy chránící před vlivy počasí (mokro, sníh)

i)              prostředky k prevenci pádu

1- Prostředky k zadržení těla (bezpečnostní pásy}

2- Bezpečnostní postroje

3- Tlumiče a omezovače pádu

j)            ochrana pokožky

1 – ochranné krémy

2- chemické rukavice

Minimální seznam prací a činností , které vyžadují poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu zaměstnanců

1) Ochrana hlavy (ochrana lebky)

Ochranné přílby

- Stavební práce , zejména práce na lešení , pod nim nebo v jeho blízkostí, práce ve výškách, vztyčování a snímání bednění, montážní a instalační práce , stavba lešení, demoliční práce

- Práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, ocelových hydraulických konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích,

velkém potrubí, kotelnách a elektrárnách

- Práce v jámách, výkopech, šachtách a tunelech

- Zemní práce

- Práce v podzemí , povrchových dolech , v otevřených vykopávkách , při likvidaci skládek uhlí

- Práce s nastřelovacim nářadím

- Trhací práce

- Práce v blízkostí zdviží, zdvihadel  , jeřábů a dopravníků

- Práce při zpracování kovů, kování

- Práce s průmyslovými pecemi , kontejnery se strojními zařizeními ,sily, zásobníky s potrubími

- Posunování na železnici a vlečkách

- Těžba dřeva a lesnická činnost, při níž hrozí nebezpečí pádu předmětu z výšky

- Práce na el. zařízení nebo v jeho blízkosti

- Práce s ruční řetězovou pilou a křovinořezem

- Řízení vysokozdvižných vozíků

- Obsluha regálových zakladačů a vozidel s manipulační hydraulickou rukou

- Ostatní činnosti, jestliže to ukládá zvláštní předpis

2) Ochrana nohou

Ochranná obuv s podrážkami odolnými proti propíchnuti

- Stavba skeletu budovy, základů a silniční práce

- Lešenářské práce

- Demolice budov

- Práce s betonovými a prefabrikátovými díly, stavba bednění a jeho odstraňováni

- Nádvorní práce a práce ve skladištích

- Práce na střechách

- Práce v lese

- Práce v chemických provozovnách

- Montážní práce s nebezpečím proříznutí, nebo propíchnutí podrážky

Ochranná obuv bez podrážek odolných proti proražení,proříznutí

- Práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích,

velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách

- Stavba pecí, topných a větracích zařízení a montáž kovových dílů

- Přestavby a údržbářské práce

- Práce při zpracování kovů, kování

- Práce v otevřených výkopech, na uhelných skrývkách

- Výroba a zpracování plochého a obalového skla

- Formování v keramickém průmyslu a průmyslu stavebních hmot

- Doprava a skladování..

- Práce s mraženými bloky masa a bloky konzervovaných potravin

- Posunování železničních vagónů

- Montážní práce bez nebezpečí proříznutí, nebo propíchnutí podrážky

Ochranná obuv s podpatky nebo na k1ínu a s podrážkami odolnými proti proražení, proříznuti

- Práce na střechách

Ochranná obuv s  izo1ační podrážkou

- Práce na nebo s velmi horkými nebo studenými materiály

- Práce na e1 . zařízení pod napětím

Ochranná obuv, kterou lze snadno sundat

- Tam, kde se vyskytuje rizika proniknutí roztaveného kovu

Ochranná obuv s protiskluzovou podrážkou

- Práce na kluzkých podlahovinách nebo kluzkých podlahách

3) Ochrana zraku nebo obličeje
Ochranné brýle, obličejové štítky nebo stínítka

- Tváření , broušeni , rozdružování

- Utěsňování a sekání

- Dobývání a zpracování hornin

- Práce s nastřelovacím nářadím

- Práce na hrubovacích strojích s malými úlomky

- Odstraňování částí materiálu nebo práce, při níž vznikají úlomky či střepiny)

- Tryskání abrasivních látek

- Práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, desinfekčními látkami a žíravými čistícími prostředky

- Práce s rozprašováním tekutin

- Práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek

- Práce v sálavém žáru

- Práce s lasery

- Práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy

4) Ochrana dýchacích orgánů

Respirátory (dýchací přístroje)

- Práce s nebezpečnými látkami

- Práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku

- Nanášení nátěrů stříkáním, když je odprašování nedostatečné

- Práce v šachtách, stokách a dalších podzemních prostorách souvisejících s kanalizaci

- Práce v mlýnech a čištění zásobníků

- Broušení dřeva na bruskách

- Bourací práce

5) Ochrana sluchu
Chrániče sluchu

- Práce při kování a lisování kovů

- Práce s pneumatickými vrtačkami

- Práce pozemního personálu na letištích

- Beranění  pilot

- Práce s dřevozpracujícími a textilní stroji

- Práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy

- Obsluha zemních a stavebních strojů

- Práce s nastřelovacím nářadím

6) Ochrana těla, paží a rukou

Ochranné oděvy

- Práce s kyselinami a zásadami , jejich roztoky, desinfekčními prostředky a žíravými čistícími prostředky

- Práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy nadměrného tepla

- Otryskávání broky

- Práce v prostorách s teplotou hluboko pod bodem mrazu

- Práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy

- Obsluha a práce na elektrickém zařízení

- Práce při obrábění dřeva

Ohnivzdorné ochranné oděvy

- Svařování v omezených prostorách

Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí

- Vykosťování a řezání

- Práce s ručními noži, je-li třeba táhnout nůž směrem k tělu

- Práce se vstřelovacím nářadím

- Obsluha kotoučových a válcových pil na obrábění dřeva

- Práce na dřevozpracujících zařízeních

Kožené zástěry

- Svařování

- Kování

- Slévání

- Práce s horkými látkami

- Práce na vybraných dřevoobráběcích strojích

Ochrana předloktí

- Vykosťování a krájení

- Řezání a manipulace se sklem

Rukavice

- Práce s kyselinami  a zásadami , jejich roztoky , desinfečními prostředky a žíravými čistícími prostředky

- Svařování

- Manipulace s předměty s ostrými hranami – s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny

- Nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin

- Práce s herbicidy, insekticidy, arboricidy apod.

- Manipulace s materiálem nebo předměty znečištěnými zeminou ,mazivy,korozí apod.

- Práce s ručním nářadím, které jsou zdrojem vibrací

- Práce při těžbě, soustřeďováni a manipulaci se dřevem

Rukavice z kovové síťoviny

- Vykosťování a krájení

- Běžné krájení masa s ručním nožem a při porážení jatečních zvířat

- Výměna nožů u řezacích strojů

Rukavice dielektrické

- Pro obsluhu nebo práci na el. zařízení

7) Oděvy chránící před nepříznivým počasím

- Práce venku v dešti a chladném počasí

8) Oděvy odrážející světlo

- Práce, při nichž musí být pracovníci jasně viditelní

9) Bezpečnostní pásy, postroje a bezpečnostní lana

- Práce ve výškách a nad prohlubněmi

- Montáž stavebních prefabrikátů

- Práce na stožárech

- Práce na pracovních plošinách,výsuvných žebřících,v korunách stromů apod .

- Práce na lešeních a konstrukcích

- Práce v kabinách výškových jeřábů

- Práce          ve výškových          kabinách stohovacích      a vyhledávacích zařízení ve skladištích

- Práce v šachtách a stokách

- Práce v zásobnících a nádržích

10) Ochrana pokožky

- Zpracování materiálů k nanášení

- Vyděláváni kůží

- Práce s materiály nebo předměty znečištěnými zeminou,mazivy,korozí apod.

- Práce s chemickými a čistícími látkami

Výsledek hodnocení a tabulek jednotlivců

Každý ze zaměstnanců-dělníků – viz tabulky  – obdrží na dobu jednoho roku 2 ks OOPP

tak, aby druhé používal při praní prvních a s tím, že nové obdrží po využití starých.

Všichni obdrží  j e d n o t n ě  tyto OOPP:

pracovní oděv keprový

obuv pracovní

tlumiče hluku /sluchátka/

ochranné brýle

zimní prošívaný kabát

respirátor

dále rukavice textilní a rukavice teplé obdrží PP /podle potřeby/

m i s t r – vedoucí výroby – obdrží totéž

ekonom, majitel a a administrativní síla obdrží tyto prostředky před vstupem do prostor, kde se takové prostředky užívají. Budou je individuelně mít k dispozici na svých pracovištích.

Typy a druhy, cenu a dodavatele určí mistr.

Poskytovávání ochranných nápojů

1.Ochranné nápoje (dále jen nápoje) jsou pracovníkům zaměstnavatelem poskytovány tam, kde jsou tito pracovníci vystaveni při výkonu pracovní činnosti extrémním podmínkám, které negativně ovlivňují zdraví nebo pracovní výkon zaměstnance.

2.Nápoje se poskytují přímo na pracovišti, nebo v jeho těsné blízkosti, tak, aby byly snadno a bez nebezpečí dostupné – je třeba zamezit změnám mikroklimatických podmínek. Tam , kde je poskytování nápojů pro odlehlost složité je možno přistoupit k možnosti proplácení účtenek za nápoje, které si zaměstnanci pořídí a zajistí sami.Za toto plnění se však nedá považovat poskytnutí stravenek.

3.Bezplatný výdej nápojů se řídí jejich skutečnou potřebou. Při nepřítomnosti zaměstnance z jakýchkoliv důvodů na  pracovišti, kde je nutné poskytovat nápoje, nenáleží tomuto zaměstnanci žádný nápoj ani  náhrada za něj.

4.Práce v horkém prostředí

a) jsou práce na takovém pracovišti, kde je pracovní proces zdrojem takové tepelné zátěže, že zaměstnanec ztrácí dýcháním a pocením průměrně 1 l tekutiny za směnu.

b) jsou práce v extrémních klimatických podmínkách, kdy teplota za celou směnu přesahuje:

37 st. C              -        při lehké,administrativní práci

35 st. C              -        při práci středně těžké

26 – 32 st. C      -        při práci těžší až těžké

5.Vzhledem k tomu, že hodnoty tepelné zátěže, které se blíží hodnotám celosměnově únosným mají vliv na výkon a bezpečnost zaměstnanců, může v tomto případě zaměstnavatel učinit úpravu režimu pracovní směny a odpočinku ( ve shodě se ZP!)

6.Při pracích v horkém prostředí kdy není možné provést úpravu rozvržení směny,  zaměstnavatel poskytuje chladný nápoj v množství max. 2 l na zaměstnance na směnu.

8. Práce v chladném prostředí

a) jsou práce  na pracovištích zpravidla venkovních , kde je průměrná denní teplota nižší než 0 st.C a jde-li o práci za ztížených okolností – montáže, práce ve výšce

b)jsou práce, kde je zaměstnanec vystaven nepřetržitě nepohodě a mrazu alespoň po 4 hodiny za směnu.

Teplota se sleduje v místě práce.

9.Při pracích na pracovištích splňujících podmínky práce v chladných prostředích poskytuje zaměstnavatel denní dávku teplého nápoje v množství

při teplotě 0- -5 st.C                                až 1 litr

při teplotě nižší než –5 st.C                     až 2 litry

10.Za chladné nápoje (cca 15 st. C) se považují minerální vody s i bez příchutě, čaj, voda se sirupem, perlivá voda

Za teplé nápoje  (nad 22 st. C) se považují teplé čaje, ochucené sirupem, cukrem, káva z kávovin, polévka v hodnotě teplého nápoje

11.Nápoje se poskytují zásadně těm zaměstnancům, kteří na předmětném pracovišti pracují pravidelně. O poskytnutí nápoje v ostatních případech rozhoduje příslušný  nadřízený v rozsahu své pravomoci

12.Veškeré náklady na nápoje ve smyslu tohoto řádu jsou na vrub zaměstnavatele. Tyto se nezapočítávají do náhrad ani příspěvků na stravování.

Výsledek pátrání: zaměstnanci v pilnici se považují za osoby , pracující o teplotě od O st.C do – 5 st.C. Pro tento případ mají v šatně kávu, čaj a podobné teplé nápoje, které si libovolně sami připraví.

Poskytování mycích a desinfekčních prostředků

1) Pokud dochází v průběhu práce a při pracovním procesu ke znečistění zaměstnance , poskytuje mu zaměstnavatel prostředky na mytí, čištění a desinfekci.

Pracovní činnost

Množství v gramech na měsíc

Mycí prostředek

Čistící pasta

A

Práce velmi nečistá

200

900

B

Práce nečistá

100

600

C

Práce méně nečistá

100

300

D

Práce čistá

200

-

2) Podmínky poskytování

a)výše uvedené množství prostředků vychází z předpokladu plně odpracované měsíční doby, při neodpracování se množství poměrně krátí

b)pokud neodpovídá obchodní balení prostředku měsíčně stanovené dávce v gramech, lze poskytovat prostředky tak, aby nebyla překročena roční spotřeba na jednotlivce

c)při mimořádných činnostech vydá pokyn k výdeji nad rámec výše uvedených hodnot majitel firmy – odpovědná osoba

K tomu viz závěr

d)pokud jsou ve firmě veřejně přístupná hygienická zařízení, je nutné dbát na dostatečné zásobení všech hygienických prostředků – mýdla toal. papír apod.

A

Práce velmi nečistá

- obsluha kotelen na pevná paliva

-obsluha stavebních a zemních strojů

-údržba strojních zařízení

-opraváři a automechanici

-asfaltéři, práce s kabelovými hmotami

-čistič a mazač vozidel

B

Práce nečistá

-zámečníci

-vazači břemen

-svářeči

-řidiči nákladních vozidel,traktorů a malé mechanizace

-zedníci

-elektromontéři, montéři, montážníci

-stavební a lesní dělníci

-kováři

-provozní chemici

-pracovníci v potravinářství a zemědělství

C

Práce méně čistá

-mistři, kontroloři

-jeřábníci

-obrábění dřeva

-práce ve zkušebnách elektrotechnických výrobků

-skladoví dělníci

-řidiči osobních vozidel

-servisní technici

-pracovníci v zásobování a obchodu

-úklid,

D

Práce čistá
Obsluha plynových kotelen

-dozor a kontrola

-měření

-obchod

-služby

-školství

-administrativa

-projekce

-ostraha

propagace aj.

Poskytování ochranných krémů

Zaměstnancům,kteří přichází do styku s látkami,dráždícími pokožku (kyseliny,louhy, tuky, oleje,ropné látky, organická rozpouštědla, fenoly aj.) jsou poskytovány vhodné druhy ochranných krémů, k omezení působení škodlivin

Dávky v množství 100g na zaměstnance se poskytují 1x měsíčně.

1. Způsob používání krémů

-před aplikací důkladně umýt a usušit ruce

-krém dokonale rozetřít po celé ploše rukou, věnovat pozornost citlivým místům – u nehtů, mezi prsty

-krémový povlak pravidelně obnovovat během směny

-správná volba krému pro konkrétní práci , látky a prostředí při práci se vyskytující

-dodržet návod k použití

2)Stanovení prací a pracovišť pro poskytnutí ochr.krémů

a)stavební práce – pravidelný styk pokožky s účinky zemitých chemikálií (cement,vápno)

-Indulona A/64, nebo F

b)opravářské práce- účinky minerálních olejů, mazadel, emulzí

natěračské práce – organická mořidla, syntetické pryskyřice, ředidla

- Indulona A/64, SIL, EX

c)asfaltéři             – asfaltové a jiné živičné hmoty

- Indulona A/64, N/034, EX

d)práce s jedy      – Indulona A/64

Přílohy: Karty hodnocení rizik pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků.

seznam poskytovaných OOPP

Poznámka: protože karty hodnocení rizik  n e v y s t i h u j í  plně sdružená rizika, bylo rozhodnuto  n a d  to poskytovat další  OOPP, a to jednotně pro všechny. Přesto zde bude karta čili tabulka uvedena, neboť OIP ji vyžadují, byť byste nároky překročili.

Se zaměstnanci bylo dohodnuto, že jim bude poskytována úhrada pracích prostředků ve výši 200,- Kč měsíčně a že si budou prát oděvy sami.

S c h  v a l u j i

Ing.       Dočekal

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

konec řádu č.3

poslední řád:
Dřevokomplet, s.r.o. Lázně Bohdaneč

Řád č.8

Vyhl. 406/2004 Sb. …..výbuch

Poznámka autora: U firem, kde za žádných okolností nemůže dojít k výbuchu /takových je nepatrně/ tento řád zpracují a uvedou jen jedinou větu, že nelze, aby došlo za žádných okolností k výbuchu par hořlavých kapalin a plynů, hořlavých prachů, hořlavých hmot a výbušin. To znamená, že na př. není do domu zaveden plyn, není tam ani jedna lahev s ředidlem, ani jednka pixka s emalilem, ani jednou se tam neřeže dřevo, nevrtá dřevo, není tam ani uhelný prach při zatápění v kotli atd., atd., ani moučný, cukerný a jiný prach. a pod. Konec poznámky.

Platí pro všechny prostory závodu.

K o n s t a t u j e   se, že výbuch jemného prachu ve směsi se vzduchem  n e -m ů ž e   nastat.

Zdůvodnění:

1)     Jest Protokolem o stanovení prostředí komisionelně dáno, že v nejtěžších pracovních podmínkách při práco na dřevoobráběcích strojích vzniká hrubý až jemný prac, který však nejde do vznosu a nesní schopen vytvořit nebezpečnou koncentraci a proto jest prostředí „ s nebezpečím požáru hořlavých prachů“. To samo o sově vylučuje vznik prostředí s nebezpečím výbuchu.

2)     Prach je denně smetán ze strojů a vodorovných předmětů a není schopen vytvořit ani vrstvu 1 mm ani fluidní oblak, schopný iniciace.

3)     V okolí event.vznosu není přítomna taková jiskra, která by byla schopna

4)     Nebezpečnou koncentraci iniciovat.

5)     1x do roka se čistí motory i zevnitř

Leoš  V á v r a

……………………………………..

majitel firmy                                                                 Vypracoval 29.10.2006

Ing.Jiří Sadovský

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

konec posledního řádu, č.8. K této stránce je zveřejněno 8 řádů a 1 hlavní Místní Provozní Bezpečnostní Řád. 9.května 2007

Ke dni novelizace stránek /10.5.2007/ již tyto předpisy máme a známe a je to takto:

269/2006 jest Zákoník práce /ZP/

309/2006 jest prováděcí nařízení vlády k ZP

592/2006 jest prováděcí NV ke způsobu akreditace firem, které budou „vyrábět“ osoby způsobilé   /bezp.techniky/.

VVzhledem k situaci zavádíme nové typy kurzů “

kurzy jsou určeny výhradně pro majitele, jednatele, ředitele firem do 25 zaměstnanců a samozřejmě samostatných živnostníků /OSVČ/

Tyto osoby nepotřebují „certifikaci“ na „osoby odborně způsobilé“, ale musí mít příslušný přehled a znalosti, jak psáno v NV 592/2006 Sb.

K tomu jim náš kurs přesně postačuje, pokud by vyslali zaměstnance, musí mít zcela jiný kurs, dražší a delší a zaměstnanec by se po zkouškách stal „osobou odborně způsobilou“. Opakujeme, že malé firmy „osobu“ n e p o t ř e b u j í, pokud se to naučí majitel !

Kurs bude 5 dní v týdnu po 3-4- hodinách, a to podle zájmu od 8.00 do 12.00 s obědem nebo od 12.00 s obědem do 16.30

kurs bude stát 5 000,- Kč s obědem a pomůckami, tiskovinami, ČSN, přístupu k sbírce zákonů, čtyřem počítačům a tiskárnám

Podle vašich návrhů lze kurs uskutečnit po 1 dni v týdnu celkem 5x či jinak, aby se vám to hodilo do provozu firmy

zde je dopis, který posíláme některým pro nás blízkým firmám jako nabídku. Platí i pro ostatní firmy do 25 zaměstnanců a jen pro ředitele, majitele a jednatele. V dopise jsou podrobnosti, čtěte ho.

dopis neumíme překopírovat z Front Page na www, brzo na to přijdeme

Dodatek pro firmy, s nimiž máme smlouvu :

Doporučuji ukončit smlouvu k 30.6., pokud nebude někdo z vás vyškolen. Pak by to bylo dříve. Ani já totiž po novu i přes téměř 50 letou praxi a vysoké vzdělání v oboru  nemohu plnit péči v BOZP, protože bych musel někde na Moravě posléze i v Čechách hledat místo, kam bych šel na školení a zkoušku.

A to se mi nechce, své znalosti uplatním jinak.

S pozdravem                                                 Ing. Jiří Sadovský, tel 603 204 404

e-mail: saho@seznam.cz

www stránky: www.

sahokurzy.info

Pod čarou uvedený dopis je určen pro „naše“ i jiné firmy, přečtěte si ho, jsou tam podrobné návrhy i finanční rozpočet :

————————————————————————————

iří Sadovský-SAHO, sdružení, Pernštýnská 140, Lázně Bohdaneč, vzdělávací středisko

Sdělení a nabídka                                                  Lázně Bohdaneč 4.března 2007

Určeno majitelům, jednatelům, ředitelům firem do 25 zaměstnanců

Pokud tento dopis či e-mail dostane do ruky někdo jiný, předejte ho, prosím,  neprodleně těmto osobám.

Před pěti léty vydala vládá nařízení, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci /BOZP/ vyžaduje k prevenci rizik školené, event.zkoušené lidi. Až v roce 2006 k tomu vydala podrobné pokyny a ty se nyní začínají naplńovat. Oblastní inspekoráty práce /bývalé inspektoráty bezpečnosti práce/ čekaly 5 let na možnou kontrolu a té  se dočkaly a chystají se vyrazit. Třeba tam, kde ještě nebyly za dlouhých 10-18 roků nové doby.

My vám píšeme proto, že jsme spolu měli nějaký kontakt, třeba školení elektrikářů, obsluh manipulačních vozíků či nějakou revizi el.zařízení  popř. školení zaměstnanců v oblasti BOZP apod. Prostě nějak o sobě víme.

Někteří z vás všech i ostatních  jste BOZP věnovali pramalou pozornost a čekali jste, že by se po event. kontrole vše rychle dalo do pořádku. Někteří alespoň 1x za rok nechali proškolit zaměstnance. Nedělali jste povinné revize, nemáte zpracované Místní provozní bezpečnostní řády, výcvijový program, nemáte jmenované osoby odpovědné za práci, el.zařízení atd., atd.

Někteří se ale rozhodli zákony dodržovat a přijali nabídku firmy, která jim celou BOZP bezstarostně zajišťuje. Stojí je to od 1000,- Kč měsíčně až po 5 000,- podle velikosti a náročnosti BOZP. I naše firma za 500,- měsíčně přesvědčila rozumné a moudré majitele firem a BOZP tam  zajišťuje, vzhledem k nutnosti návštěv u vás a dosti široké agendě jich však proti jiným firmám mám jen 5.

S mým věkem a oční vadou se bojím jezdit autem a proto mám firmy jen z nejbližšího okolí.

Co na vás Nařízení vlády /NV/ 592/2006 Sb. a 309/2006 Sb. vyžaduje?

Máte 3 možnosti:

a)    nechat  vyškolit sebe, nepotřebujete žádné osvědčení, jen získat potřebné znalosti – můžete si to přečíst v NV 309/2006 Sb. v odst 3a) §9,

b)    nechat vyškolit svého zaměstnance aby získal Osvědčení osoby odborně způsobilé k předcházením rizik práce  §9 3b)

c)     nechat si zavést bezp.firmu, která bude dělat vše za vás, ta však musí mít osobu odborně způsobilou a to zatím nemá v ČR nikdo, avšak na Moravě, podle sdělení mpsv už to funguje.  §9  3c)

Jak se liší tyto 3 body zejména finančně:

Bod a)  věnujete na oltář své firmy alespoň 5 dní školení za 5 000,- Kč. U nás to školení bude buď od 8.00 do 12.  s obědem nebo od 12.00 s obědem do 16.30, tedy 4 hodiny denně. Tím máte vystaráno, trochu se ovšem musíte starat, ale když si necháte za pár babek vypracovat základní řády, třeba o OOPP, o revizích, o kalibracích měřících přístrojů, o skladování a skladech apod., máte vystaráno. Tuto verzi vidím jako nejlepší

Bod b) vyškolení vašeho zaměstnance bude stát min. 2xtolik peněz a času, protože dostane „glejt“- My tuto verzi dělat nebudeme. Dále to znamená, že bude-li to u vás jen „bezpečák“, po novu „osoba odborně způsobilá, že mu musíte k platu přidat aspoň 500,- i více nebo bude mít jako samostatný bezpečák 15-20000,- Kč. za měsíc. Za rok se to od 3000,- nebo  do 180 000- 240 000,- Kč. Ale nečeká vás průšvih a pokuta 1 000 000 Kč

Bod c) je to snadné východisko z nouze, bezstarostnost s tím, že vás pořád někdo bude otravovat, bude chtít šanon, desky, počítač s tiskárnou a čas od času vás i provoz. Bude vás to stát u malých firem 6000,-Kč bez DPH ročně, dle dnešních poměrů spíše 12 000,- a více.

Z toho sami poznáte, co je lepší. My nyní shrnujeme zájem. Kdo si pospíší a napíše svůj názor na ranní či odpolední školení, nebo zda 5 odpolední 1x v týdnu místo v jednom týdnu atd. nechť řekne. Kdo to nechá plavat, může se dočkat zlých časů až po zánik firmy. Záleží na tom, jaký bude státní dozor

A zda se OIP dohodnou s ÚP a ŽÚ, je možná kontrola trojitá.

Dodatek pro firmy, s nimiž máme smlouvu :

Doporučuji pokračovat ve  smlouvě, protože odpovědnost stále nese majitel jako představitel firmy a má mít jen „potřebné znalosti“. Péčei o BOZP však při tom může svěřit jinému, takže Zákon do toho nezasahl.

S pozdravem

Ing. Jiří Sadovský,

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

tel 603 204 404

e-mail: saho@seznam.cz

www stránky: www.sahokurzy.info

———————————————————————————————————————————————————————————–

Kdo se nechce zabývat BOZP své firmy protože na to nemá čas a neumí to, najme si firmu, která to dělá a platí si ji. I to vám můžeme zajistit.

Vložte komentář